• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ຊັ້ນປະຖົມປີ 1 (ເລີ່ມໃຊ້ປີ 2020)

                                                                                      Presentation1               Presentation1

SEG1 TB March2020  MEG1 TB March2020  LaoG1 Tb1 March2020  LaoG1 Tb2 March2020

      Presentation1 Copy

MathsG1 TB March2020

 

ຊັ້ນປະຖົມປີ 2 (ເລີ່ມໃຊ້ປີ 2020)

SEG2 TB March2020  MEG2 TB March2020  LaoG2 TB1 March2020  LaoG2 TB2 March2020

      Presentation1 Copy

MathsG2 TB March2020

ຊັ້ນປະຖົມປີ 1

                                              

TBMoralWAUP1co  TBLaoP1co  TBMathP1co   

        

ຊັ້ນປະຖົມປີ 2     

            Presentation1

TBMoralnWAUP2co  TBLaoP2co  TBMathP2co

 

 

ຊັ້ນປະຖົມປີ 3                   

                  Presentation1           Presentation1 Copy            Presentation1 Copy 2

TBMoralnWAUP3co  TBLaoP3co  TBMathP3co  TBEngP3co

                   

ຊັ້ນປະຖົມປີ 4

         

                 Presentation1           Presentation1 Copy            Presentation1 Copy 2

TBMoralnWAUP4co  TBLaoP4co  TBMathP4co  TBEngP4co

       

ຊັ້ນປະຖົມປີ 5                

                  Presentation1           Presentation1 Copy            Presentation1 Copy 2

TBMoralnWAUP5co  TBLaoP5co  TBMathP5co  TBEngP5co