ການປະມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ(NCB)

ການປະມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ(NCB)

Written by Super User
Category:

ເອກະສານປະມູນເປີດກວ້າງພາຍໃນ (NCB) ເພື່ອຮັບໃຊ້ໂຄງການປະຈຳປີ 2020

ສັນຍານໍ້າເບີ NCB No.: G-19/2020: 

  1. ຈັດຊື້ອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ ແລະ ປລິ້ນເຕີ້ + ສະແກນເນີ້ ໃຫ້ກັບພະແນກ ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ 18 ຊຸດ ໃຫ້ກັບຫ້ອງການສຶກສາເມືອງ 108 ຊຸດ
  2. ຈັດຊື້ Laptop ໃຫ້ກັບໜ່ວຍງານໄອທີແຂວງ 18 ໜ່ວຍ ແລະ ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິນລາ ຈຳນວນ 6 ໜ່ວຍ
  3. ຈັດຊື້  Laptop ໃຫ້ກັບສູນ ໄອຊີທີ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຳນວນ 8 ໜ່ວຍ່ ແລະ ໃຫ້ກັບກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ກຊ ສສກ ຈຳນວນ 7 ໜ່ວຍ

scan006