ກົດໝາຍ

Written by Super User. Posted in ກົດໝາຍ

ເລກທີ/ສັນຍະລັກ  ລົງວັນທີ
ກົດໝາຍ
 15/ສພຊ 6 ກໍລະກົດ 2012  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍະກຳ ( ສະບັບປັບປຸງ )
 133/ປປທ  28 ສິງຫາ 2015 ລັດຖະດໍາລັດກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ( ສະບັບປັບປຸງ)
     

Print