ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

020326
ມື້ນີ້
ມື້ກ່ອນ
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ຈຳນວນລວມ
24
26
119
19983
103
1027
20326

Your IP: 34.238.190.122
2020-06-05 22:04

Fanpages

ພະແນກພະລະສຶກສາ ແລະ ສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫົງບ

I. ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກພະລະສຶກສາ ແລະ ສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
     1.    
ຊີ້ນຳແລະຈັດຕັ້ງການພັດທະນາຫຼັກສູດ, ເອກະສານ, ນິຕິກຳຕ່າງໆ,ປຶ້ມຕຳລາ, ປຶ້ມຄູ່ມືສື່ການຮຽນ-ການສອນສາຍສ້າງຄູພະລະສຶກສາ;
     2.    
ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສ້າງ ແລະປັບປຸງຫຼັກສູດວິຊາພະລະສຶກສາສາຍສາມັນສຶກສາ, ວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ, ສ້າງຄູ, ອາຊີວະສຶກສາ, ສະຖາບັນສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
     3.    
ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ ແລະ ຍົກລະດັບຄູພະລະສຶກສາ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
     4.    
ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຮຽນ-ການສອນວິຊາພະລະສຶກສາໃນທຸກຊັ້ນທຸກສາຍ;
     5.    
ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ການສ້າງສະຖານທີ່ສິດສອນ, ເຝິກແອບກິລາກາຍຍະກຳໃນໂຮງຮຽນແລະ ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວເຝິກແອບກາຍະບໍລິຫານ - ກິລາໃນໂຮງຮຽນ ແລະການແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນ;
     6.    
ສົມທົບກັບພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລະສຶກສາ ແລະກິລາໃນໂຮງຮຽນ;
     7.    
ຂົນຂວາຍຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະ ກໍ່ສ້າງຄູພະລະ ສຶກສາ;
     8.    
ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.

II.
ກິດຈະກຳຂອງພະແນກພະລະສຶກສາ ແລະສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ:
     1.    
ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ເພື່ອສ້າງ ແລະພັດທະນາຫຼັກສູດສ້າງຄູພະລະສຶກສາ, ເອກະສານ, ປຶ້ມຄູ່ມື, ປຶ້ມແບບຮຽນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ, ນິຕິກຳຕ່າງໆ ແລະການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຢູ່ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ;
     2.    
ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ, ກວດກາການປະຕິບັດຫຼັກສູດ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດຫຼັກສູດສ້າງຄູພະລະສຶກສາ;
     3.    
ສົມທົບກັບບັນດາກົມ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງ ແລະປັບປຸງຫຼັກສູດວິຊາພະລະສຶກສາທີ່ສິດ ສອນຢູ່ໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ, ສະຖາບັນສ້າງຄູ, ອາຊີວະສຶກສາ, ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ;
     4.    
ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການວາງແຜນຈັດຕັ້ງບຳລຸງ, ເຝິກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບວຸດທິການສຶກສາໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະຄູອາຈານພະລະສຶກສາໃນໂຮງຮຽນສາມັນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆ ໃນທົ່ວປະເທດ;
     5.    
ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວ ວຽກງານກາຍະບໍລິຫານ, ການຈັດການແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນໃນໂຮງ ຮຽນສາມັນສຶກສາ ແລະສະຖາບັນການສຶກສາຂັ້ນຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
     6.    
ສົມທົບກັບບັນດາກົມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອກວດກາສະມັດຖະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງນັກ ຮຽນແຕ່ລະໄວອາຍຸ ແລະດຳເນີນການສຶກສາສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ;
     7.    
ຄົ້ນຄວ້າຈັດຫາ ແລະ ອອກແບບອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນວິຊາພະລະສຶກສາ, ປັບປຸງແລະ ສ້າງບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆເປັນຕົ້ນແມ່ນລະບຽບກະຕິກາຂອງການແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນໃນແຕ່ລະປະເພດ;
     8.    
ສົມທົບກັບກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປັບປຸງ ແລະພັດທະນາຫຼັກສູດວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;

III. ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ:

(1). ​ທ່ານ ພຸດລຳໄພ ທຽມພະສອນ    ຫົວໜ້າພະແນກ.

