ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

017962
ມື້ນີ້
ມື້ກ່ອນ
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ຈຳນວນລວມ
39
28
118
17676
794
480
17962

Your IP: 34.204.183.113
2020-02-27 17:17

Fanpages

ພະແນກບໍລິຫານ

I. ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກບໍລິຫານ:
     1.    
ສະຫຼຸບ ແລະ ວາງແຜນການຂອງພະແນກເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
     2.    
ຄົ້ນຄວ້າສ້າງລະບຽບ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງກົມ ໂດຍສົມທົບກັບພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
     3.    
ສັງລວມ, ວາງແຜນ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຂອງກົມ;
     4.    
ຄຸ້ມຄອງເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກທັງໝົດຂອງກົມ ໂດຍຜ່ານປະຕູດຽວ;
     5.    
ຄຸ້ມຄອງຂຶ້ນບັນຊີຊັບສິນເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຍານພາຫະນະ, ວັດສະດຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ບຸກຄະລາກອນຂອງກົມ ແລະ ວິທະຍາໄລທີ່ຂຶ້ນກັບ;
     6.    
ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເປັນເລຂານຸການຂອງກົມ ແລະ ວຽກງານສາລະບັນຂອງກົມ;
     7.    
ເປັນເສນາທິການ, ເປັນຜູ້ປະສານງານ ແລະ ເປັນບ່ອນບໍລິຫານໃຫ້ແກ່ກົມກ່ຽວກັບວຽກງານບໍລິຫານຮອບດ້ານຢູ່ພາຍໃນກົມ ແລະ ວິທະຍາໄລທີ່ຂຶ້ນກັບ;
     8.    
ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.

II.
ກິດຈະກຳຂອງພະແນກບໍລິຫານ:
     1.    
ບັນທຶກ ແລະ ສຳເນົາເອກະສານຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ, ຮັບແຂກ ແລະ ພິທີການຕ່າງໆ ຂອງຄະນະກົມ;
     2.    
ພິມ, ອັດສຳເນົາ, ເກັບມ້ຽນ, ສົ່ງເອກະສານ ແລະ ແຈ້ງຂ່າວຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນກົມຮັບຊາບ;
     3.    
ຄຸ້ມຄອງບັນຊີລາຍຊື່ ຊີວະປະຫວັດຂອງລັດຖະກອນພາຍໃນກົມຕາມລະບຽບການ;
     4.    
ເກັບກຳ, ສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສະຖິຕິພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ແລະນັກຮຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ, ສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ວຽກງານຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ;
     5.    
ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ, ຄຸ້ມຄອງບັນຊີ, ຄຸ້ມຄອງເງິນສົດ, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງກົມ, ພ້ອມດ້ວຍການເລື່ອນຊັ້ນ, ຂັ້ນ ແລະເງິນເດືອນຂອງລັດຖະກອນພາຍໃນກົມ;
     6.    
ປົກປັກຮັກສາຍານພາຫະນະຂອງກົມໃຫ້ສາມາດຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ວຽກງານໄດ້;
     7.    
ຈັດຫາ,ແຈກຢາຍ, ຂຶ້ນບັນຊີ, ປົກປັກຮັກສາວັດສະດຸ ແລະ ອຸປະກອນຂອງກົມ;
     8.    
ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນກົມ.

