ຂ່າວສານ News

ກອງປະຊຸມການຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງຄູ່ມືພື້ນຖານການນຳໃຊ້ ໂປຣແກຣມອາໂດບີ ພຣີເມຍໂປຣ (Adobe Premiere Pro) ແລະ ໂປຣແກຣມ ອັຟເຕີ ເອຟເຟັກ (Adobe After Effect) ຂອງສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ

ການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງຂອງການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ກໍເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກົມການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໃນການຕອບສະໜອງການຮຽນ-ການສອນ ຜ່ານສື່ຫຼາກຫຼາຍຮູບແບບເຊັ່ນ: ສື່ສິ່ງພິມ, ສື່ເອເລັກໂທຣນິກ ແລະ ອິນເຕີເນັດໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ແລະ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈທົ່ວໄປສາມາດນຳເອົາຄວາມຮູ້ໄປພັດທະນາຄຸນນະພາບ
ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

ໃນໄລຍະຜ່ານມາສູນພັດທະການການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໄດ້ຈັດການເຝິກອົບຮົມການຜະລິດວີດີໂອ ແລະ ໄດ້ຜະລິດສື່ວີດີໂອປະກອບການຮຽນ-ການສອນຫຼາຍຊຸດມາແລ້ວ, ແຕ່ຍັງຂາດຄູ່ມືການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມຕັດຕໍ່ວີດີໂອ ເພື່ອເປັນຄູ່ມືແນະນຳຂັ້ນຕອນການຜະລິດສື່ວີດີໂອ. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການສ້າງບຸກຄະລາກອນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນກໍຍັງຈຳກັດຍ້ອນຂາດຄູ່ມື ແລະ ເອກະສານ ແນະນຳການຜະລິດວີດີໂອ.

ໃນວັນທີ 30 ມັງກອນ 2018 ທີ່ ສູນຝຶກອົບຮົມຜູ່ບໍລິຫານການສຶກສາ ວັງວຽງ ແຂວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ເປີດກອງກອງປະຊຸມການຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງຄູ່ມືພື້ນຖານການນຳໃຊ້ ໂປຣແກຣມອາໂດບີ ພຣີເມຍໂປຣ (Adobe Premiere Pro) ແລະ ໂປຣແກຣມ ອັຟເຕີ ເອຟເຟັກ (Adobe After Effect) ຂອງ ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ (ສພນ) ຂຶ້ນ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຫົງທອງ ພວງພະຈັນ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ສພນ ມີທັງ ທ່ານ ບຸນມີ ດວງປຼີຊາວົງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ສພນ ທ່ານ ບົວລີ ວົງໂພສີ ຈາກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ ສູນຝຶກອົບຮົມຜູ່ບໍລິຫານ ແລະ ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ລວມທັງໝົດຈຳນວນ 21 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ.

ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ຫົງທອງ ພວງພະຈັນ ຍັງໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງການບັນທຶກເກັບກຳຂໍ້ມູນປະເພດສື່ວີດີໂອ ເພື່ອເກັບກຳບັນດາຜົນງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ພ້ອມທັງແນະນຳການຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງ ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ມີຄວາມສະທັດຮັດ ໃຫ້ເໝາະສົມແກ່ຜູ້ຊົມໃຊ້ກໍຄືບຸກຄະລາກອນການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ. ພ້ອມທັງໃຫ້ສາມາດນຳໄປເຝິກອົບໃຫ້ແກ່ບັນດາ ສູນພາກ, ສູນແຂວງ, ສູນເມືອງ ແລະ ສູນຮຽນຮູ້ ຊຸມຊົນ.

 

 

 

ກອງປະຊຸມໄດ້ດຳເນີນເປັນເວລາ 3 ວັນ ລະຫວ່າງ ວັນທີ 30 ມັງກອນ ຫາ 01 ກຸມພາ 2018 ຜ່ານການແນະນຳໂຄງຮ່າງ ແລະ ວິທີການຂຽນ ແລະ ຮຽບຮຽງໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ0ເພື່ອສ້າງຄູ່ມື ພື້ນຖານການນຳໃຊ້ນຳໃຊ້ ໂປຣແກຣມອາໂດບີ ພຣີເມີຍໂປຣ (Adobe Premiere Pro) ແລະ ໂປຣແກຣມ ອັຟເຕີ ເອຟເຟັກ (Adobe After Effect) ໃຫ້ສູນພັດທະນາການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນໄດ້ນຳມາກວດຜ່ານປະກອບຄຳຄິດເຫັນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແຕ່ລະຄົນໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງເໝາະສົມ ສາມາດນໍາເອົາຄູ່ມືດັ່ງກ່າວໄປຈັດການເຝິກອົບຮົມຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບການຕັດຕໍ່ວີດີໂອ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານການສຶກສານອກໂຮງຮຽນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການນຳໃຊ້ຜະລິດສື່ອີເລັກໂທຣນິກປະກອບການຮຽນການສອນ. ໂດຍເລັ່ງໃສ່ສື່ປະກອບການຮຽນ-ການສອນ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມເປົ້າໝາຍເພື່ອພັດທະນາຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ.

ໂດຍ: ກ. ສຸດທີ່ຮັກ