ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

017950
ມື້ນີ້
ມື້ກ່ອນ
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ຈຳນວນລວມ
27
28
106
17676
782
480
17950

Your IP: 34.204.183.113
2020-02-27 16:19

Fanpages

ພະແນກສິລະປະສຶກສາ

I. ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກສິລະປະສຶກສາ
     1.    
ຊີ້ນຳ ແລະ ຈັດຕັ້ງການພັດທະນາຫຼັກສູດ, ເອກະສານ, ນິຕິກຳຕ່າງໆ,ປຶ້ມຕຳລາ, ປຶ້ມຄູ່ມືສື່ການຮຽນ-ການສອນສາຍສ້າງຄູສິລະປະສຶກສາ;
     2.    
ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຫຼັກສູດວິຊາສິລະປະສຶກສາໃນທຸກຊັ້ນ, ທຸກສາຍທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
     3.    
ສ້າງແຜນຄວາມຕ້ອງການຄູ ແລະ ຍົກລະດັບຄູສິລະປະສຶກສາ ນັບທັງຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວ;
     4.    
ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຮຽນ-ການສອນວິຊາສິລະປະສຶກສາໃນທຸກຊັ້ນ, ທຸກສາຍ;
     5.    
ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ກຳນົດໃຫ້ມີສະຖານທີ່ສິດສອນ, ເຝິກແອບສິລະປະວັນນະຄະດີໃນໂຮງຮຽນ ແລະຈັດການແຂ່ງຂັນ;
     6.    
ສົມທົບກັບພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນແຜນພັດທະນາວຽກງານສິລະປະວັນນະຄະດີໃນໂຮງຮຽນ;
     7.    
ຂົນຂວາຍຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພັດທະນາ ແລະກໍ່ສ້າງຄູສິລະປະສຶກສາ;
     8.    
ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.

II.
ກິດຈະກຳຂອງພະແນກສິລະປະສຶກສາ:
     1.    
ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບ ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ ເພື່ອສ້າງ ແລະພັດທະນາຫຼັກສູດສ້າງຄູສິລະປະສຶກສາ, ເອກະສານ, ປຶ້ມຄູ່ມື, ປຶ້ມແບບຮຽນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນຢູ່ ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ;
     2.    
ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ, ກວດກາການປະຕິບັດຫຼັກສູດ ແລະ ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດຫຼັກສູດສ້າງຄູສິລະປະສຶກສາ;
     3.    
ສົມທົບກັບບັນດາກົມ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງ ແລະປັບປຸງຫຼັກສູດວິຊາສິລະປະສຶກສາທີ່ສິດ ສອນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມ, ສະຖາບັນສ້າງຄູ, ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະ ມະຫາວິ ທະຍາໄລທັງພາກລັດ ແລະເອກະຊົນ;
     4.    
ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບ ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ ແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການວາງແຜນຈັດຕັ້ງບຳລຸງ, ເຝິກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບວຸດທິການສຶກສາໃຫ້ແກ່ຜູ້ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຄູອາຈານໃນວິທະຍາໄລຄູ, ຄູສິລະປະດົນຕີ, ຄູສິລະປະກຳໃນໂຮງຮຽນສາມັນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຕ່າງໆໃນທົ່ວປະເທດ;
     5.    
ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສິລະປະວັນນະຄະດີຢູ່ໃນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາຂັ້ນຕ່າງໆທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
     6.    
ສົມທົບກັບບັນດາກົມ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອດຳເນີນການສຶກສາສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ;
     7.    
ຄົ້ນຄວ້າຈັດຫາ ແລະ ອອກແບບອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຮຽນ-ການສອນວິຊາສິລະປະສຶກສາ, ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆ;
     8.    
ຂຶ້ນແຜນການ, ໂຄງການເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ປະເທດເພື່ອນມິດເພື່ອມາປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍວຽກງານສິລະປະສຶກສາ;
     9.    
ສ້າງຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ເຮັດປຶ້ມບັນທຶກເກັບກຳຂໍ້ມູນດ້ານຂະບວນການສິລະປະ, ຫັດຖະກຳ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງທ້ອງຖິ່ນ

III. ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:

(1). ​ທ່ານ ສີຈັນ ສຸຂະຜົນ ຫົວໜ້າພະແນກສິລະປະສຶກສາ.

