• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 1

                       ຄູ່ມືຄູ                                                   ຄູ່ມືຄູ                                        ຄູ່ມືຄູ ເຕັກໂນໂລຊີ                                     ຄູ່ມືຄູ   

                ສີລະປະກຳ (ມ1)                           ສຶກສາພົນລະເມືອງ (ມ1)       ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ(ມ1)        ປະຫວັດສາດ (ມ1) 

Arts M1 copy  CIVICS M1 TG  ICT TG M1  HISTORY 1 TG

                     ຄູ່ມືຄູ                                                     ຄູ່ມືຄູ                                                 ຄູ່ມືຄູ                                                  ຄູ່ມືຄູ 

              ພາສາລາວ (ມ1)                                    ວັນນະຄະດີ(ມ1)            ສີລະປະດົນຕີ ແລະ ນາດຕະສິນ(ມ1)             ຄະນິດສາດ(ມ1)

Lao M1 TG  Literature final M1 TG  MUSIC M1 TG  math m1 rev TG

                     ຄູ່ມືຄູ                                                   ຄູ່ມືຄູ                                                 ຄູ່ມືຄູ                                                  ຄູ່ມືຄູ 

     ວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ (ມ1)                         ພູມສາດ (ມ1)                      ພະລະສຶກສາ(ມ1)                   ພື້ນຖານວິຊາຊີບ(ມ1)

NATSCI M1 TG  new geo m1 TG  PE m1 TG  techno enhanced M1 TG

                      ຄູ່ມືຄູ                                                  ຄູ່ມືຄູ            

            ພາສາອັງກິດ (ມ1)                                   ພາສາຟຣັ່ງ(ມ1)    

TG EN M1  TG FRA M1

 

ຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 2

                        ຄູ່ມືຄູ                                               ຄູ່ມືຄູ                                                   ຄູ່ມືຄູ                                              ຄູ່ມືຄູ 

            ສີລະປະກຳ (ມ2)                               ສຶກສາພົນລະເມືອງ (ມ2)                ພາສາອັງກິດ  (ມ2)                   ພາສາລາວ  (ມ2)  

Arts M2 TG  CIVICS M2 TG  EN TG M2  final Lao m2 TG

                      ຄູ່ມືຄູ                                          ຄູ່ມືຄູ ເຕັກໂນໂລຊີ                                         ຄູ່ມືຄູ                                              ຄູ່ມືຄູ 

             ປະຫວັດສາດ (ມ2)               ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ມ2)                 ວັນນະຄະດີ  (ມ2)                            ຄະນິດສາດ  (ມ2)  

HISTORY 2 TG  ICT TG M2  Literature final M2 TG  math m2 rev TG

                      ຄູ່ມືຄູ                                                   ຄູ່ມືຄູ                                                   ຄູ່ມືຄູ                                               ຄູ່ມືຄູ 

     ວິທະຍາສາດ ທຳມະຊາດ (ມ2)     ສີລະປະດົນຕີື ແລະ ນາດຕະສຶນ (ມ2)               ພູມສາດ  (ມ2)                   ພະລະສຶກສາ (ມ2)  

NATSCI M2 TG  MUSIC M2 TG  new geo m2 TG  PE m2 TG

                       ຄູ່ມືຄູ                                                   ຄູ່ມືຄູ                                                 ຄູ່ມືຄູ              

           ພື້ນຖານວິຊາຊີບ (ມ2)                                 ພາສາຟຣັ່ງ(ມ2)                    ພາສາຍີ່ປຸ່ນ (ມ2)            

techno enhanced M2 TG  TG FRA m2  Japan TG M2 cover last

ຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 3

                        ຄູ່ມືຄູ                                                  ຄູ່ມືຄູ                                                ຄູ່ມືຄູ                                                 ຄູ່ມືຄູ 

                ສີລະປະກຳ (ມ3)                             ພື້ນຖານວິຊາຊີບ  (ມ3)              ສຶກສາພົນລະເມືອງ (ມ3)               ພາສາອັງກິດ (ມ3)

TGArtM3  TGBasCaM3  TGCivM3  TGEngM3

                      ຄູ່ມືຄູ                                                    ຄູ່ມືຄູ                                                ຄູ່ມືຄູ                                          ຄູ່ມືຄູ ເຕັກໂນໂລຊີ

              ພາສາຟຣັ່ງ  (ມ3)                        ພູມສາດ  (ມ3)                               ປະຫວັດສາດ  (ມ3)               ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການສື່ສານ (ມ3)

TGFrM3  TGGeoM3  TGHistM3  TGICTM3

                       ຄູ່ມືຄູ                                                  ຄູ່ມືຄູ                                                  ຄູ່ມືຄູ                                               ຄູ່ມືຄູ 

