ດຳລັດ

Written by Super User. Posted in ດຳລັດ

 

ເລກທີ/ສັນຍະລັກ  ລົງວັນທີ 

ດໍາລັດ

633/ສສກ 18 ພະຈິກ 2021 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
253/ນຍ 26 ພຶດສະພາ 2020 ດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
208/ລບ 23 ມີນາ 2020 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ

Print