ສະຖິຕິຜູ້ເຂົ້າຊົມ

017960
ມື້ນີ້
ມື້ກ່ອນ
ອາທິດນີ້
ອາທິດກ່ອນ
ເດືອນນີ້
ເດືອນກ່ອນ
ຈຳນວນລວມ
37
28
116
17676
792
480
17960

Your IP: 34.204.183.113
2020-02-27 17:11

Fanpages

ພະແນກກວດກາຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

I. ໜ້າທີ່ຂອງພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ:
     1.    
ເປັນໃຈກາງປະສານງານກັບຫ້ອງການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ ( ກົມກວດກາ );
     2.    
ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງແຜນການດຳເນີນການປະເມີນຜົນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນດຳເນີນງານຂອງກົມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ, ສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຕ້ານສິ່ງເສບຕິດໃນ ແລະການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດທ້ອງຖິ່ນ;
     3.    
ສະຫຼຸບຜົນການປະຕິບັດການປະເມີນຜົນວຽກງານຕ່າງໆຂອງກົມ ເພື່ອລາຍງານຂັ້ນເທິງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງຮັບຊາບ;
     4.    
ສັງລວມບົດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນການຂອງພະແນກອື່ນໆເພື່ອສ້າງເປັນບົດສະຫຼຸບ ແລະ ແຜນການຂອງກົມ;
     5.    
ດຳເນີນການກວດກາການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບວຽກງານສ້າງຄູຢູ່ໃນ ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະ ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ;
     6.    
ຕິດຕາມ, ປະເມີນຜົນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຮຽນ-ການສອນວິຊາພະລະສຶກສາ ແລະວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢູ່ໃນໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກສາ, ສ້າງຄູ, ອາຊີວະສຶກສາ, ສະຖາບັນການສຶກສາຊັ້ນສູງ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
     7.    
ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ.

II.
ກິດຈະກຳຂອງພະແນກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ.
     1.    
ຄົ້ນຄ້ວາ, ວາງແຜນ, ຂຶ້ນງົບປະມານຮັບໃຊ້ການຕິດຕາມ ແລະປະເມີນຜົນແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນດຳເນີນງານຂອງກົມ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານສ້າງຄູພະລະສຶກສາ, ສິລະປະສຶກສາ, ວຽກງານສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ວຽກງານຕ້ານຢາເສບຕິດໃນໂຮງຮຽນ ແລະວຽກງານສົ່ງເສີມພູມປັນຍາທ້ອງຖິ່ນໃນໂຮງຮຽນສາມັນ.
     2.    
ອອກແບບ, ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເຄື່ອງມືຕ່າງໆຮັບໃຊ້ການຕິດຕາມປະເມີນຜົນວຽກງານຂອງກົມແລະ ເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ການກວດກາ ແລະ ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງ ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ ແລະວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ;
     3.    
ເກັບກຳ-ສັງລວມຂໍ້ມູນ, ວິເຄາະຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍງານຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
     4.    
ປັບປຸງ ແລະ ຈັດລະບົບຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານຕ່າງໆຂອງກົມເຂົ້າໃນເຄືອຄ່າຍຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ;
     5.    
ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສັງລວມແຜນ, ສະຫຼຸບ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາວຽກງານຂອງກົມ;
     6.    
ສ້າງບົດສະຫຼຸບ ແລະແຜນການດຳເນີນງານຂອງກົມປະຈຳອາທິດ, 1 ເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 1 ປີ ແລະ 5 ປີ;

III.ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ:

(1). ​ທ່ານ ນ ຈັນທາ ຫຼວງອາໄພ       ຫົວໜ້າພະແນກຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ.

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຮັບຜິດຊອບລວມຂອງພະແນ
 1. ຊີ້ນຳທຸກວຽກງານຂອງພະແນກ(ແນວຄິດການເມືອງ,​ ການຈັດຕັ້ງ, ການບໍລິຫານແລະວິຊາການ);
 2. ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຊີ້​ນຳ​ການວາງ​ແຜນ, ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​​ແຜນການ ​ແລະ ການປະ​ເມີນ​ຜົນ​ວຽກງານ​ລວມຂອງ​ພະ​

   ແນ​ກ ​ແລະ ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ຫົວໜ້າ​ກົມ​ໄດ້​ຮັບ​ຊາບ​ຢ່າງ​ເປັນ​ປົກກະຕິ.

