ການປະມູນຈັດຊື້ອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງ

Invitation for bids