• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກຳລັງຈັດຕັ້ງການ ພັດທະນາຊຸດເຄື່ອງມື ການຮຽນການສອນ ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຊຶ່ງຄາດວ່າ ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ໃນສົກຮຽນໃໝ່ ປີໜ້າ.

ຕາມການລາຍງານຂອງແຜນງານບີຄວາ ເມື່ອວັນທີ 22 ກຸມພາ ຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ການພັດທະນາ ຊຸດເຄື່ອງມືການຮຽນການສອນ ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອອກແບບໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການສື່ສານ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ພາສາໃນການສື່ສານ ແລະ ພົວພັນ, ຊຶ່ງມີຫຼາຍວິທີທີ່ເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາໂດຍການຟັງ ແລະ ການເວົ້າ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດສື່ສານ ແລະ ພັດທະນາພາສາປາກເວົ້າທີ່ຈຳເປັນໃນການຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດອ່ານ ແລະ ຂຽນໄດ້. ມີສິ່ງໜຶ່ງ ທີ່ເພີ່ມໃໝ່ ແມ່ນການນຳໃຊ້ພະຍັນຊະນະ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາພັດທະນາທັກສະໃນການອ່ານ ແລະ ຂຽນ ໂດຍຜ່ານການສອນຂອງນັກຮຽນດ້ວຍສຽງບັນທຶກຕົວໜັງສືຕ່າງໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວິທີອ່ານ ແລະ ວິທີຂຽນຄຳເວົ້າທີ່ງ່າຍ. ນັກຮຽນຄົນລາວທີ່ເລີ່ມຮຽນພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3, ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາຮຽນຮູ້ພາສາໃໝ່, ພວກເຂົາຢາກຮຽນເວົ້າພາສາໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງໄດ້ມີໂອກາດໃນການຟັງພາສາຫຼາຍໆ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງເປັນ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄູໃນ ສປປ ລາວ ພັດທະນາລະດັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນ ໂດຍສະເພາະ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈພາສາອັງກິດຂອງພວກເຂົາ. ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານ ແຜນງານ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ, ໄດ້ປະສານຫາໂຮງຮຽນນານາຊາດວຽງຈັນ ເພື່ອຂໍຄວາມຮ່ວມມືກ່ຽວກັບ ການຜະລິດ ຊຸດເຄື່ອງມື ການບັກທຶກສຽງ ສຳລັບປຶ້ມແບບຮຽນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ຊຶ່ງມີນັກຮຽນ 8 ຄົນ, ອາຍຸແຕ່ 10 ຫາ 12 ປີ ເປັນອາສາສະໝັກມາຊ່ວຍໃນການບັນທຶກສຽງ 2 ວັນ ໃນລະຫວ່າງ ພັກພາກຮຽນ ຂອງໂຮງຮຽນນານາຊາດ. ນັກຮຽນ ໄດ້ສະແດງບົດບາດຫຼາຍຢ່າງ ລວມທັງ 4 ຕົວຫຼັກສະນະຕາມປຶ້ມແບບຮຽນ ຂັ້ນ ປ.3, ຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ບັນທຶກສຽງຕາມຄຳເວົ້າ ແລະ ການສົນທະນາ ແບບງ່າຍໆ ເຊັ່ນດຽວກັບບາງບົດເພງ. ໃນມື້ທຳອິດ ໃນການບັນທຶກສຽງ, ນັກຮຽນໄດ້ພົບກັບນັກຂຽນຫຼັກສູດ ພ້ອມທັງຊ່ຽວຊານຈາກສະຖາບັນວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ແລະ ແຜນງານບີຄວາ ທີ່ໄດ້ມາຊ່ວຍແນະນຳນັກຮຽນ ແລະ ຝຶກປະຕິບັດ ປະໂຫຍກ ໃນການ ບັນທຶກສຽງ ແລະ ມື້ທີສອງໃນການບັນທຶກສຽງ, ພວກເຂົາໄດ້ມາຖ່າຍທຳການບັນທຶກສຽງທີ່ຫ້ອງຖ່າຍທຳຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດການສຶກສາ. ບັນດານັກຮຽນ ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນວຽກງານພັດທະນາການສຶກສາຂອງປະເທດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ມາອາໃສຢູ່ທີ່ນີ້. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຂົາຍັງມີຄວາມມ່ວນຊື່ນຫຼາຍໃນເວລາທີ່ໄດ້ບັນທຶກສຽງ ແລະ ພວກເຂົາ ກໍເຮັດໄດ້ດີໃນພາກອ່ານໃນເວລາບັນທຶກແຕ່ລະພາກ ໂດຍເນັ້ນການອ່ານຊ້າໆເພື່ອອອກສຽງທີ່ຊັດເຈນທຸກປະໂຫຍກ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນຄົນລາວ ຂັ້ນ ປ.3 ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ເວົ້າຕາມໄດ້. ພວກເຂົາເຮັດໄດ້ດີ, ມີຄວາມອົດທົນ ໃນການອອກສຽງລະຫວ່າງການບັນທຶກ ເຖິງວ່າ ຈະບັນທຶກ ຫຼາຍຄັ້ງ. ນັກຂຽນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ວິຊາພາສາອັງກິດ ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ມີຄວາມຍິນດີຕໍ່ກັບຜົນການບັນທຶກສຽງສຸດທ້າຍ ທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າໃນ ຊຸດເຄື່ອງມືຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ວິຊາພາສາ ອັງກິດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ສຳລັບຝ່າຍບັນທຶກສຽງດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄູ ແລະ ນັກຮຽນໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ພາສາໃໝ່

    M7M4