• 1

  ສະບາຍດີ

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ໜ້າທີ່ຂອງສູນພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ

ສູນພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

 • ຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ ສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ.
 • ອອກແບບອຸປະກອນການສຶກສາ, ເຂົ້າໜ້າ, ບັນນາທິການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕົ້ນສະບັບ.
 • ອອກແບບ, ພັດທະນາສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຈັດການສຶກສາທາງໄກ.
 • ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນຕ່າງໆ ທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກ.
 • ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ.
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ.

 

   1. ຂະແໜງການພິມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕົ້ນສະບັບ
   2. ຂະແໜງອອກແບບອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ
   3. ຂະແໜງພັດທະນາປຶ້ມເສີມ
   4. ຂະແໜງ ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການສຶກສາທາງໄກ

ໜ້າທີ່ຂອງສູນພັດທະນາຫຼັກສູດ

ສູນພັດທະນາຫຼັກສູດ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

 • ຄົ້ນຄວ້າ, ພັດທະນາຫຼັກສູດໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ແລະ ສັງຄົມ ສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ.
 • ພັດທະນາປຶ້ມແບບຮຽນ ແລະ ຄູ່ມືຄູ ໃນຂົງເຂດວິທະຍາສາດທຳມະຊ່າດ ແລະ ສັງຄົມ ສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ.
 • ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອທົດລອງກ່ຽວກັບຫຼັກສູດ, ວິທີສິດສອນ, ສື່ການຮຽນການສອນສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ.
 • ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນຫຼັກສູດ, ວິທີສິດສອນ, ສື່ການຮຽນການສອນສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ, ຊັ້ນປະຖົມສຶກສາ, ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ ແລະ ມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ.
 • ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ຫຼັກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນຕ່າງໆ ທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກ.
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ.laksout

 

   ສ.ວ.ສ ເປັນສະຖາບັນໜຶ່ງທີ່ທຽບເທົ່າກັບກົມໜຶ່ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ສວສ ປະກອບມີ 4 ສູນ ແລະ 4 ພະແນກ  ແລະ 1 ຫ້ອງສະໝຸດເຊິ່ງໃນແຕ່ລະສູນຍັງປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຂະແໜງ ເຊັ່ນ:

ສູນວິທະຍາສາດທຳມະຊາດປະກອບມີ 4 ຂະແໜງການ ຄື:

1. ຂະແໜງຄະນິດສາດ

2. ຂະແໜງຟີຊິກສາດ

3. ຂະແໜງເຄມີສາດ

4. ຂະແໜງຊີວະວິທະຍາ

 ສູນວິທະຍາສາດສັງຄົມປະກອບມີ ຂະແໜງການຄື:

1. ຂະແໜງພາສາລາວ ແລະ ວັນນະຄະດີ

2. ຂະແໜງພູມສາດ

3. ຂະແໜງປະຫວັດສາດ

4. ຂະແໜງສຶກສາພົນລະເມືອງ

5. ຂະແໜງພາລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ

 ສູນເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາປະກອບມີ ຂະແໜງການຄື:

1. ຂະແໜງວິທະຍຸສຶກສາ

2. ຂະແໜງໂທລະພາບສຶກສາ

3. ຂະແໜງວາລະສານສຶກສາໃໝ່

4. ຂະແໜງICT - ພື້ນຖານວິຊາຊີບ

5. ຂະແໜງອອກແບບອຸປະກອນການສຶກສາ

6. ຂະແໜງສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ

ສູນສົ່ງເສີມພາສາຕ່າງປະເທດປະກອບມີ3ຂະແໜງການ ຄື:

