• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 1

                  ແບບຮຽນ                                            ແບບຮຽນ                                ແບບຮຽນ                                     ແບບຮຽນ

                ພາສາຟຣັ່ງ (ມ1)                            ສຶກສາພົນລະເມືອງ(ມ1)                  ພາສາລາວ(ມ1)                            ປະຫວັດສາດ (ມ1) 

apache pb  civics.M1.TB  final Lao m1 TB  HISTORY 1 TB

                   ແບບຮຽນ                                            ແບບຮຽນ                                        ແບບຮຽນ                                           ແບບຮຽນ

                ວັນນະຄະດີ (ມ1)                                 ຄະນິດສາດ(ມ1)                     ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ (ມ1)                          ພູມສາດ (ມ1) 

Literature final M1 TB  math m1 rev 090610  NATSCI M1 TB  new geo m1 TB

                      ແບບຮຽນ                              ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີ                                ແບບຮຽນ

          ພື້ນຖານວິຊາຊີບ(ມ1)            ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ມ1)         ພາສາອຶັງກິດ (ມ1)  

techno enhanced M1 TB  TB M1  TBEngIM1co

 

ຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 2

                    ແບບຮຽນ                                           ແບບຮຽນ                                           ແບບຮຽນ                                     ແບບຮຽນ

                ພາສາຟຣັ່ງ (ມ2)                           ສຶກສາພົນລະເມືອງ(ມ2)                            ພາສາລາວ(ມ2)                             ປະຫວັດສາດ (ມ2)

apache pb  CIVICS M2 TB  final Lao m2 TB  HISTORY 2 TB

                ແບບຮຽນ                                    ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີ                                  ແບບຮຽນ                                       ແບບຮຽນ

             ວັນນະຄະດີ (ມ2)                   ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສຶກສາ(ມ2)                  ຄະນິດສາດ (ມ2)                    ວຶທະຍາສາດທຳມະຊາດ(ມ2)

Literature final M2 TB  ICT M2 2011  math m2 rev 240510  NATSCI M2 revised edge 030610

                    ແບບຮຽນ                                         ແບບຮຽນ                                              ແບບຮຽນ                                       ແບບຮຽນ  

                  ພູມສາດ (ມ2)                             ພື້ນຖານວິຊາຊີບ(ມ2)                            ພາສາອັງກິດ (ມ2)                   ພາສາຍີ່ປຸ່ນ (ມ2)

new geo m2 TB  techno enhanced M2 TB  EnglishTBM2codex  Japan TB M2 cover last

ຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 3

                   ແບບຮຽນ                                            ແບບຮຽນ                                          ແບບຮຽນ                                        ແບບຮຽນ

           ພື້ນຖານວິຊາຊີບ (ມ3)                       ສຶກສາພົນລະເມືອງ(ມ3)                          ພາສາອັງກິດ(ມ3)                               ພາສາຟຣັ່ງ (ມ3) 

TBBasCaM3  TBCivM3  TBEngM3  TBFrM3

                    ແບບຮຽນ                                          ແບບຮຽນ                                  ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີ                               ແບບຮຽນ

                 ພູມສາດ (ມ3)                                 ປະຫວັດສາດ (ມ3)               ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການສື່ສານ (ມ3)                  ພາສາລາວ (ມ3)

TBGeoM3  TBHistM3  TBICTM3  TBLaoM3

                      ແບບຮຽນ                                         ແບບຮຽນ                                ແບບຮຽນ                                      ແບບຮຽນ   

                ວັນນະຄະດີ (ມ3)                               ຄະນິດສາດ (ມ3)                ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ (ມ3)                   ພາສາຍີ່ປຸ່ນ (ມ3)

TBLitM3  TBMathM3  TBNatScM3  Japanese M3 TB

ຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 4

                  ແບບຮຽນ                                            ແບບຮຽນ                                            ແບບຮຽນ                                         ແບບຮຽນ

          ສຶກສາພົນລະເມືອງ (ມ4)                          ພາສາຟຣັ່ງ (ມ4)                                     ພູມສາດ (ມ4)                               ປະຫວັດສາດ(ມ4) 

Co CIVICS M4 Tb  Co FrechM4TB  Co Geo M4 TB  Co HISTORY 4 TB

                   ແບບຮຽນ                                 ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີ                                  ແບບຮຽນ                                           ແບບຮຽນ

                ພາສາລາວ (ມ4)                 ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ມ4)                  ວັນນະຄະດີ (ມ4)                               ຄະນິດສາດ(ມ4)

Co Lao TB M4  co ICT TB  Co Literature TB M4  Co Math TB M4

                   ແບບຮຽນ                                             ແບບຮຽນ                                        ແບບຮຽນ          

     ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ (ມ4)                     ພື້ນຖານວິຊາຊີບ (ມ4)                           ພາສາອັງກິດ(ມ4) 

Co NATSCI TBM4  Co techno M4TB  EnglishTBM4codex

 

 

ຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 5

                ແບບຮຽນ                                              ແບບຮຽນ                                          ແບບຮຽນ                                        ແບບຮຽນ

                 ກະສິກຳ (ມ5)                              ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ (ມ5)                         ຊ່າງລົດຍົນ (ມ5)                              ຊີວະວິທະຍາ(ມ5) 

agriculture tb  architecture tb  automechanic tb  biology tb

      ແບບຮຽນ ທຸລະກິດສຳລັບ                                 ແບບຮຽນ                                        ແບບຮຽນ                                           ແບບຮຽນ