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຮັບຜິດຊອບລວມຂອງພະແນ.
 1. ຊີ້ນຳ​ທຸກ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ(​ແນວ​ຄິດການ​ເມືອງ,​ ການຈັດຕັ້ງ, ການ​ບໍລິຫານ ແລະ​ວິຊາ​ການ);  
 2. ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຊີ້​ນຳ​ການວາງ​ແຜນ, ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​​ແຜນການ ​ແລະການປະ​ເມີນ​ຜົນ​ວຽກງານ​ລວມຂອງ​ພະ​ແນ​ກ ​ແລະລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ຫົວໜ້າ​ກົມ​ໄດ້​ຮັບ​ຊາບ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປົກກະຕິ.
 3. ພົວພັນປະສານສົມທົບກັບວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາໃນການສ້າງແຜນພັດທະນາຫຼັກສູດສ້າງຄູສິລະປະສຶກສາ, ປຶ້ມແບບຮຽນ, ປຶ້ມຄູ່ມືຄູແລະອື່ນໆຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ໂຮງຮຽນຊັ້ນຕ່າງໆ;
 4. ສ້າງແຜນພັດທະນາວຽກງານສິລະປະສຶກສາພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ;
 5. ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານແລະແຜນຄວາມຕ້ອງການດ້ານວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສິລະປະວັນນະຄະດີ;
 6. ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້ຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສິລະປະ​ວັນນະຄະດີຢູ່​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ຊັ້ນຕ່າງໆ;
 7. ສົມທົບກັບບັນດາກົມ, ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຝິກອົບຮົມຍົກລະດັບຄູສິລະປະສຶກສາແລະຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານດັ່ງກ່າວ;
 8. ຄົ້ນຄວ້າບັນດານິຕິກຳ, ລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານສິລະປະສຶກສາ;
 9. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ຊີ້ນຳ.

(2).ທ່ານ ປະກາຍທອງ ແທ່ນພົງກຸມມານຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນ​ກສິລະ​ປະ​ສຶກສາ.

 • ໜ້າ​ທີ່ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ: ສິລະປະ​ສຶກສາ
 1. ຊ່ວຍ​ວຽກ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກຮອບດ້ານ(​ແນວຄິດການເມືອງ, ​ການຈັດຕັ້ງ, ການບໍລິຫານແລະວິຊາການ);
 2. ສົມທົບກັບບັນດາກົມແລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນວິຊາສິລະປະສຶກສາໃນໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ, ສະຖາບັນສ້າງຄູແລະສະຖາບັນການ​ສຶກສາ​ຊັ້ນຕ່າງໆ;
 3. ຊີ້ນຳ, ນຳພາການວາງແຜນແລະຈັດເຝິກອົບຮົມ, ຍົກລະດັບຄູສິລະປະສຶກສາແລະພະນັກງານໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານສິລະປະສຶກສາ;
 4. ຊີ້ນຳການສ້າງຂະບວນການແຂ່ງຂັນສິລະປະວັນນະຄະດີ, ສິລະປະກຳໃຫ້ນັກຮຽນໂດຍສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາທິການແລະກິລາຂອງແຂວງແລະນະຄອນຫຼວງແລະພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 5. ຕິດຕາມການສ້າງແຜນພັດທະນາວຽກງານສິລະປະສຶກສາ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ;
 6. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.

(3).ຕໍາແໜ່ງງານ​​ພັດທະນາຫລັກສູດສ້າງຄູສິລະປະສຶກສາ

 • ທ່ານ ນ ດວງພະຈັນ ສຸລິດນະລາດ
 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ດ້ານພັດທະນາຫລັກສູດສ້າງຄູສິລະປະສຶກສາ.
 1. ເກັບ​ກຳ​ສັງ​ລວມບັນດາ​ເອກະສານນິຕິ​ກຳ​ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ​ແລະປະສານ​ງານ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເພື່ອ​ເກັບ​ກຳ​ບັນດາ​ຂໍ້​ມູນ​ຕ່າງໆ;
 2. ປະກອບສ່ວນຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງແລະພັດທະນາຫຼັກສູດ, ເອກະສານການສິດສອນວິຊາສິລະປະສຶກສາສາຍສ້າງຄູແລະສາຍສາມັນໂດຍສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 3. ຮ່ວມກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມການປະຕິບັດຫຼັກສູດວິຊາສິລະປະສຶກສາຂອງບັນດາໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາແລະສະຖາບັນການສຶກສາແຫ່ງຕ່າງໆທັງພາກລັດ​ ​ແລະເອກະຊົນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 4. ຕິດຕາມການສອນຂອງຄູ, ເກັບກຳ, ວິໄຈຂໍ້ມູນສະຖິຕິຄູສິລະປະສຶກສາເພື່ອຄົ້ນຄ້ວາສະໜອງຄູໃຫ້ພຽງພໍແລະຈັດຕັ້ງຍົກລະດັບທາງດ້ານວິຊາສະເພາະ;
 5. ສ້າງແຜນງົບປະມານແລະດຳເນີນການເຝິກອົບຮົມຄູສິລະປະສຶກສາສາຍສ້າງຄູແລະສາຍສາມັນ;
 6. ຄົ້ນຄ້ວາ​, ​ເກັບກຳ​, ວິໄຈຫລັກສູດ, ປຶ້ມຕຳລາ, ປຶ້ມຄູ່ມືຄູຂອງວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ;
 7. ຕິດຕາມການຮຽນ-ການສອນ, ການເລື່ອນຊັ້ນແລະຈົບຊັ້ນຂອງວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ;
 8. ຄົ້ນຄວ້າຂຶ້ນແຜນຄວາມຕ້ອງການດ້ານອຸປະກອນຮັບສິລະປະສຶກສາເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການຮຽນ-ການສອນຕາມຫຼັກສູດສ້າງຄູສິລະປະສຶກສາແລະໂຮງຮຽນສາມມັນສຶກສາ.
 9. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ.

