• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ສູນພັດທະນາຫຼັກສູດ

ຂະແໜງຄະນິດສາດ ແລະ ໄອຊີທີ

  • ທ່ານ ຈັນທະລາ ພິລົມລາສັກ

      ອີເມລ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  • ທ່ານ ຈັນທະນາ ມະນີທອງ

     ອີເມລ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ທີ່ຢູ່:  ຖະໜົນ ມະໂຫສົດ

         ບ້ານ ຊຽງຍືນ

         ເມືອງ ຈັນທະບູລີ

         ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຟ໋ກ: 856 021 213161

www.moes.edu.la/ries

    M7M4