ກ່ຽວກັບສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ

Written by Super User. Posted in ກ່ຽວກັບກະຊວງ

ໝວດທີ1 ທີ່​ຕັ້ງ ແລະ ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ

ມາດຕາ 2: ທີ່​ຕັ້ງ ແລະ ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ “ສສກ” ແມ່ນ ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ, ເປັນໃຈກາງໃນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຕາມສາມລັກສະນະ ແລະ ຫ້າຫຼັກ​​ມູນຂອງການສຶກສາແຫ່ງຊາດ.

ໝວດທີ 2 ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດ

ມາດຕາ 3: ໜ້າ​ທີ່

ໜ້າ​ທີ່ 1. ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ, ດຳລັດ ແລະ ມະຕິຂອງລັດຖະບານ;

ໜ້າ​ທີ່ 2. ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແລະ ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບວຽກງານສຶກສາ ແລະ ກິລາ ມາເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງຕົນ ພ້ອມທັງຮັບຜິດ ຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ;

ໜ້າ​ທີ່ 3. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ຂອງຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານພິຈາລະນາ;

ໜ້າ​ທີ່ 4. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;

ໜ້າ​ທີ່ 5. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນເພື່ອໃຫ້ເດັກໄດ້ຮັບການເບິ່ງແຍງດູແລທາງດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບໃຫ້ມີການຂະຫາຍຕົວທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ມັນສະໝອງເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ;

ໜ້າ​ທີ່ 6. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການສຶກສາສາຍສາມັນ ເພື່ອພັດທະນາຜູ້ຮຽນໃຫ້ມີການຂະຫາຍຕົວຮອບດ້ານທັງດ້ານຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ແລະ ສະຕິປັນຍາ, ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທາງດ້ານວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ-ສັງຄົມ ແລະ ວິຊາຊີບ;

ໜ້າ​ທີ່ 7. ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາຊັ້ນສູງເພື່ອສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຜູ້ຮຽນໃຫ້ມີວິຊາຊີບ, ວິຊາສະເພາະ ແລະ ເປັນນັກວິຊາການ, ນັກຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດແນໃສ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

ໜ້າ​ທີ່ 8. ຄຸ້ມຄອງບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລ, ສະຖາບັນ ແລະ ສະຖານການສຶກສາຕາມລະບຽບການ;

ໜ້າ​ທີ່ 9. ປະຕິບັດແຜນການສຶກສາພາກບັງຄັບ, ການລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື, ການບຳລຸງຍົກລະດັບ ແລະ ຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຕິດພັນກັບການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ;

ໜ້າ​ທີ່ 10. ກໍ່ສ້າງ, ພັດທະນາ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ, ປະສານງານ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນວຽກງານການພັດ​​ທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງບັນດາຂະແໜງການຕ່າງໆໃຫ້ໄປຕາມແຜນການພັດ​​ທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

ໜ້າ​ທີ່ 11. ສ້າງ, ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ອຸປະກອນ, ສື່ການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;

ໜ້າ​ທີ່ 12. ກຳນົດມາດຕະຖານຄຸນນະພາບການສຶກສາທຸກຊັ້ນ ແລະ ທຸກສາຍ ໃຫ້ເທົ່າທຽມກັບມາດຕະຖານຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;

ໜ້າ​ທີ່ 13. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳລະດັບສູງໃນການສ້າງ ແລະ ພັດທະນານັກກິລາອາຊີບ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;

ໜ້າ​ທີ່ 14. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳມວນຊົນ ໃຫ້ທົ່ວປວງຊົນມີ ຄວາມສົນໃຈໃນການຝຶກແອບ ແລະ ອອກກຳລັງກາຍ ໂດຍຕິດພັນກັບການດຳລົງຊີວິດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີສຸ​​ຂະພາບແຂງແຮງ;

ໜ້າ​ທີ່ 15. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈທາງດ້ານວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການຂະຫາຍຕົວຂອງການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາແຫ່ງຊາດ, ພາຫພື້ນ ແລະ ສາກົນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

ໜ້າ​ທີ່ 16. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ, ການກຳນົດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວມຮັບຜິດຊອບຂອງການຈັດຕັ້ງ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ສິດຄຸ້ມຄອງຂອງຂະແໜງການຕົນ ນັບແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ;

ໜ້າ​ທີ່ 17. ສ້າງແຜນບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ສັບຊ້ອນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລວມທັງການສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ຍ້ອງຍໍ ແລະ ວິໄນຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ຕາມລະບຽບການທີ່ກຳນົດໄວ້;

