ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ພາລະບົດບາດຂອງ ສວສ (ກ່ອນປີ 2018)

ພາລະບົດບາດຂອງ ສວສ (ວັນທີ 8 ກຸມພາ 2018)