                 ພາສາລາວ (ມ3)                                  ວັນນະຄະດີ (ມ3)                   ຄະນິດສາດ (ມ3)                     ສີລະປະດົນຕີແລະນາດຕະສິນ (ມ3)

TGLaoM3  TGLitM3  TGMathM3  TGMusicM3

                      ຄູ່ມືຄູ                                                 ຄູ່ມືຄູ                                       ຄູ່ມືຄູ               

     ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ (ມ3)                     ພະລະສຶກສາ  (ມ3)                   ພາສາຍີ່ປຸ່ນ (ມ3)

TGNatScM3  TGPEM3  Japanese M3 TG

 

ຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 4

                        ຄູ່ມືຄູ                                                 ຄູ່ມືຄູ                                                  ຄູ່ມືຄູ                                                ຄູ່ມືຄູ 

                ສີລະປະກຳ (ມ4)                          ສຶກສາພົນລະເມືອງ  (ມ4)                 ພາສາອັງກິດ (ມ4)                     ພາສາຟຣັ່ງ (ມ4)

Co AR M4 TG  Co CIVICS M4 TG  Co Eng TG M4  Co FRA M4 TG

                      ຄູ່ມືຄູ                                                   ຄູ່ມືຄູ                                        ຄູ່ມືຄູ ເຕັກໂນໂລຊີ                                       ຄູ່ມືຄູ 

                ພູມສາດ (ມ4)                                  ປະຫວັດສາດ (ມ4)               ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ມ4)           ພາສາລາວ (ມ4)

Co Geo M4 TG  Co HISTORY 4 TG  co ICT TG  Co Lao TG M4

                      ຄູ່ມືຄູ                                            ຄູ່ມືຄູ                                                         ຄູ່ມືຄູ                                                  ຄູ່ມືຄູ 

             ວັນນະຄະດີ (ມ4)                    ສີລະປະດົນຕີແລະນາດຕະສິນ (ມ4)              ຄະນິດສາດ (ມ4)              ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ (ມ4)

Co Literature TG M4  Co Music M4 TG  Co Math TG M4  Co NATSCI TGM4

                      ຄູ່ມືຄູ                                                  ຄູ່ມືຄູ             

             ພະລະສຶກສາ (ມ4)                             ພື້ນຖານວິຊາຊີບ  (ມ4)

Co PE M4 TG  Co techno M4TG

 

ຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 5

                         ຄູ່ມືຄູ                                               ຄູ່ມືຄູ                                                   ຄູ່ມືຄູ                                               ຄູ່ມືຄູ 

                   ກະສິກຳ (ມ5)                           ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ  (ມ5)                 ຊ່າງລົດຍົນ  (ມ5)                   ຊີວະວິທະຍາ (ມ5)

agriculture tg  architecture tg  automechanic tg  biology tg

        ຄູ່ມືຄູ ທຸລະກິດສຳລັບ                          ຄູ່ມືຄູ                                 ຄູ່ມືຄູ                                  ຄູ່ມືຄູ 

ຮຽນຄວບກັບ 6 ສາຂາວິຊາ (ມ5)                         ທຸລະກິດ  (ມ5)                      ເຄມີສາດ  (ມ5)                  ສຶກສາພົນລະເມືອງ  (ມ5)

business12 tg  business68 tg  chemistry tg  civic tg

                      ຄູ່ມືຄູ                                                    ຄູ່ມືຄູ                                                 ຄູ່ມືຄູ                                              ຄູ່ມືຄູ 

               ຊ່າງໄຟຟ້າ (ມ5)                                  ພາສາອັງກິດ  (ມ5)                               ສີລະປະກຳ (ມ5)                              ພາສາຟຣັ່ງ (ມ5)

electrician tg  english tg  finearts tg  french tg

                    ຄູ່ມືຄູ                                                 ຄູ່ມືຄູ                                                   ຄູ່ມືຄູ                                           ຄູ່ມືຄູ ເຕັກໂນໂລຊີ

               ພູມສາດ (ມ5)                               ປະຫວັດສາດ  (ມ5)                     ການເຮືອນ (ມ5)             ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ມ5)  

gography tg  history tg  homeeconomy tg  ict tg

                     ຄູ່ມືຄູ                                                  ຄູ່ມືຄູ                                                     ຄູ່ມືຄູ                                                ຄູ່ມືຄູ 

               ພາສາລາວ (ມ5)                                 ວັນນະຄະດີ (ມ5)                       ຄະນິດສາດ (ມ5)                   ພາລະສຶກສາ  (ມ5)  

laolanguage tg  literature tg  mathematic tg  physical tg

                     ຄູ່ມືຄູ         

               ຟີຊິກສາດ (ມ5)        

physics tg

 

ຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 6

                     ຄູ່ມືຄູ                                                   ຄູ່ມືຄູ                                                   ຄູ່ມືຄູ                                                ຄູ່ມືຄູ 

                ກະສິກຳ (ມ6)                             ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ (ມ6)                   ຊ່າງລົດຍົນ (ມ6)                               ສີລະປະກຳ(ມ6)

AgrM6 tg web  ArchitectureM6 tg web  AutoM6 tg web  ArtM6 tg web

                      ຄູ່ມືຄູ                                                   ຄູ່ມືຄູ                                                 ຄູ່ມືຄູ                                                 ຄູ່ມືຄູ 

              ຊີວະວິທະຍາ (ມ6)                      ເຄມີສາດ (ມ6)                           ສຶກສາພົນລະເມືອງ (ມ6)                   ຊ່າງໄຟຟ້າ (ມ6)

BioM6 tg web  ChemiM6 tg web  CivicSTM6 tg web  ElectricM6 tg web

                       ຄູ່ມືຄູ                                               ຄູ່ມືຄູ                                                  ຄູ່ມືຄູ                                                  ຄູ່ມືຄູ 

            ພາສາອັງກິດ (ມ6)                                ພາສາຟຣັ່ງ(ມ6)                         ພູມສາດ (ມ6)                     ປະຫວັດສາດ (ມ6)

EngM6 tg web  FrenchM6 tg web  GeoM6 tg web  HisM6 tg web

                       ຄູ່ມືຄູ                                       ຄູ່ມືຄູ ເຕັກໂນໂລຊີ                              ຄູ່ມືຄູ ທຸລະກິດສຳລັບ                                    ຄູ່ມືຄູ 

              ການເຮືອນ (ມ6)                   ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການສື່ສານ (ມ6)     ຮຽນຄວບກັບ6ສາຂາວິຊາ (ມ6)              ທຸລະກິດ (ມ6)

HousekM6 tg web  ICTM6 tg web  KABM6 12 tg web  KABM6 68 tg web\

                      ຄູ່ມືຄູ                                                   ຄູ່ມືຄູ                                                    ຄູ່ມືຄູ                                                ຄູ່ມືຄູ 

                ພາສາລາວ (ມ6)                                 ວັນນະຄະດີ (ມ6)                      ຄະນິດສາດ(ມ6)                           ໂລຫະກຳວິທະຍາ (ມ6)

LaoM6 tg web  LiteratureM6 tg web  MathM6 tg web  MatM6 tg web

                        ຄູ່ມືຄູ                                             ຄູ່ມືຄູ                                                    ຄູ່ມືຄູ                  

              ສີລະປະດົນຕີ (ມ6)                              ພາລະສຶກສາ (ມ6)                     ຟີຊິກສາດ (ມ6)        

MusicM6 tg web  PeM6 tg web  PhysicsM6 tg web

 

ຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 7

                      ຄູ່ມືຄູ                                                   ຄູ່ມືຄູ                                                  ຄູ່ມືຄູ                                                  ຄູ່ມືຄູ 

               ພາສາລາວ (ມ7)                                   ພູມສາດ (ມ7)                                   ພາລະສຶກສາ (ມ7)                               ພາສາຟຣັ່ງ (ມ7)

1LAO M7 TG PDF  2R 15 1234 TG Geography  3 physical education M 7  4M.7 French TG

           ຄູ່ມືຄູ ເຕັກໂນໂລຊີ                                          ຄູ່ມືຄູ                                                 ຄູ່ມືຄູ                                                ຄູ່ມືຄູ 

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການສື່ສານ (ມ7)                    ວັນນະຄະດີ (ມ7)                     ຊີວະວິທະຍາ (ມ7)                             ຄະນິດສາດ (ມ7) 

5TG ICTM714Frebuary2016  6 LiteratureTG  7M7Bio TG M7  8TG Math M.7 1 220

                        ຄູ່ມືຄູ                                                 ຄູ່ມືຄູ                                                    ຄູ່ມືຄູ                                                ຄູ່ມືຄູ 

                 ເຄມີສາດ (ມ7)                                  ຟີຊິກສາດ (ມ7)                       ພາສາອັງກິດ (ມ7)                         ສຶກສາພົນລະເມືອງ (ມ7) 

9Chemis TG M7  10 2 TG Physics M7 25042016  11Eng M7 TG  12 T 15 1238 TG Civic Education

                      ຄູ່ມືຄູ                                 ເອກະສານປະກອບການຮຽນ

             ປະຫວັດສາດ (ມ7)                          ວັນນະຄະດີເກົາຫຼີ (ມ7)

13TG S 15 1236 History 1 192  contenteditingSSchools