• moes

ປີ 2021 ສສກ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຄູຫຼາຍດ້ານ

21.4.2021ປີ 2021 ສສກ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສຶກສາຄູ

ໃນປີ 2021 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ)
ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານການສຶກສາຄູ

21.4.2021

         ໃນປີ 2021 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດ້ານການສຶກສາຄູຫຼາຍດ້ານເປັນຕົ້ນແມ່ນ ສືບຕໍ່ປັບປຸງຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມ 6 ສາຂາວິຊາ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຄູອາຈານໃນວິທະຍາໄລຄູ, ປັບປຸງເນື້ອໃນຮ່າງສັງເກດການສອນໃນຫ້ອງຮຽນຮ່ວມກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຝຶກອົບຮົມແນະນໍາການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.3 ແລະ ຫຼັກສູດວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ປ.4  ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ຂັ້ນ ປ.3 ແລະ ປ.4 ທົ່ວປະເທດ ແລະ ຈັດຝຶກອົບຮົມວິທີສິດສອນວິຊາພະລະສຶກສາໃຫ້ແກ່ຄູສອນວິຊາພະລະສຶກສາໃນວິທະຍາໄລຄູທົ່ວປະເທດ.

          ທ່ານ ປອ ບຸນ​ປັນ ໄຊ​ມຸນ​ຕ​ຣີ ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ແຜນ​ການ ກະ​ຊວງສຶກ​ສາ​ທິ​ການ ແລະ ກິ​ລາ ໄດ້​ຜ່ານບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ປະຈໍາປີ 2020ຂອງ​ກະ​ຊວງ ສ​ສກ ແລະ ແຜນການຂອງຂະແໜງການຍ່ອຍ ປະຈໍາປີ 2021 ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ປະຈໍາປີ 2020 ​ເມື່ອບໍ່ດົນຜ່ານ​ມາ ທີ່​ສະ​ໂມ​ສອນ​ໃຫຍ່ ແຂວງ​ຄຳ​ມ່ວນ, ຊຶ່ງ​ມີ​ບາງ​ຕອນ​ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ: ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ປີ 2020 ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານໃນວຽກງານການສຶກສາຄູ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ໄດ້ສຳເລັດການພັດທະນາຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມ, ກໍານົດຂອບຄວາມຮູ້, ພັດທະນາ ແລະ ຊັບຊ້ອນເນື້ອໃນຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ (UXO) ທີ່ຕົກຄ້າງໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ເພດສຶກສາ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດສ້າງຄູປະຖົມສຶກສາ ແລະ ຄູມັດທະຍົມສຶກສາ,  ວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ ແລະ ວິທະຍາໄລສົງ 2 ແຫ່ງ ມີເອກະສານປະກອບການສອນ ແລະ ຄູ່ມືຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ UXO ແລະ ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ເພດສຶກສາ ສໍາລັບສາຍສ້າງຄູປະຖົມສຶກສາ ແລະ ຄູມັດທະຍົມສຶກສາ.

         ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ສໍາເລັດການປັບປຸງໂຄງສ້າງຫຼັກສູດສ້າງຄູສິລະປະສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ລະບົບ 12+4 ແລະ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າການສ້າງຫຼັກສູດສ້າງຄູສິລະປະສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ 2 ປີ, ສຳເລັດການຖອດຖອນບົດຮຽນໃນການພັດທະນາຫຼັກສູດສ້າງຄູສິລະປະ ຮ່ວມກັບ ສສ ຫວຽດນາມ, ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມຄູສຶກສານິເທດຊັ້ນປະຖົົມສຶກສາ (ໂມດູນ 2) ໃນ 3 ແຂວງ ຄື: ຜົ້ງສາລີ, ຫົວພັນ ແລະ ຊຽງຂວາງ ທັງໝົດ 92 ຄົນ, ຍິງ 21 ຄົນ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສຶກສານິເທດຂັ້ນແຂວງ ຈຳນວນ 8 ຄົນ, ຍິງ 4 ຄົນ ແລະ ຄູອາຈານໃນວິທະຍາໄລຄູ 8 ຄົນ, ສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມເຂັ້ມໃຫ້ແກ່ຄູສອນຊັ້ນອະນຸບານ ຈຳນວນ 473 ຄົນ ກ່ຽວກັບການກຽມຄວາມພ້ອມດ້ານການອ່ານຂອງເດັກອາຍຸ 5 ປີ, ສໍາເລັດການສຶກສາ-ວິໄຈ ສະພາບຂອບນິຕິກຳ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດກ່ຽວກັບຄູ ແລະ ຮ່າງແຜນພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄູ ໃນ ສປປ ລາວ, ວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ ແລະ ວິທະຍາໄລສົງ 2 ແຫ່ງ ຍາດໄດ້ຜົນການປະເມີນຄຸນນະພາບພາຍໃນທີ່ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ໜ້າພໍໃຈ ຊຶ່ງແຕ່ລະແຫ່ງສາມາດຈັດຢູ່ໃນລະດັບດີ,  ສໍາເລັດການລົງປະເມີນວິທະຍາໄລຄູປອດຢາເສບຕິດ ປະຈຳສົກຮຽນ 2019-2020 ຢູ່ວິທະຍາໄລຄູ 8 ແຫ່ງ, ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ.