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຮັບຜິດຊອບລວມຂອງພະແນ.
 1. ຊີ້ນຳ​ທຸກ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ(​ແນວ​ຄິດການ​ເມືອງ,​ ການຈັດຕັ້ງ, ການ​ບໍລິຫານ ແລະ​ວິຊາ​ການ);
 2. ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຊີ້​ນຳ​ການວາງ​ແຜນ, ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​​ແຜນການ ​ແລະການປະ​ເມີນ​ຜົນ​ວຽກງານ​ລວມຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ​ແລະລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ຫົວໜ້າ​ກົມ​ໄດ້​ຮັບ​ຊາບ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປົກກະຕິ.
 3. ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາຫຼັກສູດສ້າງຄູພະລະສຶກສາ, ປຶ້ມແບບຮຽນ, ປຶ້ມຄູ່ມືຄູແລະອື່ນໆ, ພ້ອມນັ້ນກໍສົມທົບກັບພາກສ່ວນແລະກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປັບປຸງຫລັກສູດ, ປຶ້ມຄູ່ມືວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນຕ່າງໆ;
 4. ສ້າງແຜນພັດທະນາວຽກງານພະລະສຶກສາແລະວຽກງານສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ;
 5. ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານຮັບໃຊ້ງານມະຫາກຳກິລານັກຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາທົ່ວປະເທດແລະຂຶ້ນແຜນຄວາມຕ້ອງການດ້ານວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານພະລະສຶກສາ, ກິລາໃນໂຮງຮຽນແລະສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
 6. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ຂະບວນການວຽກງານພະລະສຶກສາ, ກິລາໃນໂຮງຮຽນ, ຄັດເລືອກແລະສົ່ງເສີມເດັກເຍົາວະຊົນທີ່ມີແວວພອນສະຫວັນດ້ານກິລາເພື່ອພັດທະນາໃຫ້ກາຍເປັນນັກກິລາສືບທອດ;
 7. ສົມທົບກັບບັນດາກົມ, ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຈັດຕັ້ງເຝິກອົບຮົມຍົກລະດັບຄູພະລະສຶກສາແລະຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
 8. ຊີ້ນຳ, ນຳພາການກວດສອບສະມັດຖະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະໄວອາຍຸ;
 9. ຄົ້ນຄວ້າບັນດານິຕິກຳ, ລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານພະລະສຶກສາແລະສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
 10. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງກົມ.

(2). ທ່ານ ຄຳສຸກ ອິນສະຫຼອງ     ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ.

 • ໜ້າ​ທີ່ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ: ວຽກ​ງານ​ພະລະສຶກສາ
 1. ຊ່ວຍ​ວຽກ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກຮອບດ້ານ(ແນວຄິດການເມືອງ, ​ການຈັດຕັ້ງ, ການບໍລິຫານແລະວິຊາການ);
 2. ສົມທົບກັບບັນດາກົມແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນວິຊາພະລະສຶກສາໃນໂຮງຮຽນປະຖົມແລະມັດທະຍົມສຶກສາ;
 3. ສົມທົບກັບກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສ້າງແລະປັບປຸງ, ລະບຽບກະຕິກາການແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນທຸກປະເພດ;
 4. ສົມທົບກັບກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນແລະຫ້ອງການສຶກສາທິການແລະກິລາເມືອງເພື່ອສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນ, ລະຫວ່າງໂຮງຮຽນຕໍ່ໂຮງຮຽນ, ​ເມືອງຕໍ່ເມືອງແລະແຂວງຕໍ່ແຂວງ;
 5. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ;

(​3). ທ່ານ ຄຳຫຼ້າ ພວງສາລີພັນ    ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນ​ກ.

 • ໜ້າ​ທີ່ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ: ວຽກ​ງານ​ສຶກສາ​ປ້ອງ​ກັນຊາດ​-ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ
 1. ຊ່ວຍ​ວຽກ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກຮອບດ້ານ(​ແນວຄິດການເມືອງ, ​ການຈັດຕັ້ງ, ການບໍລິຫານແລະວິຊາການ);
 2. ສົມທົບກັບບັນດາກົມແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການສິດສອນວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບໃນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ, ສ້າງຄູ, ອາຊີວະສຶກສາ, ວິທະຍາໄລແລະມະຫາວິທະຍາໄລທັງພາກລັດແລະເອກະຊົນ;
 3. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.

(4).ຕໍາແໜ່ງງານຫລັກສູດແລະການຮຽນການສອນວິຊາພະລະສຶກສານັບທັງສາຍສ້າງຄູແລະສາຍສາມັນ

 • ທ່ານ ນາງ ຂັນທອງ ແສງສຸພາວັນ    ວິຊາການ
 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ຫລັກສູດແລະການຮຽນ-​ການສອນວິຊາພະລະສຶກສາ
 1. ​ເກັບ​ກຳ​ສັງ​ລວມບັນດາ​ເອກະສານນິຕິ​ກຳ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ​ແລະປະສານ​ງານ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເພື່ອ​ເກັບ​ກຳ​ບັນດາ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆ;
 2. ປະກອບສ່ວນຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງແລະພັດທະນາຫຼັກສູດ, ເອກະສານການສິດສອນວິຊາພະລະສຶກສາສາຍສ້າງຄູແລະສາຍສາມັນໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 3. ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມການປະຕິບັດຫຼັກສູດວິຊາພະລະສຶກສາຂອງບັນດາໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາແລະສະຖາບັນການສຶກສາແຫ່ງຕ່າງໆທັງພາກລັດ​ ​ແລະເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 4. ຕິດຕາມການສອນຂອງຄູ, ເກັບກຳ, ວິໄຈຂໍ້ມູນສະຖິຕິຄູພະລະສຶກສາເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາສະໜອງຄູໃຫ້ພຽງພໍແລະຈັດຕັ້ງຍົກລະດັບທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ;
 5. ສ້າງແຜນງົບປະມານແລະດຳເນີນການເຝິກອົບຮົມຄູພະລະສຶກສາສາຍສ້າງຄູແລະສາຍສາມັນ;
 6. ຄົ້ນຄ້ວາ​, ​ເກັບກຳ​, ວິໄຈຫລັກສູດ, ປຶ້ມຕຳລາ, ປຶ້ມຄູ່ມືຄູຂອງວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ;
 7. ນຳພາການກວດສະມັດຖະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະໄວອາຍຸ​ ​ແລະສຶກສາເພດສຳພັນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນນັກ​ສຶກສາ​ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 8. ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ, ການເລື່ອນຊັ້ນແລະຈົບຊັ້ນຂອງວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ;
 9. ສ້າງແຜນເຝິກອົບຮົມຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພະລະສຶກສາ, ຄູພະລະສຶກສາໃນໄລຍະສັ້ນແລະໄລຍະຍາວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.