ໜ້າ​ທີ່ 18. ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານການເງິນ, ຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານທາງລັດຖະການ ພ້ອມທັງຂຶ້ນ ແຜນງົບປະມານ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

ໜ້າ​ທີ່ 19. ພົວພັນ, ຮ່ວມມື, ປະສານງານ ແລະ ເປັນໃຈກາງ ໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນກັບຕ່າງປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ ກ່ຽວກັບວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;

ໜ້າ​ທີ່ 20. ຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ-ກວດການ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ລວມທັງນິຕິກຳທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ວາງອອກ ແຕ່ລະໄລຍະ;

ໜ້າ​ທີ່ 21. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ.

ມາດຕາ 4: ຂອບ​ເຂດ​ສິດ

1. ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານພິຈາລະນາຮັບຮອງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ດຳລັດ, ໂຄງການ ແລະ ແຜນພັດທະນາ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;

2. ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ຈັດຕັ້ງການແຂ່ງຂັນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ລະດັບຊາດ, ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ;

3. ສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ, ການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ ແລະ ຈັດວາງ ບຸກຄະລາກອນຂອງຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;

4. ອະນຸມັດ, ລົບລ້າງ ຫຼື ສັ່ງໂຈະ ບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;

5. ອະນຸມັດ ແລະ ຮັບຮອງຫຼັກສູດການສຶກສາລະດັບຕ່າງໆ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະ ບຽບການທີ່ກຳນົດ;

6. ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄຳເຫັນ ແລະ ຕົກລົງກ່ຽວກັບການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ ດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ບົນພື້ນຖານກົດໝາຍ, ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ລະບຽບການທີ່ລັດຖະບານປະກາດໃຊ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;

7. ອະນຸມັດການແຂ່ງຂັນດ້ານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ພາຍໃນປະເທດ;

8. ກຳນົດກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂັ້ນກະຊວງ, ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ເມືອງ, ເທດສະບານ, ວິທະຍາໄລ, ສູນ, ໂຮງຮຽນ, ສະຫະພັນກິລາ ແລະ ຫົວໜ່ວຍການຜະລິດພ້ອມທັງກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ, ການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ ຈັດວາງບຸກຄະລາກອນຕາມການແບ່ງຂັ້ນ ຄຸ້ມຄອງ;

9. ຊີ້ນຳ, ຄຸ້ມຄອງຕາມສາຍຕັ້ງທາງດ້ານເຕັກນິກ, ວິຊາການໂດຍມີການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດຕົກລົງບັນຫາ ໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຢ່າງລະອຽດ;

10. ຮຽກໂຮມພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນັກວິຊາການ ຂອງຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ຫຼື ລາຍງານສ່ອງແສງວຽກງານເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;

11. ອະນຸມັດໃຫ້ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນຈັດກອງປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ສຳມະນາທາງດ້ານວິຊາການ;

12. ສະເໜີແຜນງົບປະມານ, ສ້າງແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ດັດແກ້ງົບປະມານຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;

13. ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານໃນຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃຫ້ໄປຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;

14. ພົວພັນ, ເຊັນສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ, ຮ່ວມມື, ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ, ການລົງທຶນ​​ ຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງກະ​​ເທດ ເພື່ອພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ແລະ ວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຫຼື ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານບົນພື້ນ ຖານ ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກຳນົດໄວ້;

15. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການ ມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ.

ໝວດທີ 3 ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ມາດຕາ 5: ໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະກອບດ້ວຍ:

1. ຫ້ອງການ; 8. ກົມການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ; 15. ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ;
2. ຫ້ອງການຄະນະພັກ; 9. ກົມສາມັນສຶກສາ; 16. ກົມກິລາລະດັບສູງ;
3. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະພະນັກງານ; 10. ກົມອາຊີວະສຶກສາ; 17. ກົມກິລາມວນຊົນ
4. ກົມກວດກາ; 11. ກົມການສຶກສາຊັ້ນສູງ; 18. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ;
5. ກົມການເງິນ; 12. ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ; 19. ສະຖາບັນພັດທະນາການບໍລິຫານການສຶກສາ;.
 6. ກົມແຜນການ;  13. ກົມສ້າງຄູ; 20. ຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກຳມາທິການແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອອຸຍແນດສະໂກ;
7. ກົມພົວພັນຕ່າງປະເທດ; 14. ກົມກິດຈະການນັກສຶກສາ; 21. ຫ້ອງການເລຂາທິການຄະນະກຳມາທິການໂອແລມປິກແຫ່ງຊາດລາວ

ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີມະຫາວິທະຍາໄລ, ວິທະຍາໄລ, ຫົວໜ່ວຍການຈັດຕັ້ງວິຊາການ ແລະ ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຈຳນວນໜຶ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງສຶກສາທິກການ ແລະ ກິລາ. ກົງ​ຈັກການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ທີ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຊີ້​ນຳ​ດ້ານ​ວິ​ຊາ​ການ ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ສຶກສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ ມີ​ຄື:

1. ຂັ້ນແຂວງ ມີ ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;             2. ຂັ້ນເມືອງ ມີ ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ.

