• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ລາຍການສຶກສາໃໝ່ ວິຊາ ພາສາອັງກິດ ບົດທີ 2  ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7 ສອນໂດຍ ຄູ ສູນທະລີ ໄຜ່ມະນີ ອອກອາກາດວັນທີ  16.09.2017

 

ພາສາອັງກິດ ບົດທີ 8 Feelings 26.8.2015