ສະໝັກເຂົ້າສອບເສັງເຂົ້າຮຽນລະດັບປະລິນຍາຕີ/ອະນຸປະລິນຍາ