ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ASLO III Report Lao version 30072014 Page 001

ການສອນທີ່ເນັ້ນຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ

t

40 ປີແຫ່ງການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາລາວ

40year

Education in Old Revolutions Area

educationinold