ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

020328
ມື້ນີ້
ມື້ກ່ອນ
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ຈຳນວນລວມ
26
26
121
19983
105
1027
20328

Your IP: 34.238.190.122
2020-06-05 22:51

Fanpages

ກິດຈະກຳ

1.    ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນດຳເນີນງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍທາງດ້ານປະລິມານ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງວຽກງານພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ, ວຽກງານສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະ ຫງົບ, ວຽກງານຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ວຽກງານສົ່ງເສີມອະນຸລັກຮັກສາສິລະປະວັດທະນະທຳ ແລະ ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ;
     2.    ສ້າງຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບ, ນິຕິກຳທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງ, ວຽກງານພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ, ວຽກງານສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ວຽກງານຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນແລະ ວຽກງານສົ່ງເສີມພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ;
     3.    ຊີ້ນຳຄຸ້ມຄອງວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ, ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ, ຊີ້ນຳການພັດທະນາຫຼັກສູດສ້າງຄູພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ຕາມແບບສະບັບປະຕິຮູບໃໝ່; ສົມທົບກັບ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ ວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
     4.    ສົມທົບກັບ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ, ບັນດາກົມ ແລະ ບັນດາແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ພັດທະນາຫຼັກສູດວິຊາພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ ແລະ ຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ;
     5.    ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນຂະບວນການຮຽນ-ການສອນວິຊາພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ, ວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນ, ການສ້າງໂຮງຮຽນຕົວແບບດ້ານພະລະສຶກ ສາ, ສິລະປະສຶກສາ ແລະ ໂຮງຮຽນປອດຢາເສບຕິດ;
     6.    ສົມທົບກັບບັນດາກົມ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ ແລະ ສະຖິຕິຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບວຽກງານພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ, ສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ການພັດທະນາຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ;
     7.    ສົມທົບກັບບັນດາກົມ, ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫ້ອງການສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາເມືອງ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຂະແໜງພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ, ໜ່ວຍງານພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບການຊີ້ນຳນຳພາ, ການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ, ສຶກສາປ້ອງກັນ ຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຕ້ານສິ່ງເສບຕິດ, ການສ້າງ, ການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ກິດຈະກຳນອກຫຼັກສູດໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ, ມັດ ທະຍົມສຶກສາ, ສະຖາບັນສ້າງຄູ, ສະຖາບັນອາຊີວະສຶກສາ, ການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
     8.    ຈັດຕັ້ງບຳລຸງ ແລະ ຍົກລະດັບຄູພາຍໃນວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ, ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ ແລະຄູພະລະສຶກສາ, ຄູສິລະປະດົນຕີ, ຄູສິລະປະກຳຢູ່ໃນໂຮງຮຽນສາມັນແຫ່ງຕ່າງໆ, ຈັດຕັ້ງເຝິກອົບຮົມຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສຶກສາ ປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງການຄວາມສະຫງົບ, ວຽກງານຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ ແລະ ວຽກງານການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ;
     9.    ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າຄວາມຕ້ອງການດ້ານອຸປະກອນການກິລາກາຍະກຳ ໃນໂຮງຮຽນ, ການຈັດຊື້ອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນ, ການກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ຮັບໃຊ້ການເຝິກແອບ ແລະ ແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດຕ່າງໆ ຂອງ ນັກຮຽນສາມັນ ແລະ ການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດ;
     10.    ສົມທົບກັບບັນດາກົມ, ບັນດາແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງ ແລະ ພັດທະນາປຶ້ມອ່ານເສີມ ເພື່ອຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ, ສົ່ງເສີມສິດທິເດັກ ແລະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີໃນໂຮງ ຮຽນ ແລະ ຊຸມຊົນ ;
     11.    ສຳຫຼວດສະຖານທີ່, ວາງແຜນສ້ອມແປງ ແລະ ປຸກສ້າງອາຄານສະຖານທີ່ຂອງວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທະ ຍາໄລສິລະປະສຶກສາໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຊຸກຍູ້ການປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງໂຮງຮຽນ ແລະ ພັດທະນາກາຍະພາບຕາມ 5 ຫຼັກມູນຂອງການສຶກສາ;
     12.    ຈັດຕັ້ງກວດກາສະມັດຖະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະໄວອາຍຸໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວຽກງານສຶກສາສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນນັກສຶກສາວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ;
     13.    ພົວພັນ ແລະ ຍາດແຍ່ງການຮ່ວມມື, ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບັນດາປະເທດເພື່ອນມິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ແລະ ສະມາຄົມຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ເພື່ອມາພັດທະນາວຽກງານພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ;
     14.    ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.