• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ເຄມີສາດ

 ລາຍການສຶກສາໃໝ ວິຊາເຄມີສາດ ບົດທີ 4 ກົນໄກຂອງປະຕິກິລິຍາ ແລະ ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ອັດຕາການເກີດປະຕິກິລິຍາ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7 ສອນໂດຍ ຄູ ສີສຸພັນ ຈິນດາວັນ ອອກອາກາດວັນທີ 5.8.2017

 

ບົດທີ 10 ຮີໂດແຊນ (.4ອຈ ສົມຈັນ 2.9.2015) 

 

ວິຊາ ເຄມີສາດແກ້ບົດສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງລະດັບປະເທດ(ມ.7 ອຈ ສີສຸພັນ 23.12.2015)

 

ວິຊາເຄມີສາດ ບົດທີ 17  ການຄິດໄລ່ຄ່າ PH ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7 ສອນໂດຍ ຄູ ສີສຸພັນ ຈິນດາວ

 

ວິຊາເຄມີສາດ ບົດທີ 20 ປະຕິກິລິຍາອົກຊີດາຊົງ-ເຣດຸກຊົງ ຫຼື ປະຕິກິລິຍາເຣດອກ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 7

ສອນໂດຍ ຄູ ສີສຸພັນ ຈິນດາວັນ ອອກອາກາດວັນທີ 14.06.2017