       ນອກຈາກນີ້, ຍັງສໍາເລັດການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບຂັ້ນວິທະຍາໄລຄູປອດຢາເສບຕິດ ສົກຮຽນ 2019-2020 ຄື: ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ, ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ, ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ, ວິທະຍາໄລຄູດົງຄໍາຊ້າງ ແລະ ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ, ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.2 ແລະ ປ.3 ທົ່ວປະເທດໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແນະນໍາການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມຂັ້ນ ປ.2 ແລະ ປຶ້ມແບບຮຽນ-ຄູ່ມືຄູ ວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ພ້ອມທັງໄດ້ຮັບປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູແຕ່ລະວິຊາຢ່າງທົ່ວເຖິງ.   ຄຽງຄູ່ກັບຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການລະດົມຄູອາສາສະໝັກໃນບັນຊີ 2 ເພື່ອມາຍົກລະດັບ ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະການເປີດສອນສາຂາວິຊາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ຊຶ່ງປະຈຸບັນໂຕເລກທີ່ມາສະເໜີເຂົ້າຮຽນຍົກລະດັບຍັງຕໍ່າກວ່າໂຕເລກໃນແຜນຫຼາຍ, ວຽກງານການສໍາຫຼວດເກັບກໍາຂໍ້ມູນຄູທີ່ຈົບຈາກສະຖາບັນສ້າງຄູແຕ່ລະແຫ່ງຍັງມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍຢ່າງ ຊຶ່ງຍັງບໍ່ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນຮັບຕາມແຜນທີ່ກໍານົດໄວ້, ລະບົບການເກັບກໍາ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການບໍາລຸງຄູປະຈຳການ ແລະ ການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຍັງບໍ່ເປັນລະບົບດຽວກັນ.

     ຕໍ່ກັບສິ່ງທ້າທາຍດັ່ງກ່າວນີ້, ທາງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຈຶ່ງໄດ້ວາງແຜນວຽກຈຸດສຸມ ປີ 2021 ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການສຶກສາຄູໄດ້ມີຜົນສຳເລັດທີ່ສູງຂຶ້ນ ຄື: ຈະສືບຕໍ່ປັບປຸງຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມ 6 ສາຂາວິຊາ ຄື: ຄູເຄມີສາດ, ຄູຊີວະສາດ, ຄູຟີຊິກສາດ, ຄູຄະນິດສາດ, ຄູພາສາລາວ ແລະ ຄູພາສາອັງກິດ, ພາຍໃຕ້ໂຄງການ EESDP; ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄູສອນຊັ້ນປະຖົມ ແລະ ຄູອາຈານໃນວິທະຍາໄລຄູ ກ່ຽວກັບທັກສະການຜະລິດ ສື່-ອຸປະກອນການສອນວິຊາຄະນິດສາດ, ການສອນພາສາລາວສຳລັບເດັກຊົນເຜົ່າ ແລະ ການສອນຫ້ອງຄວບ; ປັບປຸງເນື້ອໃນ ຮ່າງສັງເກດການສອນໃນຫ້ອງຮຽນ ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ GPE III; ຝຶກອົບຮົມແນະນໍາການນໍາໃຊ້ຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ຂັ້ນ ປ.3 ແລະ ຫຼັກສູດວິຊາຄະນິດສາດ ຂັ້ນ ປ.4  ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຄູສອນ ຂັ້ນ ປ.3 ແລະ ປ.4 ທົ່ວປະເທດ; ຈັດຝຶກອົບຮົມວິທີສິດສອນວິຊາພະລະສຶກສາໃຫ້ແກ່ຄູສອນວິຊາພະລະສຶກສາໃນວິທະຍາໄລຄູທົ່ວປະເທດ; ສືບຕໍ່ປັບປຸງລະບົບຖານເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບຳລຸງຍົກລະດັບຄູປະຈຳການໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳກ່ຽວກັບການບຳລຸງຄູປະຈຳການ ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາວິຊາຊີບແບບຕໍ່ເນື່ອງ; ສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມຄູສຶກສານິເທດ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ (ໂມດູນ 2) ໃນ 6 ແຂວງ ຄື: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງວຽງຈັນ, ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ແຂວງອັດຕະປື ຈຳນວນ 231 ຄົນ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຄູສຶກສານິເທດ ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ (ໂມດູນ 1) ໃນ 8 ແຂວງ ຄື: ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫຼວງພະບາງ, ໄຊຍະບູລີ, ບໍລິຄຳໄຊ, ຄຳມ່ວນ, ຈຳປາສັກ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ.

ຂະນະດຽວກັນ, ຍັງສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສຶກສານິເທດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ EESDP; ສືບຕໍ່ດຳເນີນການວິໄຈພາກປະຕິບັດ (Action Research) ກ່ຽວກັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບສະໜັບສະໜູນຄູ ເພື່ອປັບປຸງຂີດຄວາມສາມາດ ແລະ ຜົນການຮຽນຂອງນັກຮຽນ ພາຍໃຕ້ການສະໜັບສະໜູນໂດຍອົງການ UNESCO; ຈັດກອງປະຊຸມທົບທວນຄືນກ່ຽວກັບການສ້າງສູນແຫ່ງການພັດທະນາ ແລະ ສູນແຫ່ງຄວາມເປັນເລີດຂອງບັນດາສະຖາບັນສ້າງຄູ; ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນຂອງນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບຈາກວິທະຍາໄລຄູ; ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການກໍ່ສ້າງໂຮງຮຽນສາທິດໃນວິທະຍາໄລຄູ 4 ແຫ່ງ ຄື: ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງນໍ້າທາ, ວິທະຍາໄລຄູຫຼວງພະບາງ, ວິທະຍາໄລຄູຄັງໄຂ ແລະ ວິທະຍາໄລຄູດົງຄໍາຊ້າງ ແລະ ສ້າງແຜນວາດອົງປະກອບແນວຄວາມຄິດ ສໍາລັບແຜນພັດທະນານິຕິກໍາກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄູ ໃນ ສປປ ລາວ.

ບົວລະພາ

Print Email

vdcasino vdcasino vdcasino vdcasino vdcasino vdcasino betexper casino siteleri bedava bonus rulet siteleri