• moes
  • ໜ້າທຳອິດ
  • ຂ່າວສານ
  • ສົກຜ່ານມາ ສສກ ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂະແໜງການສຶກສາ-ກິລາ

ສົກຜ່ານມາ ສສກ ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານໃນການປະຕິບັດວຽກງານຂະແໜງການສຶກສາ-ກິລາ

        ອີງຕາມການລາຍງານຂອງທ່ານ ປອ ບຸນປັນ ໄຊມຸນຕຣີ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2019-2020 ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 27-28 ສິງຫາ ຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຜົນສໍາເລັດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ແຜນ​ພັດ­ທະນາ​ຂະ­ແໜງ­ການ​ສຶກ­ສາ ແລະ ກິ­ລາ ປະ​ຈໍາ​ສົກ­ຮຽນ 2019-2020 ສະແດງໃຫ້ເຫັນໄດ້ໃນ​ຈໍາ​ນວນ 15 ຄາດ­ໝາຍ​ຫຼັກ​ທີ່​ກໍາ​ນົດ​ໄວ້​ໃນ​ແຜນປີຜ່ານມາ ແມ່ນມີ 6 ຄາດ­ໝາຍ​ທີ່​ສາມາດ​ບັນ­ລຸ​ໄດ້​ຕາມ​ແຜນ, 3 ຄາດ­ໝາຍ​ທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າເມື່ອທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແລະ 6 ຄາດ­ໝາຍ​ທີ່​ບໍ່​ສາ­ມາດ​ບັນ­ລຸ​ໄດ້​ຕາມ​ແຜນ. ສຳລັບ 6 ຄາດໝາຍທີ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ປະກອບມີ ອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ ໃນຊັ້ນການສຶກກ່ອນໄວຮຽນ ປະຕິບັດ 82,7%, ຈຳນວນເມືອງທີ່ມີອັດຕາເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກ 5 ປີ ສູງກວ່າ 60% ປະຕິບັດໄດ້ 142 ເມືອງ, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິຊັ້ນປະຖົມ ປະຕິບັດໄດ້ 99%, ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງນັກຮຽນ ປ.1 ປະຕິບັດໄດ້ 6,3%, ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຊັ້ນປະຖົມ ປະຕິບັດໄດ້ 3,1%, ປະຊາກອນທຸກເພດທຸກໄວເຂົ້າຮ່ວມການຫັດກາຍ ອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ຫຼິ້ນກິລາ ປະຕິບັດໄດ້ 30%.

        ສະເພາະຄາດໝາຍທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ແຕ່ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ ປະກອບມີ ອັດຕາລອດເຫຼືອຮອດ ປ.5 ປະຕິບັດໄດ້ 82,1%, ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມ ມ.ຕົ້ນ ປະຕິບັດໄດ້ 83,3% ແລະ ນັກຮຽນຈົບ ມ.ຕົ້ນ ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ສາຍອາຊີວະສຶກສາ ປະຕິບັດໄດ້ 3,8% ເຫັນວ່າລື່ນຄາດໝາຍປີຜ່ານມາ. ສ່ວນຄາດໝາຍທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ ແລະ ທົດຖອຍ ມີ 6 ຄາດໝາຍ ຄື: ອັດຕາປະລະການຮຽນ ປ.1 ປະຕິບັດໄດ້ 6,4%, ອັດຕາປະລະການຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ 4,3%, ອັດເຂົ້າຮຽນລວມ ມ.ປາຍ ປະຕິບັດໄດ້ 54,8%, ຈຳນວນເມືອງທີ່ມີອັດຕາປະລະຊັ້ນປະຖົມຕໍ່າກວ່າ 6% ປະຕິບັດໄດ້ 112 ເມືອງ, ອັດຕາປະລະການຮຽນ ມ.ຕົ້ນ ປະຕິບັດໄດ້ 10,3%, ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຈົບ ມ.ປາຍ ເຂົ້າຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບຕ່າງໆແມ່ນຂໍ້ມູນຍັງບໍ່ຊັດເຈນ.

       ສຳລັບຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການຍ່ອຍ ດ້ານວຽກງານການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ     ກະ­ຊວງ​ສຶກ­ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ­ລາ ໄດ້​ສືບ­ຕໍ່​ຂະ­ຫຍາຍ​ຕາ­ໜ່າງ​ການ​ສຶກ­ສາ​ກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ ເປັນ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດໃຫ້​ແກ່​ເດັກ­ນ້ອຍໃນ​ການ​ເສີມ​ສ້າງ​ພັດ­ທະ­ນາ​ການ ແລະ ກຽມ​ຄວາມ​ພ້ອມໃຫ້ເດັກກ່ອນເຂົ້າຮຽນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ໂດຍໄດ້ມີການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນອະນຸບານທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ອັນເຮັດໃຫ້ມີອັດຕາຕ່າງໆເພີ່ມຂຶ້ນ.

       ການ​ສຶກສາຊັ້ນປະ­ຖົມ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຂະຫຍາຍໂອກາດໃນການເຂົ້າເຖິງຊັ້ນປະຖົມສຶກສາທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ ແລະ ເທົ່າທຽມ ພ້ອມທັງໄດ້ມີການຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຮຽນການສອນ, ປັບປຸງຫຼັກສູດ, ຝຶກອົບຮົມຄູໃນການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ປ.1 ແລະ ປ.2, ສະໜອງປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການສິດສອນໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນປະຖົມໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະໃນ 40 ເມືອງທີ່ທຸກຍາກ ເຮັດໃຫ້ອັດຕາເຂົ້າຮຽນສຸດທິໃນທົ່ວປະເທດຄົງທີ່ຢູ່ 99% ແລະ ໃນ 40 ເມືອງ ເພີ່ມຈາກ 97% ເປັນ 97,5%, ອັດຕາຄ້າງຫ້ອງຫຼຸດລົງຈາກ 3,8% ເປັນ 3,1% ແລະ ໃນ 40 ເມືອງ ຫຼຸດລົງຈາກ 6,5% ເປັນ 4,6%, ການປະລະ ແມ່ນມີລັກສະນະຖົດຖອຍ, ໃນທົ່ວປະເທດຍັງຄົງທີ່ຢູ່ 4,3% ແລະ ໃນ 40 ເມືອງ ແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 7% ເປັນ 7,3%. ຈໍານວນເມືອງທີ່ມີອັດຕາປະລະຊັ້ນປະຖົມສຶກສາຕໍ່າກວ່າ 6% ຫຼຸດລົງຈາກ 118 ເມືອງ ເປັນ 112 ເມືອງ, ທາງດ້ານປະສິດທິພາບພາຍໃນຂອງການຄຸ້ມຄອງລະບົບການສຶກສາຍັງມີຄວາມແຕກໂຕນກັນລະຫວ່າງເມືອງ ແລະ ຍັງມີການເໜັງຕີງລະຫວ່າງປີຂ້ອນຂ້າງສູງໃນບາງເມືອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາມະຕິ,​ ຄໍາສັ່ງ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ໄດ້ກໍານົດຂຶ້ນມາໃຫ້ເກີດເປັນຮູບປະທໍາ, ພ້ອມທັງເອົາໃຈໃສ່ຊຸກຍູ້, ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງໃກ້ຊິດໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ແລະ ຄູສອນເປັນປະຈຳ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃກ້ຊິດຕິດແທດກັບຄະນະພັດທະນາການສຶກສາຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອເພີ່ມທະວີແກ້ໄຂບັນຫາການປະລະ ແລະ ຄ້າງຫ້ອງຂອງນັກຮຽນ.

