• 1

  ສະບາຍດີ

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ໜ້າທີ່ຂອງສູນພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ

ສູນພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ ມີໜ້າທີ່ດັ່ງນີ້:

 • ຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນ ສຳລັບການສຶກສາກ່ອນໄວຮຽນ ແລະ ສາມັນສຶກສາ.
 • ອອກແບບອຸປະກອນການສຶກສາ, ເຂົ້າໜ້າ, ບັນນາທິການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕົ້ນສະບັບ.
 • ອອກແບບ, ພັດທະນາສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ຈັດການສຶກສາທາງໄກ.
 • ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ສື່ການຮຽນການສອນຕ່າງໆ ທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນໃໝ່ໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກ.
 • ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ມີຜົນສຳເລັດ.
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຜູ້ອຳນວຍການສະຖາບັນ.

 

   1. ຂະແໜງການພິມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕົ້ນສະບັບ
   2. ຂະແໜງອອກແບບອຸປະກອນການຮຽນ-ການສອນ
   3. ຂະແໜງພັດທະນາປຶ້ມເສີມ
   4. ຂະແໜງ ສື່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ການສຶກສາທາງໄກ

    M7M4