ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

4   7

ASLO III Report Lao version 30072014 Page 001

ການສອນທີ່ເນັ້ນຜູ້ຮຽນເປັນໃຈກາງ

t

Education in Old Revolutions Area

educationinold

40 ປີແຫ່ງການພັດທະນາການສຶກສາ ແລະ ກິລາລາວ

40year