   ຮຽນຄວບກັບ 6 ສາຂາວິຊາ (ມ5)                        ທຸລະກິດ (ມ5)                                  ເຄມີສາດ (ມ5)                           ສຶກສາພົນລະເມືອງ (ມ5) 

business12 tb  business68 tb  chemistry tb  civic tb

                     ແບບຮຽນ                                          ແບບຮຽນ                                           ແບບຮຽນ                                           ແບບຮຽນ

                 ຊ່າງໄຟຟ້າ (ມ5)                                 ພາສາອັງກິດ (ມ5)                              ພາສາຟຣັ່ງ (ມ5)                            ພູມສາດ (ມ5)               

electrician cover tb  english cover tb  french tb  geography tb

                   ແບບຮຽນ                                              ແບບຮຽນ                                ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີ                              ແບບຮຽນ

              ປະຫວັດສາດ (ມ5)                                ການເຮືອນ (ມ5)                ຂໍ້ມູນຂ່າວສານແລະການສື່ສານ (ມ5)                 ພາສາລາວ (ມ5) 

history tb  homeeconomy tb  ict tb  language tb

                     ແບບຮຽນ                                           ແບບຮຽນ                                        ແບບຮຽນ                                             ແບບຮຽນ

                ວັນນະຄະດີ (ມ5)                                 ຄະນິດສາດ (ມ5)                            ໂລຫະວິທະຍາ (ມ5)                                ຟີຊິກສາດ (ມ5) 

literature tb  mathematics tb  metalscience tb  physics tb

 

ຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 6

                ແບບຮຽນ                                              ແບບຮຽນ                                            ແບບຮຽນ                                      ແບບຮຽນ

              ກະສຶກຳ (ມ6)                                ກໍ່ສ້າງເຄຫະສະຖານ (ມ6)                          ຊ່າງລົດຍົນ (ມ6)                              ຊີວະວິທະຍາ (ມ6) 

AgrM6 tb web  ArchitectureM6 tb web  AutoM6 tb web  BioM6 tb web

                  ແບບຮຽນ                                          ແບບຮຽນ                                            ແບບຮຽນ                                         ແບບຮຽນ

                ເຄມີສາດ (ມ6)                           ສຶກສາພົນລະເມືອງ (ມ6)                             ຊ່າງໄຟຟ້າ (ມ6)                               ພາສາອັງກິດ (ມ6) 

ChemiM6 tb web  CivicSTM6 tb web  ElectricM6 tb web  EngM6 tb web

                   ແບບຮຽນ                                             ແບບຮຽນ                                        ແບບຮຽນ                                        ແບບຮຽນ

                ພາສາຟຣັ່ງ (ມ6)                                   ພູມສາດ (ມ6)                               ປະຫວັດສາດ (ມ6)                              ການເຮືອນ (ມ6) 

FrenchM6 tb web  GeoM6 tb web  HisM6 tb web  HousekM6 tb web

      ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ                ແບບຮຽນ ທຸລະກິດສຳລັບ                               ແບບຮຽນ                                         ແບບຮຽນ

   ຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ (ມ6)         ຮຽນຄວບກັບ 6 ສາຂາວະຊາ (ມ6)                     ທູລະກິດ (ມ6)                                 ພາສາລາວ (ມ6) 

ICTM6 tb web  KABM6 12 tb web  KABM6 68 tb web  LaoM6 tb web

                    ແບບຮຽນ                                          ແບບຮຽນ                                           ແບບຮຽນ                                         ແບບຮຽນ

              ວັນນະຄະດີ (ມ6)                                ຄະນິດສາດ (ມ6)                            ໂລຫະກຳວິທະຍາ (ມ6)                           ຟີຊິກສາດ (ມ6)

LiteratureM6 tb web  MathM6 tb web  MatM6 tb web  PhysicsM6 tb web

 

ຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 7

                   ແບບຮຽນ                                          ແບບຮຽນ                                            ແບບຮຽນ                          ແບບຮຽນ ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນ

               ພາສາລາວ (ມ7)                                  ພູມສາດ (ມ7)                                     ພາສາຟຣັ່ງ (ມ7)                  ຂ່າວສານ ແລະ ການສື່ສານ(ມ7) 

1AllLaoM7TBPDF  2M7 TB GEO send D  4M.7 French TB  5TB ICTM7L123456

                     ແບບຮຽນ                                          ແບບຮຽນ                                          ແບບຮຽນ                                          ແບບຮຽນ

               ວັນນະຄະດີ (ມ7)                                  ຊີວະສາດ (ມ7)                                   ຄະນິດສາດ (ມ7)                                ເຄມີສາດ (ມ7) 

6 LiteratureTB  7M7Bio TB  8TB Math M.7  9Chemist Tb M7

                    ແບບຮຽນ                                           ແບບຮຽນ                                         ແບບຮຽນ                                          ແບບຮຽນ

                 ຟີຊິກສາດ (ມ7)                                 ພາສາອັງກິດ (ມ7)                       ສຶກສາພົນລະເມືອງ (ມ7)                         ປະຫວັດສາດ (ມ7) 

10 2 TB Physics M7 17032016  11Eng M7 TB new  12TB Civic Education1 208  13TB History1 208