1. ຂະແໜງພາສາອັງກິດ

2. ຂະແໜງພາສາຝຣັ່ງ

3. ຂະແໜງພາສາວຽດນາມ, ພາສາຈີນ ແລະ ພາສາອື່ນໆ

◊ ພະແນກບໍລິຫານ

 ພະແນກປະເມີນຜົນ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ແລະ ການພິມ

◊ ພະແນກອະນຸບານສຶກສາ

 ຫ້ອງສະໝຸດ

     ສ.ວ.ສ ເປັນສະຖາບັນໜຶ່ງທີ່ທຽບເທົ່າກັບກົມໜຶ່ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ສ.ວ.ສ ປະກອບມີ 4 ສູນ ແລະ 4 ພະແນກ  ແລະ 1 ຫ້ອງສະໝຸດເຊິ່ງໃນແຕ່ລະສູນຍັງປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຂະແໜງ ເຊັ່ນ:

◊ ພະແນກບໍລິຫານ

ສູນພັດທະນາຫຼັກສູດ

   1. ຂະແໜງພາສາລາວ ແລະ ວັນນະຄະດີ

   2. ຂະແໜງຄະນິດສາດ ແລະ ໄອຊີທີ

   3. ຂະແໜງວິທະຍາສາດ

   4. ຂະແໜງສັງຄົມສຶກສາ

   5. ຂະແໜງພາລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ

   6. ຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

◊ ສູນພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ

   1. ຂະແໜງການພິມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕົ້ນສະບັບ

   2. ຂະແໜງອອກແບບອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ

   3. ຂະແໜງພັດທະນາປຶ້ມເສີມ

   4. ຂະແໜງ ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການສຶກສາທາງໄກ

◊ ສູນສົ່ງເສີມພາສາຕ່າງປະເທດ

  1. ຂະແໜງພາສາອັງກິດ

  2. ຂະແໜງພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ

 ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ

   1. ຂະແໜງຄົ້ນຄວ້າການສືກສາ ແລະ ກິລາ

    2ຂະແໜງກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

◊ ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

    1. ຂະແໜງວິທະຍຸສຶກສາ ແລະ ກິລາ

    2. ຂະແໜງໂທລະພາບສຶກສາ ແລະ ກິລາ

    3. ຂະແໜງວາລະສານ ແລະ ໜັງສືພິມສຶກສາ ແລະ ກິລາ

 ຫ້ອງສະໝຸດ

 

 

ໜ້າທີ່

v    ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ອອກ​ແບບ, ຜະລິດ​ຕົ້ນ​ແບບ​ອຸປະກອນ​ການ​ສຶກສາ, ​ເຄື່ອງ​ປະຈັກ​ຕາ ຕອບ​ສະໜອງ​ຕາມ​ຫຼັກສູດ ​ແລະ ປຶ້ມ​ແບບຮຽນຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ​ການ​ສຶກສາ​ເພື່ອ​ຂະຫຍາຍ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ກວ້າງຂວາງ​ຕາມໂຮງຮຽນຕ່າງໆ​ຕັ້ງແຕ່​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ​ເຖິງ​ ຊັ້ນມັດທະຍົມ​ສຶກສາ​ຕອນ​ປາຍ​ ​ແລະ ສະຖານ​ການ​ສຶກສາ​ອື່ນໆ

v    ຮັບຜິດຊອບການຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ, ສື່​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ ແລະ ​ເອກະສານ​ເພີ່ມ​ ເຕີ​ມອື່ນໆວິຊາ​ຫັດຖະ​ກຳ, ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ແລະ ການ​ສື່ສານ ແລະ ວິຊາ​ພື້ນຖານ​ວິຊາ​ຊີບສຳລັບ​ສາມັນ​ສຶກສາ