 1. ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ຮັບຜິດຊອບ ​ແລະປັບປຸງ​ບັນດາ​ນິຕິ​ກຳ​ຮັບ​ໃຊ້​ວຽກ​ງານ​ຕິດຕາມ​ແລະປະ​ເມີນຜົນ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​, ​ແຜນ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ກົມ​ແລະການ​ຮັບປະກັນ​ຄຸນ​ນະພາ​ບວິທະຍາ​ໄລ​ພະລະສຶກສາ ​ແລະສິລະ​ປະ​ສຶກສາ;
 2. ຮັບຜິດຊອບ​ວຽກ​ງານ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ ​ແລະພັດທະນາບຸກຄະລາ​ກອນ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ;
 3. ວຽກງານຄົ້ນຄວ້າສັງລວມ, ການວາງແຜນ, ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດແຜນການ;
 4. ນຳພາ​ການ​ສ້າງ​ແຜນແລະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ​ການ​ຕິດຕາມ ​ແລະປະ​ເມີນ​ຜົນ​ວຽກງານຕ່າງ​ໆ​ຂອງ​ກົມ;
 5. ສະຫລຸບ​ສັງ​ລວມ ​ແລະລາຍ​ງານ​ຜົນ​ການ​ຕິດຕາມ-ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ໃຫ້​ຫົວໜ້າ​ກົມ ​ແລະພາກສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ຮັບ​ຊາບ​;
 6. ປັບປຸງແລະຈັດລະບົບຖານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກງານຕ່າງໆຂອງກົມໃນເຄືອຄ່າຍກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ;
 7. ຍາດ​ແຍ່ງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຈາກ​ອົງການ​ຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອ​ປັບປຸງວຽກ​ງານ​ຂອງ​ພະ​ແນ​ກ;
 8. ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມພາຍໃນກົມແລະໃນລະດັບກະຊວງຕາມການມອບໝາຍ;
 9. ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຫົວໜ້າ​ກົມ.

(2). ທ່ານ ສົນທະຍາ ອິນທະລາ       ຮອງ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກຕິດຕາມ ​ແລະ ປະ​ເມີນ​ຜົນ.

 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ຄົ້ນຄ້ວາແລະວາງແຜນ
 1. ຊ່ວຍ​ວຽກ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກຮອບດ້ານ(​ແນວຄິດການເມືອງ, ​ການຈັດຕັ້ງ, ການບໍລິຫານແລະວິຊາການ);
 2. ຮັບຜິດຊອບວຽກງານລວມຊ່ວຍຫົວໜ້າພະແນກຕາມການມອບໝາຍ, ຮ່ວມຮັບຊາບແລະຕັດສິນບັນຫາສຳຄັນຂອງພະແນກ;
 3. ຊ່ວຍ​ຫົວໜ້າ​ພະ​ແນ​ກຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ປັບປຸງ​ນິຕິ​ກຳ​ຮັບ​ໃຊ້ວຽກ​ງານ​ຕິດຕາມ, ປະ​ເມີນຜົນ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນ​ດຳ​ເນີນ​ງານ​ຂອງ​ກົມ, ​ວິທະຍາ​​ໄລ​ພະລະສຶກສາ ​ແລະວິທະຍາ​ໄລ​ສິລະ​ປະ​ສຶກສາ;
 4. ຂຶ້ນ​ແຜນ​ງົບປະມານ, ຕິດຕາມ ​ແລະປະ​ເມີນ​ຜົນ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນ​ພັດທະນາ​ວຽກ​ງານ​ພະລະສຶກສາ ​ແລະສິລະ​ປະ​ສຶກສາ ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ;
 5. ​ເຮັດ​ບົດ​ສະຫລຸບ​, ສັງ​ລວມວຽກ​ງານ​ຕິດຕາມ ​ແລະປະ​ເມີນ​ຜົນວຽກ​ງານ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ກົມ;
 6. ສ້າງ​ຮ່າງ​ແຜນການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ກົມ​ເພື່ອ​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ການ​ນຳ​ພິຈາລະນາ​ຕາມ​ຂັ້ນຕອນ;
 7. ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການດຳເນີນວຽກງານປະເມີນຜົນແຕ່ລະໄລຍະຂອງວິທະຍາໄລຄູ, ອະຊີວະສຶກສາແລະໂຮງຮຽນສາມັນແຫ່ງຕ່າງ;
 8. ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຜູ້ຊີ້ນຳ.

(3). ຕໍາແໜ່ງງານການຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ-.

