ພິມ
ລາຍລະອຽດ: ໝວດ: ໜ້າຫຼັກ | ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ 02 ມີນາ 2021 | ກົດເບິ່ງ: 358

SSK7ໃນທຸກໆປີ ທາງ World Economic Forum (WEF)  ຈະລາຍງານພາບລວມ ເສດຖະກິດຂອງໂລກ ຊຶ່ງເກັບຂໍ້ມູນຈາກ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ຂອງທະນາຄານ ແລະ ຄວາມຊັບຊ້ອນທາງທຸລະກິດຂອງແຕ່ລະປະເທດ ຈາກນັ້ນ ຈຶ່ງນຳຂໍ້ມູນ ທີ່ໄດ້ ມາລາຍງານພາບລວມເສດຖະກິດໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ. ໂດຍທາງເວັບໄຊ Business Insider ໄດ້ເຈາະເລິກ ໄປທີ່ຂໍ້ມູນທາງການສຶກສາ ແລະ ໄດ້ຈັດອັນດັບ ປະເທດທີ່ມີລະບົບການສຶກສາທີ່ດີທີ່ສຸດ ມາທັງໝົດ 11 ອັນດັບ (ເນື່ອງຈາກມີ 3 ປະເທດທີ່ໄດ້ອັນດັບ 9 ຮ່ວມກັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈຳເປັນຕ້ອງຈັດເປັນ 11 ອັນດັບ) ແລະ ນີ້ ກໍຄື 11 ປະເທດ ທີ່ມີລະບົບການສຶກສາດີທີ່ສຸດໃນໂລກ.

 

ອັນດັບ 11 ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ: ຖືກຈັດໃຫ້ເປັນປະເທດທີ່ມີລະບົບການສຶກສາດີມາໂດຍຕະຫຼອດ ທັງທາງດ້ານການອ່ານອອກຂຽນໄດ້, ວິທະຍາສາດ ແລະ ຄະນິດສາດ ພາຍໃຕ້ກຸ່ມອົງການເພື່ອຄວາມຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດ ແລະ ການພັດທະນາ. ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລ ນັກຮຽນທຸກຄົນຈະຕ້ອງຮຽນຈົບລະດັບປະຖົມ 6 ປີ ແລະ ອີກ 6 ປີ ໃນລະດັບມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ຕອນປາຍ ໂດຍນັກຮຽນທຸກຄົນ ຈະບໍ່ຖືກບັງຄັບ ໃຫ້ຮຽນ ໃນລະດັບ ມັດທະຍົມ ແຕ່ຈາກຜົນການສຶກສາປະກົດວ່າ ນັກຮຽນເກືອບ 98% ກໍເລືອກທີ່ຈະຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບມັດທະຍົມ. ອັນດັບ 10 ປະເທດບາເບໂດດ: ລັດຖະບານບາເບໂດດ ທຸ້ມເງິນໃຫ້ກັບລະບົບການສຶກສາເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ຊຶ່ງຈາກສະຖິຕິແລ້ວ ຖືເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ທຸ້ມເງິນ ໃຫ້ລະບົບການສຶກສາສູງສຸດກໍວ່າໄດ້ ໂດຍນັກຮຽນຈະຮຽນໃນລະດັບປະຖົມຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 4 ປີ ເຖິງ 11 ປີ ແລະ ລະດັບມັດທະຍົມຈາກອາຍຸ 11 ປີ ຈົນເຖິງ 18 ປີ ຊຶ່ງໂຮງຮຽນໃນປະເທດບາເບໂດດນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນໂຮງຮຽນຂອງລັດຖະບານ. ອັນດັບ 9 ປະເທດນິວຊີແລນ: ການສຶກສາລະດັບປະຖົມ ແລະ ມັດທະຍົມໃນປະເທດນິວຊີແລນນັ້ນ ຈະເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 5 ປີ ໄປຈົນເຖິງ 19 ປີ ແລະ ໄລຍະອາຍຸທີ່ບັງຄັບຮຽນຈະຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 6 ປີ ເຖິງ 16 ປີ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມໃນປະເທດນິວຊີແລນຈະມີຢູ່ 3 ປະເພດດ້ວຍກັນ ປະມານ 