Print
Details: Category: ພາສາອັງກິດ | Published: 17 November 2016 | Hits: 4018

ບົດຮຽນຊ່ວຍສອນພາສາອັງສໍາລັບຊັ້ນປະຖົມປີທີ 3 ສາມາດເຂົ້າຊົມ ແລະ ດາວໂຫຼດເອົາໄປໃຊ້ໄດ້ ຟຣີ ທີ່ 

 

ພາກທີ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ພາກທີ 2

 ພາກທີ 3