slot gampang bocor slot tahun tinggi
  • moes

ຂໍ້ຕົກລົງ

ລກທີ/ສັນຍະລັກ  ລົງວັນທີ  ຂໍ້ຕົກລົງ
2636/ສສກ 26 ກໍລະກົດ 2021

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ແລະຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

 3965/ສສກ  26 ກໍລະກົດ 2018  ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍປຶ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມື ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນ
ສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ
 1491/ສສກ  29 ມີນາ 2017   ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການມອບໂອນວຽກງານການສ້າງຄັງ
ຂໍ້ສອບເສັງ
ແລະ ການອອກຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ
6389/ສສກ 22 ພະຈິກ 2022

ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກງານໄພພິບັດ ແລະ ການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ
ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

Print Email