v    ສົ່ງ​ເສີມຫົວຄິດ​ປະດິດ​ສ້າງ​ຂອງ​ນັກ​ຄົ້ນຄວ້າການ​ສຶກສາ, ຄູ ອາຈານ​ໃນ​ການ​ອອກ​ແບບ, ຜະລິດ ແລະ ນຳ​ໃຊ້ອຸປະກອນ ການ​ສຶກສາ​ຮັບ​ໃຊ້​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ຢູ່ໃນ​ໂຮງຮຽນ​​ໂດຍ​ໃຊ້​ວັດຖຸລາຄາຖືກ ​ແລະ ຫາ​ໄດ້​ງ່າຍ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຜ່ານ​​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ປຶກສາ ຫຼື ​ເຝິກອົບຮົມ

v    ຄົ້ນຄວ້າ, ຜະລິດ ​ແລະ ອອກ​ອາກາດ​ລາຍການ​ວິທະຍຸ, ລາຍ​ການ​ໂທລະພາບ​ເພື່ອ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ບົນ​ພື້ນຖານ​ຫຼັກສູດ ​ແລະ ປຶ້ມ​ແບບຮຽນຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ​ການ​ສຶກສາ​ເພື່ອສົ່ງ​ເສີມ​ ການສຶກສາ​ໃນ​ລະບົບ​ໂຮງຮຽນ​ຕັ້ງ​ແຕ່ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ​ເຖິງ​ຊັ້ນມັດທະຍົມ​ ສຶກສາ​ຕອນປາຍ​ຕາມ​ຄວາມເໝາະ​ສົມ​ຜ່ານ​ສະຖານີ​ວິທະຍຸ​ກະຈາຍສຽງ ​ແລະ ​ໂທລະພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດ

v    ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ຜະລິດ​ສື່​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ເພື່ອ​ການ​ສຶກສາ, ສື່​ປະສົມ (Multimedia) ລວມທັງ​ສື່ Onlineທາງ​ອິນ​ເຕີ​​ເນັດ​ຜ່ານ​ລະບົບ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຕ່າງໆ ແລະ ສື່ Offline ໃນ​ຮູບ​ແບບ VCD, DVD, CD ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຮຽນ​ການ​ສອນ​ຢູ່​ໃນ​ລະບົບໂຮງຮຽນ

v    ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ພັດທະນາ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີເພື່ອ​ການ​ສຶກສາ​ໃນ​ຮູບ​ແບບ​ການເຝິກອົບຮົມ

v    ສົມທົບ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ວິ​ໄຈ, ສຳ​ຫຼວດ, ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ເພື່ອ ​ການສຶກສາ ລວມທັງ​ການ​ຜະລິດ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ອຸປະກອນ​ການ​ສຶກສາ

v    ບໍລິຫານ​ຈັດການ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ແລະ ການ​ສື່ສານ​ເພື່ອ​ການ​ສຶກສາຂອງ​ສະ​ຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ​ການ​ສຶກສາ

v    ເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຫັຼກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນວິຊາ​ຫັດຖະ​ກຳ, ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ແລະ ການ​ສື່ສານ ແລະ ວິຊາ​ພື້ນຖານ​ວິຊາຊີບທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ສຳລັບຄູເຝິກ

v    ເຜີຍ​ແຜ່​ຫຼັກສູດ, ປື້​ມ​ແບບຮຽນ ​ແລະ  ຄູ່​ມື​ຄູ, ວິທະຍາສາດ​​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສຶກສາ​ຜ່ານ​ວາລະສານ ສຶກສາ​ໃໝ່" ​ແລະ ວາລະສານ" ວິທະຍາສາດການ​ສຶກສາ"

