• 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

SSK7ໃນທຸກໆປີ ທາງ World Economic Forum (WEF)  ຈະລາຍງານພາບລວມ ເສດຖະກິດຂອງໂລກ ຊຶ່ງເກັບຂໍ້ມູນຈາກ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄວາມຊັບຊ້ອນທາງທຸລະກິດຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງນຳຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ ມາລາຍງານພາບລວມເສດຖະກິດໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ. ໂດຍທາງເວັບໄຊ Business Insider ໄດ້ເຈາະເລິກ ໄປທີ່ຂໍ້ມູນທາງການສຶກສາ ແລະ ໄດ້ຈັດອັນດັບ ປະເທດທີ່ມີລະບົບການສຶກສາທີ່ດີທີ່ສຸດ ມາທັງໝົດ 11 ອັນດັບ (ເນື່ອງຈາກມີ 3 ປະເທດທີ່ໄດ້ອັນດັບ 9 ຮ່ວມກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳເປັນຕ້ອງຈັດເປັນ 11 ອັນດັບ) ແລະ ນີ້ ກໍຄື 11 ປະເທດ ທີ່ມີລະບົບການສຶກສາດີທີ່ສຸດໃນໂລກ.

 

ອັນດັບ 11 ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ: ຖືກຈັດໃຫ້ເປັນປະເທດທີ່ມີລະບົບການສຶກສາດີມາໂດຍຕະຫຼອດ ທັງທາງດ້ານການອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ວິທະຍາສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ ພາຍໃຕ້ກຸ່ມອົງການເພື່ອຄວາມຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ. ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ນັກຮຽນທຸກຄົນຈະຕ້ອງຮຽນຈົບລະດັບປະຖົມ 6 ປີ ແລະ ອີກ 6 ປີ ໃນລະດັບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ໂດຍນັກຮຽນທຸກຄົນ ຈະບໍ່ຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ຮຽນ ໃນລະດັບ ມັດທະຍົມ ແຕ່ຈາກຜົນການສຶກສາປະກົດວ່າ ນັກຮຽນເກືອບ 98% ກໍເລືອກທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບມັດທະຍົມ. ອັນດັບ 10 ປະເທດບາເບໂດດ: ລັດຖະບານບາເບໂດດ ທຸ້ມເງິນໃຫ້ກັບລະບົບການສຶກສາເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຊຶ່ງຈາກສະຖິຕິແລ້ວ ຖືເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ທຸ້ມເງິນ ໃຫ້ລະບົບການສຶກສາສູງສຸດກໍວ່າໄດ້ ໂດຍນັກຮຽນຈະຮຽນໃນລະດັບປະຖົມຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 4 ປີ ເຖິງ 11 ປີ ແລະ ລະດັບມັດທະຍົມຈາກອາຍຸ 11 ປີ ຈົນເຖິງ 18 ປີ ຊຶ່ງໂຮງຮຽນໃນປະເທດບາເບໂດດນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນໂຮງຮຽນຂອງລັດຖະບານ. ອັນດັບ 9 ປະເທດນິວຊີແລນ: ການສຶກສາລະດັບປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມໃນປະເທດນິວຊີແລນນັ້ນ ຈະເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 5 ປີ ໄປຈົນເຖິງ 19 ປີ ແລະ ໄລຍະອາຍຸທີ່ບັງຄັບຮຽນຈະຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 6 ປີ ເຖິງ 16 ປີ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໃນປະເທດນິວຊີແລນຈະມີຢູ່ 3 ປະເພດດ້ວຍກັນ ປະມານ 85% ຂອງນັກຮຽນທັັງໝົດຈະຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນລັດຖະບານ, 12% ຈະຮຽນໂຮງຮຽນ ເຄິ່ງລັດຖະບານ (ໂຮງຮຽນເອກະຊົນທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງລັດ) ແລະ ອີກ 3% ທີ່ເຫຼືອຈະຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ. ອັນດັບ 8 ປະເທດແອດສະໂຕເນຍ: ຈາກສະຖິຕິໃນປີ 2015 ຊີ້ວ່າ 4% ຂອງ GDP ພາຍໃນປະເທດຂອງແອດສະໂຕເນຍນັ້ນ ໄດ້ລົງທຶນໄປກັບລະບົບການສຶກສາໂດຍພະຣາຊະບັນຍັດການສຶກສາຂອງປະເທດ ລະບຸເປົ້າໝາຍຂອງການສຶກສາໄວ້ວ່າ: ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນ ການສ້າງເງື່ອນໄຂ ອັນເປັນປະໂຫຍດ ຕໍ່ການພັດທະນາບຸກຄະລິກກະພາບ, ພັດທະນາຄອບຄົວ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳ, ເສດຖະກິດ, ການເມືອງການປົກຄອງ ແລະ ຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ໃນແອດສະໂຕເນຍ ລວມທັງ ເພື່ອສອນຄຸນຄ່າ ການເປັນພົນລະເມືອງທີ່ດີ ແລະ ປູກຝັງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃຫ້ກັບຄົນທົ່ວປະເທດ. ອັນດັບ 7 ປະເທດໄອແລນ: ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສ່ວນໃຫຍ່ໃນປະເທດໄອແລນເປັນໂຮງຮຽນທີ່ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານໂດຍເອກະຊົນ ແຕ່ລັດຖະບານເປັນຜູ້ອອກເງິນໃຫ້. