Written by Super User. Posted in ບົດລາຍງານ

ບົດລາຍງານການເງິນ ໃນກາານກວດສອບ ຂອງໂຄງການ ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ECE)  ແລະ ໂຄງການ ກອງທຶນຮ່ວມມືສາກົນໄລຍະສອງ (GPEII)

ບົດລາຍງານປີ 2020