• 1

  ສະບາຍດີ

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

v  ວຽກງານທາງດ້ານຄະນິດສາດ

 

 • v  ວຽກງານທາງດ້ານໄອຊີທີ
 • ພັດທະນາຫຼັກສູດ, ປຶ້ມແບບຮຽນ, ຄູ່ມືຄູ ແລະ ສື່ການຮຽນການສອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບການສຶກສາສາຍສາມັນ ແລະ ສາມັນປະສົມວິຊາຊີບ
 • ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງເວັບໄຊເພື່ອການສຶກສາຂອງ ສ.ວ.ສ
 • ພັດທະນາສື່ການຮຽນການສອນກ່ຽວຂ້ອງໃນລະດັບການສຶກສາສາຍສາມັນ ແລະ ສາມັນປະສົມວິຊາຊີບ ໂດຍນຳໃຊ້ໄອຊີທີ
 • ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ສື່ຕ່າງໆທີ່ຂະແໜງໄດ້ພັດທະນາໃຫ້ແກ່ຄູ
 • ໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາພື້ນຖານກ່ຽວກັບໄອທີໃນ ສ.ວ.ສ
 • ປະຕິບັດວຽກງານອື່ນໆຕາມມອບໝາຍຂອງສູນ ແລະ ສວສ

    M7M4