85% ຂອງນັກຮຽນທັັງໝົດຈະຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນລັດຖະບານ, 12% ຈະຮຽນໂຮງຮຽນ ເຄິ່ງລັດຖະບານ (ໂຮງຮຽນເອກະຊົນທີ່ໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກທາງລັດ) ແລະ ອີກ 3% ທີ່ເຫຼືອຈະຮຽນໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ. ອັນດັບ 8 ປະເທດແອດສະໂຕເນຍ: ຈາກສະຖິຕິໃນປີ 2015 ຊີ້ວ່າ 4% ຂອງ GDP ພາຍໃນປະເທດຂອງແອດສະໂຕເນຍນັ້ນ ໄດ້ລົງທຶນໄປກັບລະບົບການສຶກສາໂດຍພະຣາຊະບັນຍັດການສຶກສາຂອງປະເທດ ລະບຸເປົ້າໝາຍຂອງການສຶກສາໄວ້ວ່າ: ໃຫ້ສະໜັບສະໜູນ ການສ້າງເງື່ອນໄຂ ອັນເປັນປະໂຫຍດ ຕໍ່ການພັດທະນາບຸກຄະລິກກະພາບ, ພັດທະນາຄອບຄົວ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ ເພື່ອສົ່ງເສີມວັດທະນະທຳ, ເສດຖະກິດ, ການເມືອງການປົກຄອງ ແລະ ຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່ໃນແອດສະໂຕເນຍ ລວມທັງ ເພື່ອສອນຄຸນຄ່າ ການເປັນພົນລະເມືອງທີ່ດີ ແລະ ປູກຝັງການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດໃຫ້ກັບຄົນທົ່ວປະເທດ. ອັນດັບ 7 ປະເທດໄອແລນ: ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສ່ວນໃຫຍ່ໃນປະເທດໄອແລນເປັນໂຮງຮຽນທີ່ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານໂດຍເອກະຊົນ ແຕ່ລັດຖະບານເປັນຜູ້ອອກເງິນໃຫ້. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີໂຮງຮຽນລັດຖະບານ ແລະ ໂຮງຮຽນອາຊີວະສຶກສາອີກດ້ວຍ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ໄດ້ມີລາຍງານວ່າ ເງິນທີ່ໃຊ້ລົງທຶນກັບລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດໄອແລນ ໄດ້ຫຼຸດລົງເຖິງ 15% ເນື່ອງມາຈາກວິກິດການທາງການເງິນໄລຍະປີ 2008-2013 ຊຶ່ງອາດສົ່ງຜົນຕໍ່ລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດໄດ້ໃນອະນາຄົດ. ອັນດັບ 6 ປະເທດກາຕາ: ໃນປີ 2012 ມີລາຍງານຈາກສຳນັກງານຂ່າວ ບີບີຊີ ວ່າປະເທດທີ່ເປັນແຫຼ່ງຜະລິດນ້ຳມັນ ລາຍໃຫຍ່ຢ່າງ ກາຕາ ກຳລັງລົງທຶນໃນລະບົບການສຶກສາຂອງປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນ ຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນໂຄງການຕ່າງໆຫຼາກຫຼາຍ ຕັ້ງແຕ່ສາມັນຊົນຈົນເຖິງ ງານວິໄຈທີ່ໃຫຍ່ ໃນລະດັບ ມະຫາວິ ທະຍາໄລ, ປະເທດກາຕາໄດ້ທຸ້ມເງິນຈຳນວນມະຫາສານ ພັດທະນາມາດຖານການສຶກສາຂອງປະເທດ ໂດຍໂຮງຮຽນລັດຖະບານຈະມີໂຄງການຮຽນຟຣີສຳລັບຜູ້ທີ່ມີສັນຊາດກາຕາ ແລະ ນັກຮຽນຕ່າງຊາດ ສ່ວນໃຫຍ່ ຈະຮຽນ ໃນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ. ອັນດັບ 5 ປະເທດໂຮນລັງ: ງານວິໄຈຂອງຢູນິເຊັບ ໃນປີ 2013 ລະບຸວ່າ ເດັກຊາວໂຮນລັງ ເປັນເດັກທີ່ມີຄວາມສຸກທີ່ສຸດໃນໂລກ ຊຶ່ງສະທ້ອນ ໃຫ້ເຫັນເຖິງລະບົບການສຶກສາ ທີ່ກຳລັງ ມຸ່ງໜ້ານຳ ປະເທດອື່ນໆ ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ໂຮງຮຽນສ່ວນໃຫຍ່ຈະບໍ່ໃຫ້ວຽກບ້ານຫຼາຍຈົນກວ່ານັກຮຽນຈະຂຶ້ນລະດັບມັດທະຍົມ ຊຶ່ງຈະບໍ່ສ້າງຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມຄຽດໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ໂຮງຮຽນຈະແບ່ງເປັນໂຮງຮຽນສາສະໜາ, ໂຮງຮຽນລັດຖະບານ ແລະ ສ່ວນໜ້ອຍທີ່ເປັນໂຮງຮຽນເອກະຊົນ. ອັນດັບ 4 ປະເທດສິງກະໂປ: ເປັນປະເທດທີ່ເຮັດຄະແນນໄດ້ສູງ ໃນການສອບເສັງ PISA ຊຶ່ງເປັນການສອບເສັງທີ່ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອວັດຜົນທາງການສຶກສາ ແລະ ປຽບທຽບ ກັບປະເທດ ອື່ນໆ ທົ່ວໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ລະບົບການສຶກສາຂອງທີ່ນີ້ ກໍຖືວ່າສ້າງຄວາມກົດດັນ ແລະ ຄວາມຄຽດໃຫ້ກັບເດັກອາຍຸນ້ອຍໆ ເປັນຢ່າງຍິ່ງ. ອັນດັບ 3 ປະເທດແບນຊິກ: ຈະມີການແບ່ງປະເພດຂອງໂຮງຮຽນມັດທະຍົມສຶກສາອອກເປັນ 4 ປະເພດດ້ວຍກັນ ໄດ້ແກ່ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມທົ່ວໄປ, ໂຮງຮຽນເຕັກນິກ, ໂຮງຮຽນອາຊີວະ ແລະ ສະຖາບັນສິລະປະ ໂດຍທາງໂຄງການ Fulbright ຈາກປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ທີ່ໄດ້ທຳການຈັດນັກຮຽນແລກປ່ຽນລະຫວ່າງປະເທດແບນຊິກ ແລະ ລຸກຊຳບວກກ່າວວ່າ: ການສຶກສາເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ແລະ ປະເທດແບນຊິກ ໄດ້ເລັງເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນນີ້ ໂດຍງົບປະມານປະເທດທີ່ຖືກນຳໄປທຸ້ມໃຫ້ກັບການສຶກສາຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໂຮງຮຽນຈະມີໃຫ້ເລືອກທັງໂຮງຮຽນລັດຖະບານ ແລະ ເອກະຊົນ ສຳລັບເດັກຕັ້ງແຕ່ອາຍຸ 4 ປີຈົນເຖິງ 18 ປີ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆ ຫຼື ອາດຈະເສຍພຽງເລັກນ້ອຍເທົ່ານັ້ນ. ອັນດັບ 2 ສະວິດເຊີແລນ: ມີນັກຮຽນພຽງ 5% ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນເອກະຊົນໃນສະວິດເຊີແລນ ໂດຍໂຮງຮຽນຈະສອນໃນພາສາທີ່ຕ່າງກັນໄປ ຂຶ້ນຢູ່ກັບຖິ່ນທີ່ຢູ່ ຊຶ່ງພາສາເຢຍລະມັນ, ຝຣັ່ງ ແລະ ອີຕາລີ ຈະເປັນພາສາທີ່ໃຊ້ສອນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ຕັ້ງແຕ່ລະດັບມັດທະຍົມເປັນຕົ້ນໄປ ເດັກນ້ອຍຈະຖືກແບ່ງໃຫ້ຮຽນຕາມຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມຖະໜັດທີ່ພວກເຂົາມີ. ອັນດັບ 1 ປະເທດຟິນແລນ: ເປັນປະເທດທີ່ຂຶ້ນຊື່ວ່າມີລະບົບການສຶກສາທີ່ດີມາໂດຍຕະຫຼອດ ແລະ ຕິດອັນດັບໂລກໃນທຸກໆຄັ້ງ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງມີຊື່ສຽງດ້ານການຮຽນການສອນທີ່ບໍ່ແບ່ງຕາມຄວາມສາມາດ ໂດຍນັກຮຽນທຸກຄົນຈະຖືກສອນຄືກັນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງເດັກທີ່ເກັ່ງ ແລະ ບໍ່ເກັ່ງມີໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງໂຮງຮຽນໃນຟິນແລນ ຈະໃຫ້ວຽກບ້ານໜ້ອຍ ອີກທັງຍັງມີການສອບບໍ່ເລື້ອຍ. (ຮຽບຮຽງໂດຍ: ມິດລັນດອນ)