• moes

ບົດລາຍງານ

 ບົດລາຍງານເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບຂອບດ້ານວຽກສີ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ພາຍໃຕ້ໂຄງການກອງທຶນຮ່ວມມືສາກົນໄລຍະ 3 / (GPEIII) / ໂຄງການຮຽນຮູ້ ແລະ ຄວາມເທົ່າທຽມ

 1. GPEIII Project ES Summary Lao translation Final Rev BL 
 2. Stakeholder Engagement Plan (SEP) 
 3. GPEIII_ESMF_Revised Aug 21, 2020 Final
 4. GPEIII_SocialAssessmentReport_July7_DB+Souky12July-Clean
 5. Environmental and Social Commitment Plan (ESCP) (003).

 

ບົບລາຍງານການເງິນ ໃນກາານກວດສອບ ຂອງໂຄງການ ສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ (ECE)  ແລະ ໂຄງການ ກອງທຶນຮ່ວມມືສາກົນໄລຍະສອງ (GPEII)

Print Email

ເອກະສານຕ່າງໆ

ເລກທີ/ສັນຍະລັກ  ລົງວັນທີ 

ເນື້ອໃນ

 ດາວໂຫຼດ
208/ລບ 23 ມີນາ 2020 ດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ images edit pdf download
3965/ສສກ 26 ກໍລະກົດ 2018 ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍປຶ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມື ແລະ ສື່ການຮຽນ-ການສອນສໍາລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ images edit pdf download
   07 ພຶດສະພາ 2018 ຄູ່ມືຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເຫຼັ້ມ ​XIII  images edit pdf download
  07 ພະຈິກ 2017  ຄູ່ມືຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາເຫຼັ້ມ XII  images edit pdf download
133/ປປທ 28 ສິງຫາ 2015 ລັດຖະດໍາລັດກ່ຽວກັບການປະກາດໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສຶກສາ( ສະບັບປັບປຸງ ) images edit pdf download
 1491/ສສກ 29 ມີນາ 2017 

ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີກ່ຽວກັບການມອບໂອນວຽກງານການສ້າງຄັງຂໍ້ສອບເສັງ 
ແລະ ການອອກຫົວບົດສອບເສັງຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ

images edit pdf download
 15/ສພຊ 6 ກໍລະກົດ 2012  ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ກິລາ-ກາຍະກຳ ( ສະບັບປັບປຸງ ) images edit pdf download
       
       

Print Email

ກ່ຽວກັບສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

Print Email

ຂໍ້ຕົກລົງສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງ ບັນດາຫ້ອງການ, ກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ

 1. ຫ້ອງການຄະນະພັກ
 2. ກົມສ້າງຄູ
 3. ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ
 4. ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ
 5. ກົມກິລາລະດັບສູງ
 6. ກົມກິລາມວນຊົນ
 7. ຫ້ອງການເລຂາຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວເພື່ອອຸຍແນດສະໂກ
 8. ສູນຮັບປະກັນຄຸນນະພາບການສຶກສາ   
 9. ສູນການສຶກສາຮຽນຮ່ວມ 
 10. ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
 11. ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເທດສະບານ
 12. ຫ້ອງການສະພາທີ່ປຶກສາອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ພັດທະນາສີມືແຮງງານ

Print Email