• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ບົດຮຽນຊ່ວຍສອນພາສາອັງສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມປີທີ 3 ສາມາດເຂົ້າຊົມ ແລະ ດາວໂຫຼດເອົາໄປໃຊ້ໄດ້ ຟຣີ ທີ່ 

 

ພາກທີ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ພາກທີ 2

 ພາກທີ 3