III. ການແບ່ງໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງພະແນກບໍລິຫານ

 1. ທ່ານ ຫຼອດສະຖິດ ສຸຂະຜົນ ຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ
 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
 • ຊີ້ນຳ, ນຳພາວຽກງານການຈັດຕັ້ງ, ແນວຄິດການເມືອງ, ວິຊາສະເພາະ ຂອງພະແນກ
 • ຜັນຂະຫຍາຍ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຂອງກົມ
 • ຊີ້ນຳວຽກງານບໍລິຫານທົ່ວໄປ, ຈັດຕັ້ງ, ພິທີການຂອງກອງປະຊຸມພາຍໃນ
 • ຊີ້ນຳວຽກແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ພາຍໃນກົມ
 • ຊີ້ນຳວຽກງານຄຸ້ມຄອງວັດຖຸອຸປະກອນພາຫະນະຮັບໃຊ້ ແລະ ການຈັດຊື້ຕ່າງໆ ພາຍໃນກົມ
 • ຮັບຜິດຊອບວຽກບຸກຄະລາກອນ, ສະຫວັດດີການ, ຜົນງານນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຂອງພະນັກງານພາຍໃນ
 • ສັງລວມແຜນດຳເນີນງານຂອງແຕ່ລະພະແນກເພື່ອສ້າງເປັນແຜນການລວມຂອງກົມ
 • ສ່ອງແສງ, ລາຍງານວຽກງານພາຍໃນພະແນກໃຫ້ຫົວໜ້າກົມຮັບຊາບເປັນປົກກະຕິ​ (ຫຼືລາຍງານໃນກອງປະຊຸມຂອງກົມ)
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າກົມ
 1. ນ.ຄອນສະຫວັນ ຂັດຕິຍະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານ
 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
 • ຊ່ວຍຫົວໜ້າພະແນກໃນການປະຕິບັດວຽກງານບໍລິຫານທົ່ວໄປພາຍໃນກົມ
 • ຊ່ວຍຫົວໜ້າພະແນກໃນການຊີ້ນຳ, ນຳພາວຽກງານຮອບດ້ານ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ຮ່ວມຕັດສິນບັນຫາຕ່າງໆພາຍໃນພະແນກ
 • ຊີ້ນຳວຽກສາລະບັນ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ແລະ ການພິມຕ່າງໆ
 • ຕິດຕາມການປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ ແລະ ລາຍຮັບຂອງກົມ
 • ຈັດຕັ້ງຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງກົມ
 • ສະຫຼຸບລາຍຈ່າຍງົບປະມານ, ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ວິຊາການ ແລະ ທຸກແຫຼ່ງທືນທີ່ມາໃນກົມ
 • ຈັດຫາ ແລະ ຈັດຊື້ແຈກຢາຍວັດຖຸອຸປະກອນເພື່ອສະໜອງຕາມແຜນໃຫ້ແຕ່ລະພະແນກ ແລະ ຄະນະກົມ
 • ລາຍງານການປະຕິບັດວຽກງານພາຍໃນພະແນກຮັບຊາບເປັນປົກກະຕິ
 1. ນ.ວອນຈັນ ພົມມະວົງສີ ວິຊາການ
 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
 • ຈົດບັນທຶກ ແລະ ໃສ່ເລກທີເອກະສານ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ
 • ຮັບຜິດຊອບກາປະທັບ ແລະ ປະທັບກາໃສ່ເອກະສານຂອງກົມ
 • ສະເໜີເອກະສານຂາເຂົ້າຕໍ່ຫົວໜ້າພະແນກ ແລ້ວສະເໜີຕໍ່ໄປຍັງຫົວໜ້າກົມ
 • ຈັດການປະຊຸມຂອງກົມ (ນັດປະຊຸມ, ຈັດສະຖານທີ່ປະຊຸມ, ບັນທຶກ)
 • ປະສານງານກ່ຽວກັບການນັດໝາຍແຂກໃນການເຂົ້າພົບຄະນະກົມ
 • ປະຕິບັດວຽກງານການພິມ, ເກັບມ້ຽນ, ຈັດສົ່ງ, ຕອບ-ຮັບເອກະສານທາງການຕ່າງໆ)
 • ສົມທົບກັບພະແນກປະເມີນເຮັດບົດສະຫຼຸບປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ປີ ຂອງພະແນກ, ແຜນການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະກົມ
 • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາວັດສະດຸຕ່າງໆພາຍໃນກົມ
 • ເກັບກຳ, ຂື້ນແຜນສ້ອມແປງວັດຖູອຸປະກອນຕ່າງໆພາຍໃນກົມ ແລະ ເກັບກຳສະຖິຕິພະນັກງານພາຍໃນກົມ
 • ສະຫຼຸບ, ລາຍງານວຽກທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກຊາບເປັນປົກກະຕິ
 1. ນ.ສຸພາວັນ ຈັນທະບູລີ ວິຊາການ
 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
 • ຮັບຜິດຊອບວຽກພິທີການ ແລະ ຮັບແຂກຂອງກົມ
 • ຮັບ-ສົ່ງເອກະສານ, ຈົດໝາຍ, ຫີບຫໍ່ ແລະ ເອກະສານທາງການຕ່າງໆ
 • ແຈກຢາຍເອກະສານຕາມຄຳເຫັນຂອງຫົວໜ້າກົມ
 • ແຈ້ງຂ່າວທາງລັດຖະການໃຫ້ພະນັກງານພາຍໃນກົມຊາບ
 • ຮັບຈ່າຍໜັງສືພິມ, ຈົດໝາຍ ແລະ ເອກະສານທາງການຕ່າງໆ
 • ອັດສຳເນົາເອກະສານ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ແຕ່ລະພະແນກ ຕາມຄວາມຮີບດ່ວນຕາມລຳດັບ
 • ຈັດຫາ, ແຈກຢາຍອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຫ້ອງການໃຫ້ພະນັກງານ ແລະ ຄະນະກົມ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ພະແນກບໍລິຫານ :
-
ທ່ານ ຫລອດສາຖິດ ສຸຂະຜົນ  ຫົວໜ້າພະແນກ 020 9980 3296
-
ນາງ ຄອນສະຫວັນ ຂັດຕິຍະວົງ  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ  020 9898 3434
-
ນາງ ວອນຈັນ ພົມມະວົງສີ  ວິຊາການ  020 5501 0171
-
ນາງ ສຸພາວັນ ຈັນທະບູລີ  ວິຊາການ  020 5656 0060