• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

   ສ.ວ.ສ ເປັນສະຖາບັນໜຶ່ງທີ່ທຽບເທົ່າກັບກົມໜຶ່ງຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ. ສວສ ປະກອບມີ 4 ສູນ ແລະ 4 ພະແນກ  ແລະ 1 ຫ້ອງສະໝຸດເຊິ່ງໃນແຕ່ລະສູນຍັງປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຂະແໜງ ເຊັ່ນ:

ສູນວິທະຍາສາດທຳມະຊາດປະກອບມີ 4 ຂະແໜງການ ຄື:

1. ຂະແໜງຄະນິດສາດ

2. ຂະແໜງຟີຊິກສາດ

3. ຂະແໜງເຄມີສາດ

4. ຂະແໜງຊີວະວິທະຍາ

 ສູນວິທະຍາສາດສັງຄົມປະກອບມີ ຂະແໜງການຄື:

1. ຂະແໜງພາສາລາວ ແລະ ວັນນະຄະດີ

2. ຂະແໜງພູມສາດ

3. ຂະແໜງປະຫວັດສາດ

4. ຂະແໜງສຶກສາພົນລະເມືອງ

5. ຂະແໜງພາລະ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ

 ສູນເຕັກໂນໂລຊີການສຶກສາປະກອບມີ ຂະແໜງການຄື:

1. ຂະແໜງວິທະຍຸສຶກສາ

2. ຂະແໜງໂທລະພາບສຶກສາ

3. ຂະແໜງວາລະສານສຶກສາໃໝ່

4. ຂະແໜງICT - ພື້ນຖານວິຊາຊີບ

5. ຂະແໜງອອກແບບອຸປະກອນການສຶກສາ

6. ຂະແໜງສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ

ສູນສົ່ງເສີມພາສາຕ່າງປະເທດປະກອບມີ3ຂະແໜງການ ຄື:

1. ຂະແໜງພາສາອັງກິດ

2. ຂະແໜງພາສາຝຣັ່ງ

3. ຂະແໜງພາສາວຽດນາມ, ພາສາຈີນ ແລະ ພາສາອື່ນໆ

◊ ພະແນກບໍລິຫານ

 ພະແນກປະເມີນຜົນ

ພະແນກຄຸ້ມຄອງວິຊາການ ແລະ ການພິມ

◊ ພະແນກອະນຸບານສຶກສາ

 ຫ້ອງສະໝຸດ