ພິມ
ລາຍລະອຽດ: ໝວດ: ໜ້າທີ່ ແລະ ກິດຈະກຳຂອງແຕ່ລະສູນ | ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ 17 ພະຈິກ 2016 | ກົດເບິ່ງ: 11010

     ສ.ວ.ສ ເປັນສະຖາບັນໜຶ່ງທີ່ທຽບເທົ່າກັບກົມໜຶ່ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ສ.ວ.ສ ປະກອບມີ 4 ສູນ ແລະ 4 ພະແນກ  ແລະ 1 ຫ້ອງສະໝຸດເຊິ່ງໃນແຕ່ລະສູນຍັງປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຂະແໜງ ເຊັ່ນ:

◊ ພະແນກບໍລິຫານ

ສູນພັດທະນາຫຼັກສູດ

   1. ຂະແໜງພາສາລາວ ແລະ ວັນນະຄະດີ

   2. ຂະແໜງຄະນິດສາດ ແລະ ໄອຊີທີ

   3. ຂະແໜງວິທະຍາສາດ

   4. ຂະແໜງສັງຄົມສຶກສາ

   5. ຂະແໜງພາລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ

   6. ຂະແໜງການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ

◊ ສູນພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ

   1. ຂະແໜງການພິມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕົ້ນສະບັບ

   2. ຂະແໜງອອກແບບອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ

   3. ຂະແໜງພັດທະນາປຶ້ມເສີມ

   4. ຂະແໜງ ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການສຶກສາທາງໄກ

◊ ສູນສົ່ງເສີມພາສາຕ່າງປະເທດ

  1. ຂະແໜງພາສາອັງກິດ

  2. ຂະແໜງພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ

 ສູນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ

   1. ຂະແໜງຄົ້ນຄວ້າການສືກສາ ແລະ ກິລາ

    2ຂະແໜງກວດກາ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ

◊ ສູນໂຄສະນາຂ່າວສານການສຶກສາ ແລະ ກິລາ

    1. ຂະແໜງວິທະຍຸສຶກສາ ແລະ ກິລາ

    2. ຂະແໜງໂທລະພາບສຶກສາ ແລະ ກິລາ

    3. ຂະແໜງວາລະສານ ແລະ ໜັງສືພິມສຶກສາ ແລະ ກິລາ

 ຫ້ອງສະໝຸດ