ພິມ
ລາຍລະອຽດ: ໝວດ: ປຶ້ມຄູ່ມື | ເຜີຍແຜ່ເມື່ອ 27 ພະຈິກ 2018 | ກົດເບິ່ງ: 37290

ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາປີທີ 1

 

 

ActUnit1 Action and Rhythmic 1 ActUnit2 Circle 1 ActUnit3 Creativity 1 ActUnit4 Outdoorplay 1

 

ActUnit5 Educationgames 1 ActUnit6 Cornerplay 1

 

ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາປີທີ 2

 

ActUnit1 Action and Rhythmic 2 ActUnit2 Circle 2 ActUnit3 Creativity 2 ActUnit4 Outdoorplay 2

 

ActUnit5 Educationgames 2 ActUnit6 Cornerplay 2

 

ຊັ້ນອະນຸບານສຶກສາປີທີ 3

 

ActUnit1 Action and Rhythmic 3 ActUnit2 Circle 3 ActUnit3 Creativity 3 ActUnit4 Outdoorplay 3

 

All Gam sent EPE Pre III 1 180 Mum