ກິດຈະກໍາ

v    ຈັດຕັ້ງການ​ເກັບກຳ​ຂໍ້​ມູນ ແລະ ຄວາມ​ຕ້ອງການກ່ຽວ​ກັບ​ອຸປະກອນ​ການ​ສຶກສາ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ໃນ​ຂະ ​ບວນ ການ​ຮຽນ-ການ​ສອນ​ສາຍ​ສາມັນ​ສຶກສາ

v    ຄົ້ນຄວ້າ​ຫຼັກສູດ​ຂອງ​ແຕ່​ລະວິ​ຊາ​ເພື່ອ​ກຳນົດ​ອຸປະກອນ​ການ​ສຶກສາ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ຂະ​ບວນການ​ຮຽນການ​ສອນ

v    ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ອອກ​ແບບ, ​ຜະລິດ​ຕົ້ນ​ແບບ​ອຸປະກອນ​ການ​ສຶກສາ, ​ເຄື່ອງ​ປະຈັກ​ຕາຕອບ​ສະໜອງ​ຕາມ​ຫຼັກສູດ ​ແລະ ປຶ້ມ​ແບບຮຽນຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ​ການ​ສຶກສາ​​ເພື່ອ​ທົດ​ລອງ​ນຳ​ ໃຊ້​ຢູ່​ໂຮງຮຽນ​ໃດ​ໜຶ່ງ, ພ້ອມ​ທັງ​ຂຽນ​ຮຽບຮຽງ​ເອກະສານ​ແນະນຳ​ການ​ຜະລິດ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້

v    ຈັດຕັ້ງການ​ເຝິກອົບຮົມ​ໃຫ້​ຄະນະ​ຄູ​ເຝິກ​ເພື່ອ​​ເຜີຍ​ແຜ່ວິທີ​ການ​ຜະລິດ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ອຸປະກອນ​ການ​ ສຶກສາ

v    ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຝິກອົບຮົມຄູກ່ຽວ​ກັບການນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງມື​ທົດ​ລອງ​ວິທະຍາສາດ​ ແລະ ສື່​ການ​ຮຽນການ​ ສອນ

v    ຈັດຕັ້ງການເຝິກອົບຮົມ​ບຸກຄະລາ​ກອນ​ການ​ສຶກສາ, ຄູ ອາຈານ​ສອນ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ສາມາດ​ຄົ້ນຄິດ ​ແລະ ໃຊ້ວັດຖຸລາຄາ​ຖືກ ​ແລະ ຫາ​ໄດ້​ງ່າຍ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນຜະລິດແບບອຸປະກອນ ​ການ​ສຶກສາ​ຕ່າງໆ​ອອກດ້ວຍ​ຕົນ​ເອງ ​ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້

v    ດຳ​ເນີນ​ການຜະລິດ ​ແລະ ອອກ​ອາກາດ​ລາຍການ​ວິທະຍຸ, ລາຍ​ການ​ໂທລະພາບ​ເພື່ອ​ການ​ຮຽນການ​ສອນ​ບົນພື້ນຖານ​ຫຼັກສູດ ​ແລະ ປຶ້ມ​ແບບຮຽນຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ​ການ​ສຶກສາ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​ ການ​ສຶກສາ​ໃນ​ລະບົບ​ໂຮງຮຽນ​ຕັ້ງແຕ່​ການ​ສຶກສາກ່ອນ​ໄວ​ຮຽນ​ເຖິງ​ຊັ້ນມັດທະ ຍົມ​ສຶກສາ​ຕອນ​ປາຍ​​​ຜ່ານ​ສະຖານີ​ວິທະຍຸ​ກະຈາຍ ສຽງ ​ແລະ ​ໂທລະພາບ​ແຫ່ງ​ຊາດ

v    ດຳ​ເນີນ​ການຜະລິດ​ສື່​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ເພື່ອ​ການ​ສຶກສາ, ສື່ປະສົມ (Multimedia) ລວມທັງ​ສື່ Online  ທາງ​ອິນ​ເຕີ​​ເນັດ​ຜ່ານ​ລະບົບ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ຕ່າງໆ ແລະ ສື່ Offline ໃນ​ຮູບ​ແບບ VCD, DVD, CD ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ​​ການ​ຮຽນການ​ສອນ​ຢູ່​ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ສາມັນ​ສຶກສາ;

v    ດຳ​ເນີນ​ການ​ເຝິກອົບຮົມ​ບຸກຄະລາ​ກອນການ​ສຶກສາ, ຄູ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີເພື່ອ​ການ​ສຶກສາ

