ສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ ລະດັບປະລິນຍາດີ/ອະນຸປະລິນຍາຕີ