• moes

ຂໍ້ຕົກລົງສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ

 1. ຫ້ອງການຄະນະພັກ
 2. ກົມສ້າງຄູ
 3. ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ
 4. ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ
 5. ກົມກິລາລະດັບສູງ
 6. ກົມກິລາມວນຊົນ
 7. ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພື່ອອຸຍແນດສະໂກ
 8. ສູນຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ   
 9. ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
 10. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
 11. ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ
 12. ຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ

Print Email