(4). ຕໍາແໜ່ງງການ​​ເຝິກອົບຮົມແລະຍົກລະດັບຄູສິລະປະສຶກສາ( 2ຕໍາແໜ່ງ ) :

 • ທ່ານ ສຸວັນຍາ ຫຼ້າລ່ຽມທະວີໄຊ
 • ທ່ານ ອໍລະນັດ ແສງລັດ
 • ໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບ: ​ເຝິກອົບຮົມແລະຍົກລະດັບຄູສິລະປະສຶກສາ.
  1. ເກັບ​ກຳ ​ແລະສັງ​ລວມສະຖິຕິ​ຄູ​ສິລະ​ປະ​ສຶກສາ​ທີ່​ຕ້ອງການ​ເຝິກອົບຮົມ ​ແລະຍົກ​ລະດັບ​ວຸດ​ທິການ​ສຶກສາ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ;
  2. ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງແລະພັດທະນາຫຼັກສູດຮັບ​ໃຊ້​ການ​ເຝິກອົບຮົມ;
  3. ຂຶ້ນ​ແຜນງົບປະມານຮັບ​ໃຊ້​ວຽກ​ງານ​ເຝິກອົບຮົມ ​ແລະຍົກ​ລະດັບ​ວຸດ​ທິການ​ສຶກສາ​ໃຫ້​ແກ່​ຄູ​ສິລະ​ປະ​ສຶກສາ;
  4. ສ້າງແຜນເຝິກອົບຮົມຜູ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານສິລະປະສຶກສາ, ຄູສິລະປະສຶກສາໃນໄລຍະສັ້ນແລະໄລຍະຍາວໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
  5. ຊຸກຍູ້,​ ສົ່ງເສີມເດັກນັກຮຽນທີ່ມີແວວແລະພອນສະຫວັນດ້ານສິລະ​ປະ​ສຶກສາ​ເພື່ອ​ຕອບ​ສະໜອງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ​ຕາມ​ຫຼັກສູດ​ສ້າງ​ຄູ​ສິລະ​ປະ​ສຶກສາ ​ແລະ ​ໂຮງຮຽນ​ສາມັນ​ສຶກສາ;
  6. ສົມທົບກັບພະແນກແລະພາກສ່ວນອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ​ເພື່ອວາງແຜນແລະຂຶ້ນ​​ແຜນງົບປະມານຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳ,ເພື່ອສ້າງຂະບວນການໃນການແຂ່ງຂັນສິລະປະວັນນະຄະດີແລະສິລະປະກຳ;
  7. ຮ່ວມ​ກັບ​ວິທະຍາ​ໄລ​ສິລະ​ປະ​ສຶກສາ​​ໃນ​ການ​ສັບ​ຊ້ອນ​ນັກສຶກສາ​ຄູ​ສິລະ​ປະ​ທີ່​ສຳ​ເລັດ​ການ​ສຶກສາໃນປີ​ສຸດ​ທ້າຍ;
  8. ສົມທົບ​ກັບ​ວິທະຍາ​ໄລ​ສິລະ​ປະ​ສຶກສາ ​ແລະພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ເພື່ອວາງ​ແຜນ, ຈັດຕັ້ງບຳລຸງ ​ແລະຍົກລະດັບ​ຄູ​​ສອນ​ວິຊາ​ສິລະ​ປະກຳ​ແລະສິລະ​ປະ​ດົນຕີ;
  9. ຂົນຂວາຍຍາດແຍ່ງເອົາການຊ່ວຍເຫລືອທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດເພື່ອພັດທະນາການກໍ່ສ້າງຄູສິລະປະສຶກສາ;
  10. ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະແນກ;

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ພະແນກສິລະປະ :
-
ທ່ານ ສີຈັນ ສຸຂະຜົນ  ຫົວໜ້າພະແນກ 020 5410 8989
-
ທ່ານ ປະກາຍທອງ ແທ່ນພົງກຸມມານ  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ  020 5511 4404
-
ທ່ານ ນາງ ດວງພະຈັນ ສຸລິດນະລາດ ວິຊາການ  020 2223 9373
-
ທ່ານ ສຸວັນຍາ ຫລ້າຫລ່ຽມທະວີໄຊ  ວິຊາການ  020 9982 8188
-
ທ່ານ ອໍລະນັດ ແສງລັດ  ວິຊາການ  020 2221 6393