ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

017965
ມື້ນີ້
ມື້ກ່ອນ
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ຈຳນວນລວມ
42
28
121
17676
797
480
17965

Your IP: 34.204.183.113
2020-02-27 17:29

Fanpages

ປະຫັວດຄວາມເປັນມາ

ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ເປັນໜຶ່ງໃນຫົວໜ່ວຍວິຊາການຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແລະ ກິລາທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກກ່ຽວກັບວຽກງານພະລະສຶກສາ ແລະສິລະປະສຶກສາ, ລວມທັງວຽກງານສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະວຽກງານຕ້ານຢາເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ.

ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງສປປລາວ ສະບັບເລກທີ 61/ນຍ, ລົງວັນທີ 10 ເມສາ 1993,ໃນເວລານັ້ນໄດ້ໃສ່ຊື່ວ່າ: ກົມພະລະສຶກສາ;ມາຮອດ 1998 ກົມພະລະສຶກສາໄດ້ຖືກຍຸບການຈັດຕັ້ງ, ບັນດາພະນັກງານພາຍໃນກົມໄດ້ຖືກຊັບຊ້ອນໄປປະຈຳການຢູ່ກົມຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກົມສ້າງຄູ, ກົມສາມັນແລະກົມອື່ນໆ. ຕົກມາຮອດປີ 1999 ກົມພະລະສຶກສາກໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຄືນໃໝ່ຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປລາວສະບັບເລກທີ 167/ນຍ,ລົງວັນທີ09 ກັນຍາ 1999ໃນຕອນນັ້ນມີພຽງໂຮງຮຽນສ້າງຄູພະລະສຶກສາຊັ້ນກາງທີ່ຂຶ້ນກັບກົມ.ມາຮອດປີ2006 ໄດ້ມີການໂອນຍ້າຍຫ້ອງການຕ້ານຢາເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນມາຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມພະລະສຶກສາຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການສະບັບເລກທີ 247/ສສ.ຈຕ.2006, ລົງວັນທີ 13/02/2006.
   
ຕົກມາຮອດປີ2008 ໄດ້ມີການໂອນຍ້າຍໂຮງຮຽນສ້າງຄູສິລະປະສຶກສາ ມາຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມພະລະສຶກສາຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການສະບັບເລກທີ1326/ສສ.ຈຕ.08, ລົງວັນທີ24 ມີຖຸນາ 2008. ກົມພະລະສຶກສາໄດ້ປ່ຽນຊື່ມາເປັນ ກົມພະລະ ແລະສິລະປະສຶກສາ ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການສະບັບເລກທີ 1578/ສສ.08, ລົງວັນທີ 18ກໍລະກົດ 2008,ໃນເວລານີ້ ກົມພະລະ ແລະສິລະປະສຶກສາຂຽນຫຍໍ້ ພປປະກອບມີ 04 ພະແນກຄື :
     •   
ພະແນກບໍລິຫານ;
     •   
ພະແນກພະລະສຶກສາແລະສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
     •   
ພະແນກສິລະປະສຶກສາ;
     •   
ພະແນກຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ;

ໃນປະຈຸບັນນີ້, ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາໄດ້ມີການປັບປຸງຄືນໃໝ່ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ສະບັບເລກທີ837/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 19 ມີນາ 2012 ເຊິ່ງປະກອບມີ 5 ພະແນກຄື:
     •   
ພະແນກບໍລິຫານ;
     •   
ພະແນກພະລະສຶກສາ ແລະ ການສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
     •   
ພະແນກສິລະປະສຶກສາ;
     •   
ພະແນກຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ;
     •   
ພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.

ພ້ອມນັ້ນກໍ່ມີວິທະຍາໄລ 02 ແຫ່ງທີ່ຂຶ້ນກັບຄື:
     1). 
ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ
     2). 
ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ

ມີການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຈຸລະພາກຢູ່ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງຄື:
     1.   
ຢູ່ຂັ້ນສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ ມີຂະແໜງພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາປະກອບດ້ວຍ 04 ຕຳແໜ່ງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ສະບັບເລກທີ 920/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 27 ມີນາ 2012;
     2.   
ຢູ່ຂັ້ນຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງມີ ໜ່ວຍງານພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາປະກອບດ້ວຍ 03 ຕຳແໜ່ງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາສະບັບເລກທີ 825/ສສກ.ຈຕ, ລົງວັນທີ 06 ມີນາ2012.
II.
ແຜນວາດຂອງໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງຂອງກົມ:
   
ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ເປັນກົມໜຶ່ງໃນຈຳນວນ 20 ກົມ ແລະອົງການທຽບເທົ່າກົມທີ່ນອນຢູ່ໃນໂຄງປະກອບຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການແລະ ກິລາ. ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາໄດ້ປັບປຸງຄືນໃໝ່ຕາມນະໂຍບາຍປັບປຸງກົງຈັກບໍລິຫານຂອງລັດຖະບານ ແລະຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາໃນປີ 2011 ຊຶ່ງມີການເຕົ້າໂຮມກັນລະຫວ່າງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ຄະນະກຳມະການກິລາ-ກາຍຍະກຳແຫ່ງຊາດຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ. ກົມພະລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ປະກອບດ້ວຍ 5 ພະແນກ ຊຶ່ງສະແດງເປັນແຜນວາດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: