slot gampang bocor slot tahun tinggi
  • moes

ເອກກະສານຕ່າງໆ

ເລກທີ/ສັນຍະລັກ  ລົງວັນທີ 

ເນື້ອໃນ

 ດາວໂຫຼດ
208/ລບ 23 ມີນາ 2020 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ images edit pdf download
3965/ສສກ 26 ກໍລະກົດ 2018 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍປຶ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມື ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ images edit pdf download
   07 ພຶດສະພາ 2018 ຄູ່ມືຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເຫຼັ້ມ ​XIII  images edit pdf download
  07 ພະຈິກ 2017  ຄູ່ມືຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາເຫຼັ້ມ XII  images edit pdf download
133/ປປທ 28 ສິງຫາ 2015 ລັດຖະດໍາລັດກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ( ສະບັບປັບປຸງ ) images edit pdf download
 1491/ສສກ 29 ມີນາ 2017 

ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການມອບໂອນວຽກງານການສ້າງຄັງຂໍ້ສອບເສັງ 
ແລະ ການອອກຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ

images edit pdf download
 15/ສພຊ 6 ກໍລະກົດ 2012  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍະກຳ ( ສະບັບປັບປຸງ ) images edit pdf download
       
       

Print Email