• 1

    ສະບາຍດີ

  • 2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6

  • 7

  • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

 ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາປີທີ 1

      ໜ່ວຍຕົວຂອງຂ້ອຍ          ໜ່ວຍຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ      ໜ່ວຍໂຮງຮຽນຂອງຂ້ອຍ         ໜ່ວຍບ້ານຂອງຂ້ອຍ

EP Unit1 my body 1 EP Unit2 my family 1 EP Unit3 my School 1 EP Unit4 my village 1

                                                                                ໜ່ວຍການຄົມມະນາຄົມ

 ໜ່ວຍທຳມະຊາດອ້ອມຕົວເຮົາ  ໜ່ວຍສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຕົວເຮົາ   ແລະ ການສື່ສານ            ໜ່ວຍສິ່ງຕ່າງໆອ້ອມຕົວເຮົາ

 EP Unit5 Nature Around Us 1 EP Unit6 Environment Around Us 1 EP Unit7 Transportation and Communication 1 EP Unit8 Material Around Us 1

 

  ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາປີທີ 2

      ໜ່ວຍຕົວຂອງຂ້ອຍ       ໜ່ວຍທຳມະຊາດອ້ອມຕົວເຮົາ    ໜ່ວຍຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ       ໜ່ວຍໂຮງຮຽນຂອງຂ້ອຍ 

EP Unit1 my body 2 EP Unit1 Nature Around Us 2 EP Unit2 my family 2 EP Unit3 my School 2

                                                                                ໜ່ວຍການຄົມມະນາຄົມ

    ໜ່ວຍບ້ານຂອງຂ້ອຍ        ໜ່ວຍສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຕົວເຮົາ      ແລະ ການສື່ສານ         ໜ່ວຍສິ່ງຕ່າງໆອ້ອມຕົວເຮົາ

EP Unit4 my village 2 EP Unit6 Environment Around Us 2 EP Unit7 Transportation and Communication 2 EP Unit8 Material Aroud us 2

 

  ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາປີທີ 3

       ໜ່ວຍຕົວຂອງຂ້ອຍ        ໜ່ວຍຄອບຄົວຂອງຂ້ອຍ       ໜ່ວຍໂຮງຮຽນຂອງຂ້ອຍ        ໜ່ວຍບ້ານຂອງຂ້ອຍ

 EP Unit1 my body 3 EP Unit2 my familly 3 EP Unit3 My School 3 EP Unit4 my village 3

                                                                               ໜ່ວຍການຄົມມະນາຄົມ

ໜ່ວຍທຳມະຊາດອ້ອມຕົວເຮົາ  ໜ່ວຍສິ່ງແວດລ້ອມອ້ອມຕົວເຮົາ     ແລະ ການສື່ສານ         ໜ່ວຍສິ່ງຕ່າງໆອ້ອມຕົວເຮົາ

EP Unit5 Natural Around Us 3 EP Unit6 Environment Around Us 3 EP Unit7 Transport and Communication 3 EP Unit8 Things Around Us 3