ສາມັກຄີ ມີວິໄນ ທັນສະໄໝ ໄດ້ມາດຕະຖານ

ບົດທີ15: ພະລັງງານໄຟຟ້າກົງ ແຮງງານຂອງກະແສໄຟຟ້າແລະກໍາລັງຂອງກະແສໄຟ້າ(ມ.ອຈ ວົງເພັດ 19/8/2015)

 

ບົດທີ11: ທົດລອງ ແລະ ແກ້ບົດສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງ(4 23/9/2015)