ຂໍ້ຕົກລົງສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ

Written by Super User. Posted in ກ່ຽວກັບກະຊວງ

 1. ຫ້ອງການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
 2. ຫ້ອງການຄະນະພັກ
 3. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
 4. ກົມກວດກາ
 5. ກົມການເງິນ
 6. ກົມແຜນການ
 7. ກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ
 8. ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ
 9. ກົມສາມັນສຶກສາ
 10. ກົມອາຊີວະສຶກສາ
 11. ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ
 12. ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ
 13. ກົມສ້າງຄູ
 14. ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ
 15. ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ
 16. ກົມກິລາລະດັບສູງ
 17. ກົມກິລາມວນຊົນ
 18. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ
 19. ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ
 20. ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພື່ອອຸຍແນດສະໂກ
 21. ຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກຳມະການໂອແລັມປິກແຫ່ງຊາດລາວ
 22. ຫ້ອງການສົ່ງເສີມການສຶກສາພາກເອກະຊົນ 
 23. ສູນເຕັກໂນໂລຊີຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານສໍາລັບການສຶກສາ ແລະ ກິລາ
 24. ສູນຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ   
 25. ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
 26. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
 27. ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ
 28. ຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ

Print