v    ດຳ​ເນີນ​ການ​ວິ​ໄຈ, ສຳ​ຫຼວດ, ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ດ້ານ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ເພື່ອ​ການ​ສຶກສາ​ລວມທັງ​ການ​ຜະລິດ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ອຸປະກອນ​ການ​ສຶກສາ​ຢູ່ໃນ​ໂຮງຮຽນ​ສາມັນ​ສຶກສາໂດຍສົມທົບ​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ;

v    ບໍລິຫານ​ຈັດການ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ແລະ ການ​ສື່ສານ​ເພື່ອ​ການ​ສຶກສາຂອງ​ສະ​ຖາບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ​ວິທະຍາສາດ​ການ​ສຶກສາ

v    ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ອື່ນໆ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ​ໃນ​ການ​ອອກ​ແບບ, ຜະລິດຕົ້ນ​ແບບ​ອຸປະກອນ​ການ​ສຶກສາ, ລາຍການ​ວິທະຍຸ-​ໂທລະພາບ ​ແລະ ສື່​ເອ​ເລັກ​ໂຕຣນິກ​ເພື່ອ​ການຮຽນການສອນ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຜູ້ອຳນວຍການ ສ.ວ.ສ

v    ຄົ້ນຄວ້າ ​ແລະ ພັດທະນາ​ຫຼັກສູດ, ​ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ, ຄູ່​ມື​ຄູ ແລະ ​ເອກະສານ​ປະກອບ​ການສອນວິຊາ​ຫັດຖະ​ກຳ, ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການ​ສື່ສານ ແລະ ວິຊາ​ພື້ນຖານ​ວິຊາຊີບ​ສຳລັບ​ສາມັນ​ສຶກສາ ອອກ​ນຳ​ໃຊ້

v    ສ້າງ​ຕົ້ນ​ສະບັບ​ຫຼັກສູດ, ປຶ້ມ​ແບບຮຽນ, ຄູ່​ມື​ຄູວິຊາ​ຫັດຖະ​ກຳ, ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ແລະ ການ​ສື່ສານ ແລະ ວິຊາ​ພື້ນຖານ​ວິຊາຊີບ​ສຳລັບ​ສາມັນ​ສຶກສາ

v    ເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ຫັຼກສູດ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນວິຊາ​ຫັດຖະ​ກຳ, ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ ແລະ ການ​ສື່ສານ ແລະ ວິຊາ​ພື້ນຖານ​ວິຊາຊີບ

v    ດຳ​ເນີນ​ການ​ຜະລິດ​ວາລະສານ " ສຶກສາ​ໃໝ່" ​ແລະ  ວາລະສານ" ວິທະຍາສາດການ​ສຶກສາ " ​ເພື່ອເຜີຍ​ແຜ່​ຄວາມ​ຮູ້​ບົນ​ພື້ນຖານຫຼັກສູດ, ປື້​ມ​ແບບຮຽນ, ຄູ່​ມື​ຄູ, ວິທະຍາສາດ​​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສຶກສາ​ທີ່​ສະ​ຖາ​ບັນ​ຄົ້ນຄວ້າ, ຜະລິດອອກ ​​ແລະ ບົດຮຽນຂອງ​ຕ່າງປະ​ເທດ.

ໂຄງປະກອບຂອງການຈັດຕັ້ງ

ປະກອບມີ 6 ຂະແໜງຄື:

1. ຂະແໜງວິທະຍຸສຶກສາ

2. ຂະແໜງໂທລະພາບສຶກສາ

3. ຂະແໜງວາລະສານສຶກສາໃໝ່

4. ຂະແໜງICT - ພື້ນຖານວິຊາຊີບ

5. ຂະແໜງອອກແບບອຸປະກອນການສຶກສາ

6. ຂະແໜງສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