6 ໂຄງ​ປະ​ກອບ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ ບຸກຄະລາກອນຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະກອບ ມີຄື:

ກ. ຂັ້ນ​ກະ​ຊວງ

1. ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ 1 ທ່ານ ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ຊີ້ນຳຂົງເຂດວຽກງານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກຕາມຂະແໜງການຕົນຮັບຜິດຊອບຊຶ່ງມີສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍລັດຖະບານ;  ໃນເວລາຕິດຂັດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຕ້ອງມອບສິດໃຫ້ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ທ່ານໃດໜຶ່ງເປັນຜູ້ຮັກສາການແທນ.

2. ຮອງລັດຖະມົນຕີ​​ກະຊວງຈຳນວນໜຶ່ງ ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ໃນການຊີ້ນຳວຽກງານຂອງຕົນ, ຮັບຜິດຊອບວຽກງານໃດໜຶ່ງຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ; ຮອງລັດຖະມົນຕີເປັນຜູ້ຮັກສາການແທນ ໃນເວລາລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕິດຂັດ.

3. ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າອົງການລັດທຽບເທົ່າກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ລັດຖະກອນວິຊາການຈຳນວນໜຶ່ງຕາມການກຳນົດຕຳ ແໜ່ງງານ.

ຂ. ພະ​ແນກ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ ຂັ້ນ​ແຂວງ ແລະ ຫ້ອງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ ລາ ຂັ້ນ​ເມືອງ.

1. ຂັ້ນແຂວງ ມີຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງ ແລະ ລັດຖະກອນວິຊາການ ຕາມການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ;

2. ຂັ້ນເມືອງ ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ, ຮອງຫົວໜ້າໜ່ວຍງານ ແລະ ລັດຖະກອນວິຊາການ ຕາມການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ. ການບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີກຳນົດໄວ້.

ໝວດ​ທີ 4 ຫຼັກ​ການ ແລະ ແບບ​ແຜນ​ວິ​ທີ​ເຮັດ​ວຽກ

ມາດ​ຕາ 7: ຫຼັກ​ການ

1. ປະຕິບັດຫຼັກການລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ຕົກລົງເປັນໝູ່ຄະນະກ່ຽວກັບບັນຫາລວມ ຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;

2. ປະຕິບັດລະບອບຫົວໜ້າດຽວ, ແບ່ງງານໃຫ້ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບຢ່າງຈະແຈ້ງ ແລະ ເສີມຂະ​ຫຍ​າຍຫົວຄິດປະດິດສ້າງຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທຸກລະດັບ;

3. ທຸກການເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ແລະ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແມ່ນອີງໃສ່ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກການລວມຂອງ​​ລັດຖະບານນຳເອົາແນວທາງນະໂຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານມາຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫາຍໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

ມາດ​ຕາ 8: ແບບ​ແຜນ​ວິ​ທີ​ເຮັດ​ວຽກ

1. ເຮັດວຽກມີແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ; ແກ້ໄຂວຽກງານຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ມີເປົ້າໝາຍໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ປະສານສົມທົບຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນກັບຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແນໃສ່ໝູນໃຊ້ກຳລັງແຮງຂອງທຸກພາກ ສ່ວນເພື່ອພັດທະນາວຽກງານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ;

2. ເຮັດວຽກມີການກວດກາ, ຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ສະຫຼຸບ, ຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ ຕີລາຄາ ຜົນໄດ້ຮັບ-ຜົນເສຍ ພ້ອມທັງປະຕິບັດການລາຍງານສ່ອງແສງຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

3. ປະຕິບັດລະບອບປະຊຸມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, ປະຈຳປີ ຫຼື ກອງປະຊຸມ ວິຊາການ ແລະ ປະຕິບັດລະບອບລາຍງານໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີເປັນປົກກະຕິ;

4. ປະຕິບັດການພົວພັນປະສານງານພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ.

Print