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີໂຮງຮຽນລັດຖະບານ ແລະ ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາອີກດ້ວຍ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ມີລາຍງານວ່າ ເງິນທີ່ໃຊ້ລົງທຶນກັບລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດໄອແລນ ໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 15% ເນື່ອງມາຈາກວິກິດການທາງການເງິນໄລຍະປີ 2008-2013 ຊຶ່ງອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດໄດ້ໃນອະນາຄົດ. ອັນດັບ 6 ປະເທດກາຕາ: ໃນປີ 2012 ມີລາຍງານຈາກສຳນັກງານຂ່າວ ບີບີຊີ ວ່າປະເທດທີ່ເປັນແຫຼ່ງຜະລິດນ້ຳມັນ ລາຍໃຫຍ່ຢ່າງ ກາຕາ ກຳລັງລົງທຶນໃນລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນ ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນໂຄງການຕ່າງໆຫຼາກຫຼາຍ ຕັ້ງແຕ່ສາມັນຊົນຈົນເຖິງ ງານວິໄຈທີ່ໃຫຍ່ ໃນລະດັບ ມະຫາວິ ທະຍາໄລ, ປະເທດກາຕາໄດ້ທຸ້ມເງິນຈຳນວນມະຫາສານ ພັດທະນາມາດຖານການສຶກສາຂອງປະເທດ ໂດຍໂຮງຮຽນລັດຖະບານຈະມີໂຄງການຮຽນຟຣີສຳລັບຜູ້ທີ່ມີສັນຊາດກາຕາ ແລະ ນັກຮຽນຕ່າງຊາດ ສ່ວນໃຫຍ່ ຈະຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ. ອັນດັບ 5 ປະເທດໂຮນລັງ: ງານວິໄຈຂອງຢູນິເຊັບ ໃນປີ 2013 ລະບຸວ່າ ເດັກຊາວໂຮນລັງ ເປັນເດັກທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດໃນໂລກ ຊຶ່ງສະທ້ອນ ໃຫ້ເຫັນເຖິງລະບົບການສຶກສາ ທີ່ກຳລັງ ມຸ່ງໜ້ານຳ ປະເທດອື່ນໆ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໂຮງຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ໃຫ້ວຽກບ້ານຫຼາຍຈົນກວ່ານັກຮຽນຈະຂຶ້ນລະດັບມັດທະຍົມ ຊຶ່ງຈະບໍ່ສ້າງຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມຄຽດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນຈະແບ່ງເປັນໂຮງຮຽນສາສະໜາ, ໂຮງຮຽນລັດຖະບານ ແລະ ສ່ວນໜ້ອຍທີ່ເປັນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ. ອັນດັບ 4 ປະເທດສິງກະໂປ: ເປັນປະເທດທີ່ເຮັດຄະແນນໄດ້ສູງ ໃນການສອບເສັງ PISA ຊຶ່ງເປັນການສອບເສັງທີ່ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອວັດຜົນທາງການສຶກສາ ແລະ ປຽບທຽບ ກັບປະເທດ ອື່ນໆ ທົ່ວໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບການສຶກສາຂອງທີ່ນີ້ ກໍຖືວ່າສ້າງຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມຄຽດໃຫ້ກັບເດັກອາຍຸນ້ອຍໆ ເປັນຢ່າງຍິ່ງ. ອັນດັບ 3 ປະເທດແບນຊິກ: ຈະມີການແບ່ງປະເພດຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາອອກເປັນ 4 ປະເພດດ້ວຍກັນ ໄດ້ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທົ່ວໄປ, ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ, ໂຮງຮຽນອາຊີວະ ແລະ ສະຖາບັນສິລະປະ ໂດຍທາງໂຄງການ Fulbright ຈາກປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ທີ່ໄດ້ທຳການຈັດນັກຮຽນແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະເທດແບນຊິກ ແລະ ລຸກຊຳບວກກ່າວວ່າ: ການສຶກສາເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ປະເທດແບນຊິກ ໄດ້ເລັງເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນນີ້ ໂດຍງົບປະມານປະເທດທີ່ຖືກນຳໄປທຸ້ມໃຫ້ກັບການສຶກສາຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໂຮງຮຽນຈະມີໃຫ້ເລືອກທັງໂຮງຮຽນລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນ ສຳລັບເດັກຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 4 ປີຈົນເຖິງ 18 ປີ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ຫຼື ອາດຈະເສຍພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ. ອັນດັບ 2 ສະວິດເຊີແລນ: ມີນັກຮຽນພຽງ 5% ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນເອກະຊົນໃນສະວິດເຊີແລນ ໂດຍໂຮງຮຽນຈະສອນໃນພາສາທີ່ຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຖິ່ນທີ່ຢູ່ ຊຶ່ງພາສາເຢຍລະມັນ, ຝຣັ່ງ ແລະ ອີຕາລີ ຈະເປັນພາສາທີ່ໃຊ້ສອນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຕັ້ງແຕ່ລະດັບມັດທະຍົມເປັນຕົ້ນໄປ ເດັກນ້ອຍຈະຖືກແບ່ງໃຫ້ຮຽນຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຖະໜັດທີ່ພວກເຂົາມີ. ອັນດັບ 1 ປະເທດຟິນແລນ: ເປັນປະເທດທີ່ຂຶ້ນຊື່ວ່າມີລະບົບການສຶກສາທີ່ດີມາໂດຍຕະຫຼອດ ແລະ ຕິດອັນດັບໂລກໃນທຸກໆຄັ້ງ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຊື່ສຽງດ້ານການຮຽນການສອນທີ່ບໍ່ແບ່ງຕາມຄວາມສາມາດ ໂດຍນັກຮຽນທຸກຄົນຈະຖືກສອນຄືກັນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງເດັກທີ່ເກັ່ງ ແລະ ບໍ່ເກັ່ງມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງໂຮງຮຽນໃນຟິນແລນ ຈະໃຫ້ວຽກບ້ານໜ້ອຍ ອີກທັງຍັງມີການສອບບໍ່ເລື້ອຍ. (ຮຽບຮຽງໂດຍ: ມິດລັນດອນ)

    M7M4