ພິມ
ລາຍລະອຽດ: ໝວດ: ໜ້າຫຼັກ | ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ 26 ກຸມພາ 2021 | ກົດເບິ່ງ: 716

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກຳລັງຈັດຕັ້ງການ ພັດທະນາຊຸດເຄື່ອງມື ການຮຽນການສອນ ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ຊຶ່ງຄາດວ່າ ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ໃນສົກຮຽນໃໝ່ ປີໜ້າ.

ຕາມການລາຍງານຂອງແຜນງານບີຄວາ ເມື່ອວັນທີ 22 ກຸມພາ ຜ່ານມາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນ ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ (ສສກ) ໂດຍການສະໜັບສະໜູນຈາກລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ກຳລັງຈັດຕັ້ງ ການພັດທະນາ ຊຸດເຄື່ອງມືການຮຽນການສອນ ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ສຳລັບຫຼັກສູດຊັ້ນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ອອກແບບໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການສື່ສານ ທີ່ເນັ້ນໃສ່ພາສາໃນການສື່ສານ ແລະ ພົວພັນ, ຊຶ່ງມີຫຼາຍວິທີທີ່ເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາໂດຍການຟັງ ແລະ ການເວົ້າ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ນັກຮຽນສາມາດສື່ສານ ແລະ ພັດທະນາພາສາປາກເວົ້າທີ່ຈຳເປັນໃນການຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດອ່ານ ແລະ ຂຽນໄດ້. ມີສິ່ງໜຶ່ງ ທີ່ເພີ່ມໃໝ່ ແມ່ນການນຳໃຊ້ພະຍັນຊະນະ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາພັດທະນາທັກສະໃນການອ່ານ ແລະ ຂຽນ ໂດຍຜ່ານການສອນຂອງນັກຮຽນດ້ວຍສຽງບັນທຶກຕົວໜັງສືຕ່າງໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວິທີອ່ານ ແລະ ວິທີຂຽນຄຳເວົ້າທີ່ງ່າຍ. ນັກຮຽນຄົນລາວທີ່ເລີ່ມຮຽນພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3, ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາຮຽນຮູ້ພາສາໃໝ່, ພວກເຂົາຢາກຮຽນເວົ້າພາສາໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍໆ, ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ຕ້ອງໄດ້ມີໂອກາດໃນການຟັງພາສາຫຼາຍໆ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງເປັນ ສິ່ງທ້າທາຍທີ່ສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ຄູໃນ ສປປ ລາວ ພັດທະນາລະດັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກຮຽນ ໂດຍສະເພາະ ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນໃຈພາສາອັງກິດຂອງພວກເຂົາ. ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ໂດຍຜ່ານ ແຜນງານ ການປັບປຸງຄຸນນະພາບ ແລະ ຂະຫຍາຍໂອກາດເຂົ້າຮຽນ ສຳລັບການສຶກສາຂັ້ນພື້ນຖານ ໃນ ສປປ ລາວ, ໄດ້ປະສານຫາໂຮງຮຽນນານາຊາດວຽງຈັນ ເພື່ອຂໍຄວາມຮ່ວມມືກ່ຽວກັບ ການຜະລິດ ຊຸດເຄື່ອງມື ການບັກທຶກສຽງ ສຳລັບປຶ້ມແບບຮຽນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ວິຊາພາສາອັງກິດ ຂັ້ນ ປ.3 ສະບັບປັບປຸງໃໝ່, ຊຶ່ງມີນັກຮຽນ 8 ຄົນ, ອາຍຸແຕ່ 10 ຫາ 12 ປີ ເປັນອາສາສະໝັກມາຊ່ວຍໃນການບັນທຶກສຽງ 2 ວັນ ໃນລະຫວ່າງ ພັກພາກຮຽນ ຂອງໂຮງຮຽນນານາຊາດ. ນັກຮຽນ ໄດ້ສະແດງບົດບາດຫຼາຍຢ່າງ ລວມທັງ 4 ຕົວຫຼັກສະນະຕາມປຶ້ມແບບຮຽນ ຂັ້ນ ປ.3, ຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ບັນທຶກສຽງຕາມຄຳເວົ້າ ແລະ ການສົນທະນາ ແບບງ່າຍໆ ເຊັ່ນດຽວກັບບາງບົດເພງ. ໃນມື້ທຳອິດ ໃນການບັນທຶກສຽງ, ນັກຮຽນໄດ້ພົບກັບນັກຂຽນຫຼັກສູດ ພ້ອມທັງຊ່ຽວຊານຈາກສະຖາບັນວິທະຍາສາດການສຶກສາ (ສວສ) ແລະ ແຜນງານບີຄວາ ທີ່ໄດ້ມາຊ່ວຍແນະນຳນັກຮຽນ ແລະ ຝຶກປະຕິບັດ ປະໂຫຍກ ໃນການ ບັນທຶກສຽງ ແລະ ມື້ທີສອງໃນການບັນທຶກສຽງ, ພວກເຂົາໄດ້ມາຖ່າຍທຳການບັນທຶກສຽງທີ່ຫ້ອງຖ່າຍທຳຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດການສຶກສາ. ບັນດານັກຮຽນ ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຫຼາຍ ທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ໃນການປະກອບສ່ວນ ເຂົ້າໃນວຽກງານພັດທະນາການສຶກສາຂອງປະເທດທີ່ພວກເຂົາໄດ້ມາອາໃສຢູ່ທີ່ນີ້. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຂົາຍັງມີຄວາມມ່ວນຊື່ນຫຼາຍໃນເວລາທີ່ໄດ້ບັນທຶກສຽງ ແລະ ພວກເຂົາ ກໍເຮັດໄດ້ດີໃນພາກອ່ານໃນເວລາບັນທຶກແຕ່ລະພາກ ໂດຍເນັ້ນການອ່ານຊ້າໆເພື່ອອອກສຽງທີ່ຊັດເຈນທຸກປະໂຫຍກ ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນຄົນລາວ ຂັ້ນ ປ.3 ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ເວົ້າຕາມໄດ້. ພວກເຂົາເຮັດໄດ້ດີ, ມີຄວາມອົດທົນ ໃນການອອກສຽງລະຫວ່າງການບັນທຶກ ເຖິງວ່າ ຈະບັນທຶກ ຫຼາຍຄັ້ງ. ນັກຂຽນຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ວິຊາພາສາອັງກິດ ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ ມີຄວາມຍິນດີຕໍ່ກັບຜົນການບັນທຶກສຽງສຸດທ້າຍ ທີ່ໄດ້ເພີ່ມເຂົ້າໃນ ຊຸດເຄື່ອງມືຫຼັກສູດຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ ວິຊາພາສາ ອັງກິດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່. ສຳລັບຝ່າຍບັນທຶກສຽງດັ່ງກ່າວ ຈະເປັນເຄື່ອງມືເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຄູ ແລະ ນັກຮຽນໄດ້ມີໂອກາດຮຽນຮູ້ພາສາໃໝ່