(5).ຕຳແໜ່ງງານສ້າງຂະບວນການແລະຈັດການແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນ:

 • ທ່ານ ພູຄຳ ກອງສີ ຫາລາດ     ວິຊາການ
 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ການສ້າງຂະບວນການແລະຈັດການແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນ
 1. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສຳຫຼວດ, ເກັບກຳແລະວິໄຈຂໍ້ມູນດ້ານການກວດສອບສະມັດຖະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງນັກຮຽນ,ສ້າງຂໍ້ກຳນົດວ່າດ້ວຍການກວດສອບສະມັດຖະພາບທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງນັກຮຽນແຕ່ລະໄວອາຍຸ;
 2. ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ສ້າງປຶ້ມບັນທຶກສຸຂະພາບ, ສະມັດຖະພາບປະຈຳຕົວຂອງເດັກເຍົາວະຊົນ;
 3. ຄົ້ນຄວ້າ, ຮຽບຮຽງຄູ່ມືການຫຼິ້ນກິລາປະເພດຕ່າງໆ ( ພື້ນເມືອງແລະອື່ນໆ ) ສຳລັບເດັກນັກຮຽນ;
 4. ຄົ້ນຄ້ວາລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສະຫະພັນກິລານັກຮຽນສາມັນລາວ,ສະໂມສອນກິລານັກຮຽນປະເພດຕ່າງໆແລະການແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນ;
 5. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນ,​ ຄົ້ນຄວ້າຄວາມຕ້ອງການດ້ານອຸປະກອນກິລາແລະຄົ້ນຄວ້າອອກແບບສ້າງສະໜາມກິລານັກຮຽນປະເພດຕ່າງໆໃນໂຮງຮຽນ;
 6. ຂົນຂວາຍຊອກແຫຼ່ງທຶນແລະງົບປະມານຮັບໃຊ້ການແຂ່ງຂັນກິລານັກຮຽນ;
 7. ຊຸກຍູ້,​ ສົ່ງເສີມເດັກນັກຮຽນທີ່ມີແວວແລະພອນສະຫວັນດ້ານກິລາກາຍະກຳເພື່ອສ້າງເປັນກິລາອາຊີບ;
 8. ສົມທົບກັບບັນດາສະຫະພັນກິລາປະເພດຕ່າງໆເພື່ອຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບກະຕິກາລະບຽບການແຂ່ງຂັນທີ່ມີການປັບປຸງປ່ຽນແປງ;
 9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.

(6). ຕໍາແໜ່ງງານຫລັກສູດວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ:

 • ທ່ານ ນິດຕະກອນ ສີປະເສີດ     ວິຊາການ
 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ວຽກງານສຶກສາປ້ອງກັນຊາ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ
 1. ສົມທົບກັບບັນດາກົມ, ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສ້າງແຜນປັບປຸງແລະພັດທະນາຫຼັກສູດ, ປຶ້ມຕຳລາປຶ້ມຄູ່ມືຄູວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນສາມັນແລະສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນຕ່າງໆ;
 2. ສ້າງແຜນເຝິກອົບຮົມຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ,ທັງໃນໄລຍະສັ້ນ,ໄລຍະຍາວແລະສ້າງແຜນງົບປະມານຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນ;
 3. ສົມທົບກັບກົມກອງຫລອນປ້ອງກັນຕົວ(ກະຊວງປ້ອງກັນຊາດ)ກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ (ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ) ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາວິທີແກ້ໄຂໃນປະເດັນບັນຫາທີ່ຄ້າງຄາແລະປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນ;
 4. ຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
 5. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ພະແນກ ພະລະ, ປກຊ-ປກສ :
-
ທ່ານ ພຸດລຳໄພ ທຽມພຣະສອນ  ຫົວໜ້າພະແນກ  020 2222 3196
-
ທ່ານ ຄຳຫລ້າ ພວງສາລີພັນ  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ  020 2207 0574
-
ທ່ານ ຄຳສຸກ ອິນສະຫລອງ  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ  020 5581 4140
-
ທ່ານ ນິດຕະກອນ ສີປະເສີດ  ວິຊາການ  020 2244 4220
-
ທ່ານ ພູຄຳ ກອງສີຫາລາດ  ວິຊາການ  020 2221 4833
-
ທ່ານ ນາງ ຂັນທອງ ແສງສຸພາວັນ  ວິຊາການ  020 9980 1715