ຫ້ອງການ

Written by Super User
ຂື່ຂອງພາກສ່ວນຫ້ອງການຕ່າງໆ ລິ້ງເວັບໄຊ
 - ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ  http://localhost/moes/cabinet
 - ຫ້ອງການເລຂາກຳມະທິການແຫ່ງຊາດເພື່ອອົງການອຸຍແນດສະໂກ
 - ຫ້ອງການຄະນະປະສານງານກຳມາທິການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດ
 - ຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສາພາກເອກະຊົນ  www.moes.edu.la/moes/peaco