         ການສຶກສາຊັ້ນມັດທະຍົມ (ຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ) ໃນສົກຮຽນ 2019-2020  ເຖິງວ່າໄດ້ມີການຂະຫຍາຍໂຮງຮຽນມັດທະຍົມອອກຕື່ມຈໍານວນ 24 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດ ອັນເຮັດໃຫ້ມີຈໍານວນໂຮງຮຽນທັງໝົດ 1.816 ແຫ່ງ, ແຕ່ເຫັນວ່າຈໍານວນນັກຮຽນລວມທັງມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ຫຼຸດລົງເຖິງ 25.126 ຄົນ ຖ້າທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ, ປະຊາກອນໃນເກນອາຍຸ 11-14 ປີຫຼຸດລົງຫຼາຍ ອັດຕາ​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ລວມ​ຊັ້ນມັດ​ທະ​​ຍົມ​ສຶກສາ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນເພີ່ມຈາກ 82,8% ເປັນ 83,3%. ສ່ວນອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍຍັງຄົງທີ່ຢູ່ທີ່ 54,8%, ຄຽງຄູ່ກັບການເຂົ້າຮຽນທີ່ມີທ່າອ່ຽງດີຂຶ້ນນັ້ນ, ປະສິດທິພາບພາຍໃນພັດມີທ່າອ່ຽງທົດຖອຍ ເຫັນໄດ້ຈາກອັດຕາປະລະ ມ.ຕົ້ນ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 9,5% ເປັນ 10,3% ແລະ ອັດຕາປະລະ ມ.ປາຍ ແມ່ນເພີ່ມຈາກ 8,1% ເປັນ 8,8% ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ, ເຊັ່ນດຽວກັບວຽກງານປະຖົມສຶກສາ, ການແກ້ໄຂບັນຫາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ຈາກທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເທົ່າທີ່ຄວນ. ສາຍເຫດທີ່ແທ້ຈິງຂອງການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສຶກສາ ແລະ ວິໄຈຢ່າງມີວິທະຍາສາດ ແລະ ເປັນລະບົບ.

         ວຽກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ    ໃນ​ສົກ​ຮຽນ​ 2019-2020 ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຮຽນການ​ສອນລົບລ້າງຄວາມບໍ່ຮູ້ໜັງສື ແລະ ບຳລຸງຍົກລະດັບການສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຊັ້ນ​ມັດ​ທະ​ຍົມ ແມ່ນໄດ້​​ຮັບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ຈຳ​ນວນ​ປະ​ຊາ​ກອນ​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ເກນ ​ອາ​ຍຸ 6-14 ປີ ແລະ ອາ​ຍຸ 15-40 ປີ ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ການ​ສຶກ​ສາຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ ແລະ ​ກຸ່ມ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ເກນ ​ອາ​ຍຸ 15-35 ປີ ທີ່​ຍັງ​ຮຽນ​ບໍ່​ຈົບ​ຊັ້ນມັດ​ທະ​ຍົມ ແມ່ນ​ມີ​ທ່າ​ອຽງຫຼຸດ​ລົງເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ປີ​ຜ່ານ​ມາ. ປັດຈຸບັນ ສາມາດປະກາດຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນໄດ້ 145 ເມືອງ ແລະ 10 ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຄຽງຄູ່ກັບການຂະຫຍາຍໂອກາດ ການສຶກສານອກໂຮງຮຽນຍັງໄດ້ປັບປຸງຄຸນນະພາບໄປພ້ອມກັນ ໂດຍໄດ້ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ຕຳ​ລາ​ຮຽນ ແລະ ສະ​ໜອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ, ສື່ການຮຽນການສອນໃຫ້​ສະ​ຖານ​ການ​ສຶກ​ສາ​ນອກ​ໂຮງ​ຮຽນທຸກ​ຂັ້ນ ລວມທັງປັບປຸງວິທີການສິດສອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມວິຊາຊີບຂັ້ນພື້ນຖານ ເພື່ອຮັບປະກັນດ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບ​ສາຍອາຊີວະສຶກສາໄດ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ວຽກງານສ້າງຄູ, ວຽກງານອາຊີວະສຶກສາ, ວຽກງານການສຶກສາຊັ້ນສູງ, ວຽກງານກິລາ-ກາຍຍະກຳ, ວຽກງານບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງກໍໄດ້ສຳເລັດຕາມເປົ້າໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງທີ່ວາງໄວ້.

ບົວລະພາ

Print Email

vdcasino vdcasino vdcasino vdcasino vdcasino vdcasino betexper casino siteleri bedava bonus rulet siteleri