 • ທ່ານ ສິດອາພອນ ດວງປະສິດວິຊາການ
 • ທ່ານ ນ ສົມພາວັນ ທຳມະວົງວິຊາການ
 • ໜ້າ​ທີ່ຮັບຜິດຊອບ:ຕິດຕາມແລະປະເມີນຜົນ
 1. ຄົ້ນຄວ້າ​ວາງ​ແຜນ​ຕິດຕາມ ​ແລະປະ​ເມີນ​ຜົນ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ກົມ;
 2. ສ້າງ ​ແລະພັດທະນາ​ເຄື່ອງມື​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ, ຈັດຕັ້ງການ​ຕິດຕາມ, ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ວຽກ​ງານ​ທີ່​ຮັບຜິດຊອບ​ແລະລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ຂັ້ນ​ເທິງ​ຮັບ​ຊາບ;
 3. ອອກແບບ, ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນແລະເຄື່ອງມືຮັບໃຊ້ໃນການຕິດຕາມປະເມີນຜົນການຮຽນ-ການສອນວິຊາພະລະສຶກສາ, ວິຊາສິລະປະດົນຕີ, ວິຊາສິລະປະກຳ, ວິຊາສຶກສາປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ວຽກງານຕ້ານສິ່ງເສບຕິດຕ່າງໆຕາມໂຮງຮຽນສາມັນສຶກສາ, ສະຖາບັນການສຶກສາ, ວິທະຍາໄລແລະມະຫາວິທະຍາໄລ;
 4. ​ເກັບ​ກຳ, ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນ, ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ ​ແລະລາຍ​ງານ​ຜົນ​ໃຫ້​ພະ​ແນ​ກ ​ແລະ​ ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ;
 5. ຕິດຕາມ​ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ປະ​ເມີນ​ຜົນ ​ແລະສະຫຼຸບ​ລາຍ​ງານ​ຜົນ​ການ​ປະຕິບັດ​ແຜນ;
 6. ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຜູ້ຊີ້ນຳ.

(4). ຕຳ​ແໜ່​ງງານ​ການ​ກວດກາ ​ແລະ ຮັບປະກັນ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ.

 • ທ່ານ ນ ດາວວອນ ແກ້ວວໍລະວົງ ວິຊາການ
 • ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ: ກວດກາແລະຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂອງ​ການ​ສ້າງ​ຄູ​ພະລະສຶກສາ ​ແລະ ສິລະ​ປະ​ສຶກສາ,​​ໂຮງຮຽນ​ຕົວ​ແບບ (ດ້ານ​ພະລະສຶກສາ ​ແລະ ສິລະ​ປະ​ສຶກສາ ) ​ແລະ ​ໂຮງຮຽນ​ປອດ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ.
 1. ພັດທະນາ​ເຄື່ອງມື​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ກວດກາ ​ແລະຮັບປະກັນ​ຄຸນນະພາ​ບຂອງ​ການ​ສ້າງ​ຄູພະລະສຶກສາ,​ ຄູ​ສິລະ​ປະ​ສຶກສາ ​ແລະຂອງ​ໂຮງຮຽນ​ຕົວ​ແບບ​ຂອງ​ກົມ;
 2. ສົມທົບ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ ​ເພື່ອ​ວາງ​ແຜນ, ດຳ​ເນີນ​ການ​ກວດ​ກາ, ຮັບປະກັນ​ຄຸນນະພາ​ບຂອງ​ການ​ສ້າງ​ຄູ​ພະລະສຶກສາ, ຄູ​ສິລະ​ປະ​ສຶກສາ ​ແລະຂອງ​ໂຮງຮຽນ​ຕົວ​ແບບ​ຂອງ​ກົມ;
 3. ສ້າງ ​ແລະ ອອກ​ແບບ​ຟອມ​ເຄື່ອງມື​ກວດກາ ​ແລະຮັບປະກັນ​ຄຸນ​ນະພາ​ບຂອງ​ວຽກ​ງານ​ພະລະສຶກສາ, ວຽກ​ງານ​ສຶກສາ​ປ້ອງ​ກັນຊາ​ດ-ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະຫງົບ, ວຽກ​ງານ​ສິລະ​ປະ​ສຶກສາ​ແລະວຽກ​ງານ​ຕ້ານ​ສິ່ງ​ເສບ​ຕິດ​ໃນ​ໂຮງຮຽນ;
 4. ສັງ​ລວມ, ລາຍ​ງານ​ຜົນ​ຂອງ​ການ​ກວດກາ ​ແລະ ຮັບປະກັນ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ​ແລະ ສັງ​ລວມຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ຂອງ​ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ກົມ;
 5. ປະຕິບັດ​ວຽກ​ງານ​ອື່ນໆ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຜູ້ຊີ້ນຳ.

ຕິດຕໍ່ພົວພັນ ພະແນກຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ :
-
ທ່ານ ນາງ ຈັນທາ ຫລວງອາໄພ  ຫົວໜ້າພະແນກ 020 2305 1477
-
ທ່ານ ສົນທະຍາ ອິນທະລາ  ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ  020 5560 5287

- ທ່ານ ສິດອາພອນ ດວງປະສິດ ວິຊາການ 020 5564 6547
-
ທ່ານ ນາງ ດາວວອນ ແກ້ວວໍລະວົງ  ວິຊາການ  020 5541 1315
-
ທ່ານ ນາງ ສົມພາວັນ ທຳມະວົງ  ວິຊາການ  020 2826 2707