• 1

  ສະບາຍດີ

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ສູນພັດທະນາຫຼັກສູດ

ຂະແໜງຄະນິດສາດ ແລະ ໄອຊີທີ

 • ທ່ານ ຈັນທະລາ ພິລົມລາສັກ

      ອີເມລ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 • ທ່ານ ຈັນທະນາ ມະນີທອງ

     ອີເມລ:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ທີ່ຢູ່:  ຖະໜົນ ມະໂຫສົດ

         ບ້ານ ຊຽງຍືນ

         ເມືອງ ຈັນທະບູລີ

         ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ແຟ໋ກ: 856 021 213161

www.moes.edu.la/ries