Print
Details: Category: ຂ່າວເດັ່ນ | Published: 29 December 2017 | Hits: 3044

ການປະຕິບັດໂຄງການເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນ 2 ແຂວງເປົ້າໝາຍກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ເວັບໄຊຂອງ ສວສ
ທີ່ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ແຂວງໄຊສົມບູນ, ວັນທີ 11-15/12/2017.

ເພື່ອນຳມາວິເຄາະ ແລະ ພັດທະນາເວັບໄຊຂອງ ສວສ ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ,

ໃນການລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນຄັ້ງນີ້ຍັງໄດ້ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ແນະນໍາວິທີເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນການສຶກສາຕ່າງໆໃນເວັບໄຊ ສວສ ແລະ ເວັບໄຊການສຶກສາອື່ນໆ ໃຫ້ແກ່ຄະນະອໍານວຍການ, ຄູສອນ ແລະ ນັກຮຽນຂອງໂຮງຮຽນເປົ້າໝາຍຕື່ມອີກ.