• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ຊັ້ນປະຖົມປີ 1 (ເລີ່ມໃຊ້ປີ 2020)

              ຄູ່ມືຄູ ວິທະຍາສາດ                             ຄູ່ມືຄູ ສິລະປະ                                         ຄູ່ມືຄູ                                         ຄູ່ມືຄູ

            ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ                             ແລະ ຫັດຖະກຳ                              ພາສາລາວ (ເຫຼັ້ມ 1)                        ພາສາລາວ (ເຫຼັ້ມ 2)

SEG1 TG March2020  AnHG1 TG March2020  LaoG1 Tg1 March2020  LaoG1 Tg2 March2020

                    ຄູ່ມືຄູ                                              ຄູ່ມືຄູ                                              ຄູ່ມືຄູ                                          ຄູ່ມືຄູ

            ຄຸນສົມບັດສຶກສາ                                 ສິລະປະດົນຕີ                                    ພະລະສຶກສາ                                 ຄະນິດສາດ

 MEG1 TG March2020  MUG1 TG March2020  PEG1 TG March2020  MathsG1 TG March2020

 

ຊັ້ນປະຖົມປີ 2 (ເລີ່ມໃຊ້ປີ 2020)

            ຄູ່ມືຄູ ວິທະຍາສາດ                               ຄູ່ມືຄູ ສິລະປະ                                        ຄູ່ມືຄູ                                              ຄູ່ມືຄູ

            ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ                              ແລະ ຫັດຖະກຳ                              ພາສາລາວ (ເຫຼັ້ມ 1)                          ພາສາລາວ (ເຫຼັ້ມ 2)

SE TG G2 March2020  AH G2 TGMarch2020  LaoG2 TG 1March2020  LaoG2 TG 2March2020

                    ຄູ່ມືຄູ                                               ຄູ່ມືຄູ                                              ຄູ່ມືຄູ                                           ຄູ່ມືຄູ

            ຄຸນສົມບັດສຶກສາ                                 ສິລະປະດົນຕີ                          ພະລະສຶກສາ                      ຄະນິດສາດ  

ME TG G2 March2020  MU TG G2 March2020  PE TG G2 March2020  Maths TG G2 March2020

ຊັ້ນປະຖົມປີ 1

            ຄູ່ມືຄູສີ ລະປະກຳ                                     ຄູ່ມືຄູ                                              ຄູ່ມືຄູ                                           ຄູ່ມືຄູ 

          ແລະ ສີລະປະດົນຕີ                               ພາສາລາວ                                    ຄະນິດສາດ                               ຄຸນສົມບັດສຶກສາ  

TGArtMusicP1co  TGLaoP1co  TGMathP1co  TGMoralP1co

                         ຄູ່ມືຄູ                                        ຄູ່ມືຄູ                                            

  ພະລະສຶກສາ ແລະ ຫັດຖະກຳ                  ໂລກອ້ອມຕົວ        

TGPEnHandiP1co  TGWUAP1co    

 

ຊັ້ນປະຖົມປີ 2

                        ຄູ່ມືຄູ                                           ຄູ່ມືຄູ                                            ຄູ່ມືຄູ                                               ຄູ່ມືຄູ

 ສີລະປະກຳ ແລະ ສີລະປະດົນຕີ                     ພາສາລາວ                                    ຄະນິດສາດ                                 ຄຸນສົມບັດສຶກສາ  

TGArtnMusicP2co  TGLaoP2co  TGMathP2co  TGMoralP2co

                       ຄູ່ມືຄູ                                          ຄູ່ມືຄູ

  ພະລະສຶກສາ ແລະ ຫັດຖະກຳ                    ໂລກອ້ອມຕົວ 

TGPEnHandiP2co  TGWAUP1co

 

ຊັ້ນປະຖົມປີ 3

                        ຄູ່ມືຄູ                                        ຄູ່ມືຄູ                                             ຄູ່ມືຄູ                                            ຄູ່ມືຄູ 

  ສີລະປະກຳ ແລະ ສີລະປະດົນຕີ                   ພາສາລາວ                                   ຄະນິດສາດ                            ຄຸນສົມບັດສຶກສາ 

TGArtnMusicP3co  TGLaoP3co  TGMathP3co  TGMoralP3co

                        ຄູ່ມືຄູ                                         ຄູ່ມືຄູ                                           ຄູ່ມືຄູ 

 ພະລະສຶກສາ ແລະ ຫັດຖະກຳ                  ໂລກອ້ອມຕົວ                               ພາສາອັງກິດ 

TGPEnHandiP3co  TGWAUP3co  TGEngP3co

        

ຊັ້ນປະຖົມປີ 4

                          ຄູ່ມືຄູ                                          ຄູ່ມືຄູ                                           ຄູ່ມືຄູ                                               ຄູ່ມືຄູ    

  ສີລະປະກຳ ແລະ ສີລະປະດົນຕີ                     ພາສາລາວ                                  ຄະນິດສາດ                                 ຄຸນສົມບັດສຶກສາ 

TGArtnMusicP4co  TGLaoP4co  TGMathP4co  TGMoralP4co

                       ຄູ່ມືຄູ                                           ຄູ່ມືຄູ                                              ຄູ່ມືຄູ 

  ພະລະສຶກສາ ແລະ ຫັດຖະກຳ                    ໂລກອ້ອມຕົວ                                  ພາສາອັງກິດ 

TGPEnHandiP4co  TGWAUP4co  TGEngP4co

         

ຊັ້ນປະຖົມປີ 5

                       ຄູ່ມືຄູ                                           ຄູ່ມືຄູ                                             ຄູ່ມືຄູ                                             ຄູ່ມືຄູ  

  ສີລະປະກຳ ແລະ ສີລະປະດົນຕີ                    ພາສາລາວ                                    ຄະນິດສາດ                               ຄຸນສົມບັດສຶກສາ 

TGArtnMusicP5co  TGLaoP5co  TGMathP5co  TGMoralP5co

                       ຄູ່ມືຄູ                                             ຄູ່ມືຄູ                                             ຄູ່ມືຄູ 

  ພະລະສຶກສາ ແລະ ຫັດຖະກຳ                     ໂລກອ້ອມຕົວ                                 ພາສາອັງກິດ  

TGPEnHandiP5co  TGWAUP5co  TGEngP5co