• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ບົດທີ15: ພະລັງງານໄຟຟ້າກົງ ແຮງງານຂອງກະແສໄຟຟ້າແລະກໍາລັງຂອງກະແສໄຟ້າ(ມ.ອຈ ວົງເພັດ 19/8/2015)

 

ບົດທີ11: ທົດລອງ ແລະ ແກ້ບົດສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ(4 23/9/2015)